Демографски процеси. Видове население.


Категория на документа: Икономика


Т3:Развитие на теорията за населението (демографските концепции) и демографските процеси

Исторически разработените концепции за населението и демографските процеси могат да бъдат класифицирани по следния начин:

І. Количествени концепции:

Ранни демографски концепции; Малтусианство;Концепция за недостатъчност на населението;Теория за оптимума на населението.

ІІ. Качествени концепции:

Расизмът като теория; Органическа теория;Теория за социалната мобилност.

ІІІ. Други демографски концепции:

1. Войните и проблемите на населението.

2. Либералното малтусианство и прирастът на населението.

Ранни демографски концепции. Количествените концепции за населението се развиват още от древността, но до 18-ти век се отделя много малко внимание на връзката между увеличаването на населението и издръжката на живота. Като правило народите от древността и средновековието считат доста дълго време, че нарастването на населението е обществено благо, тъй като се увеличава броят на населението и на мъжете, годни за войници.
Малтусианство.
В края на 18-ти век се появява теорията на Малтус "Есе върху принципите на населението", тя е предхождана от редица събития,които оказват голямо влияние върху тезата му , а именно : че растежът на населението непрекъснато изпреварва нарастването на средствата за изхранване на населението.

Концепция за недостатъчност на населението.възниква след Първата световна война (1914-1919), когато някои от европейските страни са заплашени от намаляване на населението и неговия растеж.

Теория за оптимума на населението. Тази теория идва по същото време, както предходната, за да обясни и двете възможности - забавяне и ускоряване в растежа на населението

Расизмът като теория. Расизмът спада към качествените концепции за населението. Изхожда от расовите различия между хората и делението на расите на "низши" и "висши".

Органическа теория. Се основава на теорията за произхода на човека и борбата между видовете за съществуване, разработена от Чарлз Дарвин (1809-1882). Основоположник на органичната теория социологът Хърбърт Спенсър (Herbert Spencer) (1820-1903). Според него процесът на естествения подбор води до отпадане на голяма част от по-низшите индивиди, в частност при хората.

Теория за социалната мобилност. Тази теория е противоположна на расизма. Привържениците на това виждане признават съществуващите групови различия между хората, но смятат, че между тези групи няма непреодолими граници,

Други теории. Такива са теориите на либералното малтусианство, марксиската теория за населението и други.

Т4: Класификации и основни модели на населението

Още от древността е търсен "закон", по който се изменя броят на населението с течение на времето. Това става чрез разработване на модели на населението и тяхната класификации по видовете.

Модели на населението. Моделирането е метод на познанието, състоящ се в построяването и използването за анализ,те са приближено отражение на действителността, отразяващи най-важните (типични) свойства на изучаваните процеси и явления.

Според степента на обобщение моделите са: математически, игрови, физични и описателни. В демографията най-голямо приложение намират математическите и описателните модели, а в някои случаи и игровите.

От математическите модели в демографията най-голямо приложение намират алгебричните модели, които са във вид на алгебрични уравнения. В някои случаи се прилагат и геометричните математически модели, които са във вид на чертежи, графични изображения и пр.

Описателните модели се състоят в описването на съществените свойства на изучаваните явления чрез система от категории и понятия и връзките и зависимостите между тях. Тези модели също намират голямо приложение в демографията.

И двата посочени вида модели главно са свързани с развитието на теорията за населението.

Демографски модели (модели за възпроизводство на населението). Моделите, прилагани за описване на демографските процеси и явления, се наричат демографски модели. Преобладаващата част от тях са математически, а останалата част - главно описателни.

Демографките модели могат да бъдат класифицирани в следните видове:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографски процеси. Видове население. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.