Демографска политика на община Омуртаг


Категория на документа: Икономика


Миграциите могат да бъдат:
Вътрешни - преместване на хора в границите на държавата, което в българския език е възприето да се нарича с общата дума миграция;
Външни - преместване на хора извън общността им - държавата, континента.
Заселванията в община Омуртаг през последните 6 години са с количествени параметри, които подкрепят извода за значителни миграционни процеси. За петгодишният период, обект на аналитичната част на Общинския план, в общината са се заселили общо 5087 д., или по 848 д. средногодишно. Посочените данни формират коефициент на заселване 33,61‰. Притегателни пунктове за заселване са гр. Омуртаг и селата Илийно, Беломорци, Зелена морава, Камбурово и др. През 2012 г.заселилите се в общината са общо 274 д.от които 103 мъже и 171 жени.
Изселванията от община Омуртаг също са с количествени параметри, подчертаващи значимостта на миграцията на населението.Броят на изселените от населените места от общината е по 829 д. средногодишно. Посоченият абсолютен брой на изселилите се определя и коефициента на изселване - 32,93‰.През годините не се наблюдават съществени колебания в броя на изселените. С по-висок брой изселили се са гр. Омуртаг и селата Врани кон, Илийно, Пъдарино и др.През 2012 изелилите се са общо 334 от които 125 мъже и 209 жени.
Механичният прираст за общината е с положителен коефициент - 0,68‰.През 2012 механичният прираст общо е -60 от които -22 мъже и -38 жени.
В териториален разрез (по населени места в общината) механичният прираст е с положителен коефициент за 17 населени места, сред които гр. Омуртаг и селата Царевци, Рътлина, Кестенево, Илийно, Звездица и др.

5. Трудов потенциал на населението и работна сила.Трудови ресурси и и заетост на населението на община Омуртаг

Главно място при формирането на трудовия потенциал на община Омуртаг заема населението в трудоспособна възраст - над 15000 д. По данни на ДБТ-Омуртаг към 31.12. 2012 г. икономически активни са 12504 д. Те съставляват 48,2% от общия брой на населението и 77,9% от населението в трудоспособна възраст.Качествената страна на работната сила се определя от образованието и професионално-квалификационните характеристики. Общината все още е със сравнително висок дял на населението с основно и по-ниско образование. Този фактор ще продължи да оказва влияние върху локализацията на икономическите дейности и нивата на заетост и безработица. Заетите лица са около 9500. Наетите в общината са почти три пъти по-малко, но дефиницията на работната сила според методологията на НСИ включва в заетостта лица с различен статут, вкл. самостоятелно заети и неплатени семейни работници. Това съотношение може да се приеме за специфична черта на заетостта в община Омуртаг.
Икон. сектор
Отрасли
Брой на наетите
Дял от всички наети (%)
Първичен
Селско, горско и рибно стопанство
211
6,5

Добивна промишленост
0
-
Вторичен
Преработваща промишленост
887
27,2

Произв. и разпр. на енергия и горива
0
-

В и К, управление на отпадъци
60
1,8

Строителство
110
3,4
Третичен
Търговия, ремонт
564
17,3

Транспорт, складиране и пощи
82
2,5

Хотелиерство и ресторантьорство
66
2,0Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографска политика на община Омуртаг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.