Демографска политика на община Омуртаг


Категория на документа: Икономика


Раждаемостта в община Омуртаг през 2012 г. е с коефициент 9,87 ‰, който е малко по-висок от средния за страната (8,5‰) и от средния за област Търговище (9,4 ‰). В сравнение с 1999 г. (10,98 ‰), раждаемостта в общината запазва едно стабилно състояние. В абсолютен брой в община Омуртаг през 2003 г. са родени 308 деца, от които само в гр. Омуртаг - 109, което формира коефициент на раждаемост 11,89 ‰.
В териториален аспект (по населени места) се наблюдават съществени териториални диспропорции в състоянието на раждаемостта. Само в четири от най-малолюдните населени места през 2003 г. няма раждания. С висок коефициент на раждаемост - над 15-20 % са редица села - Плъстина (15,7 ‰), Беломорци (16,13 ‰), Българаново (16,26 ‰ ‰), Илийно (16,67 ‰ ) и др. В някои села с малък брой население (Царевци, Тъпчилещово, Рътлина и др.) коефициентът на раждаемост е още по-висок - между 20 и 30 ‰ . На практика в тези населени места се раждат по едно-две деца, които отнесени към 1000 д. от населението формират и посочените високи коефициенти на раждаемост.

3.2 смъртност

Смъртността на населението е вторият важен демографски елемент, влияещ върху количествените параметри на естественото движение на населението. И по отношение на смъртността, община Омуртаг е в по-добра ситуация от средните за страната и за общините от област Търговище коефициенти. В абсолютен размер за периода 2005-2012 г. средногодишният брой на умрелите лица е 287 д.В отделните години от посочения период колебанията в броя на умрелите не са с големи отклонения. Очертава се тенденция на относително стабилизиране по разглеждания демографски показател. За сравнителни цели се използва коефициентът на смъртност (изразен като съотношение на броя на умрелите към 1000 д. от населението). Средногодишният коефициент на смъртност в община Омуртаг е 10,49 ‰.

Както и при раждаемостта, така и при смъртността на населението могат да бъдат откроени определени териториални различия в количествените параметри на коефициента на смъртност в отделните населени места. С висок коефициент на смъртност - над 15-20 ‰ - са някои от селата - Могилец (23,14 ‰ ), Обител (19,58 ‰), Козма Презвитер (17,68‰) и др. За гр. Омуртаг коефициентът на смъртност е 8,14‰. Формиралите се различия в смъртността между градското и селското население в общината до голяма степен са повлияни и от формиралата се по-неблагоприятна възрастова структура на населението на селата в сравнение с това в общинския център.

3.3 естествен прираст (ЕП)

Естественият прираст в община Омуртаг за периода 2005-2012 г. е с положителна, макар и символична, средногодишна стойност - 0,4‰ при отрицателни стойности за страната и за област Търговище. През 2004 г. се наблюдава колеблива тенденция в параметрите на естествения прираст. Той е с положителни стойности за 2000, 2002 и 2004 г., а с отрицателни през останалите три години.В повечето от населените места в общината се наблюдават и относително по-високи отрицателни стойности на коефициента на естествения прираст, наблюдавани през послед­ните години.

2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2007
2008 г.
2009 г.
Живородени (д.)
276
308
306
329
312
337
323


2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2007
2008 г.
2009 г.
Умрели (д.)
266
311
360
310
338
314
286


4. Миграции на населението на община Омуртаг

4.1 видове миграции
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографска политика на община Омуртаг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.