Демографска политика на община Омуртаг


Категория на документа: ИкономикаИнформатика и далекосъобщения
13
0,4

Финанси и застраховане
7
0,2

Недвижими имоти
7
0,2

Изследвания
19
0,6

Административни и спомаг. дейности
10
0,3

Държавно управление
258
7,9

Образование
523
16,1

Здравеопазване и социални дейности
351
10,8

Култура, спорт, развлечения
40
1,2

Други
49
1,5

Коефициентът на безработица в общината, макар и два пъти по-нисък в сравнение с периода 2000 - 2005 г., остава един от най-високите в страната - 24,3% към 30.09. 2012 г. Регистрираните безработни са 3035 (2825 към 31.12. 2008 г.). Това число не включва обезкуражените лица, т.е. това са само 74% от всички безработни. Все пак, абсолютният брой на безработните за последните три години е в диапазона 2800-3000 д., далеч от стойностите през 2003 и 2004 г. (над 5500 д.). Делът на безработните в община Омуртаг съществено превишава показателя за областта и особено за общините Търговище и Попово. С по-неблагоприятни стойности е само община Антоново. За разлика от периода 2000-2005 г., когато броят на регистрираните безработни в общината превишава този на наетите, през последните няколко години съотношението е в полза на последните. Входящият поток безработни в общината за ян.- септ., 2012 г. е от 1640 д. Изходящият поток за същия период е от 1517 д., като 772 д. са отпаднали от регистрация по различни причини. Работа е осигурена за 745 д., 438 от които са се реализирали на първичния пазар, а за останалите са обхванати от програми и мерки в тази насока. Тенденциите в безработицата отразяват, от една страна, местните особености в стопанското преструктуриране между секторите и от друга, спадналото ниво на обща икономическа активност в условията на криза. Делът на младите безработни (под 30 г.) е 12% от всички безработни при средно за страната 17%. Почти половината (47,5%) от всички безработни са над 50 г. Тези факти отразяват намалялото значение на аграрния сектор в структурата на заетостта. 61% от регистрираните безработни са с продължителност над 1 г. (39% в страната) От тях, 80% са хора с ниско образование. Делът на регистрираните безработни жени е 61% от общия брой безработни. От безработните 76% са с основно и по-ниско образование. Трудовият пазар не е особено динамичен. Предлагането на работа е ограничено, както количествено, така и качествено (по професии и специалност). Типична е трайната безработица с малки възможности за връщане към устойчива заетост. Известно влияние оказва и сезонната заетост в селското стопанство, включването в аварийни групи и пр.
Националната програма "От социални помощи към заетост" е основна при трудово устройване на безработни с ниско образование и без квалификация. Общината е най-големият работодател като е включила най-голям брой безработни към проектите си. На първичният трудов пазар (без местата по програми и др. мерки за заетост), над 70% от обявените свободни работни места през първите девет месеца на настоящата година са в частния сектор. Това дава основание да се предполага, че икономическото оживление през следващите месеци ще намали съществено нивото на безработица.

6.Заключение

Основните фактори, които са предпоставка за динамизиране развитието на общината са:
привличане на нови инвестиции;
повишено технологично равнище на производството;
Община Омуртаг се нуждае от нови производствени инвестиции, като на този етап всички инвестиции, които водят до разкриване на нови работни места и до повишаване растежа на общинската икономика, при спазване на изискванията за екологизация на средата, са важни за общината. В това отношение е необходимо да бъде изготвена маркетингова стратегия на общината, която да бъде насочена както към всички потенциални инвеститори, така и към ключови инвеститори, които трябва да бъдат набелязани в общинската маркетингова стратегия и специално атакувани. Стратегията следва да включи сравнителните предимства на общината, перспективите за бъдещо развитие, оказваната помощ от страна на местните власти при настаняването на нови инвеститори. Задължително е широко рекламно обявяване на стратегията и поканата за инвеститори, което да не бъде еднократен акт, а ежедневна задача на общината.
Много ниско е и равнището на ползване на информационните и комуникационни технологии от бизнеса и населението в общината.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографска политика на община Омуртаг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.