Демографска политика на община Омуртаг


Категория на документа: Икономика


Според данни от 2000 г. населението на община Омуртаг е 33 936д.до 2002 намалява с около 768 души,а от 2002 г. до 2005 спада с 411 души,което е резултат на отрицателния естествен прираст и емиграциите които в този период не са много.Демографската тенденцията характерна за страната се наблюдава и в община Омуртаг.За изследвания период (2000-2005г.) населението на общината намалява но не драстично.Това може да се окаже неблагоприятен фактор за развитието на човешките ресурси, както в количествено, така и в качествено отношение.

Според данни от 2006 г. до 2010г.населението на община Омуртаг намалява с 507 души,което е доста по малко отколкото при проследяването на населението за периода (2000-2005).Таблицата показва че, през този период няма голяма смъртност, което е добре за общината но пък няма и голяма раждаемост,поради това,че населението е предимно от по възрастни жители.

През 2011 г. населението е 32 350д.,увеличава се съвсем малко.
През 2012 г. населението е 32 420д.и също се увеличава със минимален брой от 1011г.

За общината е характерно бавният темп за увеличаване на населението, това е характерно и за населението на всички общини в областта..

1.2 териториално разпределение на населението в община Омуртаг

Агломeрирането на населението по населени места в общината показва, че се оформят следните групи населени места по броя на населението им:
* до 200 д.- 12 села;
* от 201 до 500 д.- 18 села;
* от 501 до 1000 д. - 12 села;
* от 1001 до 2000 д.-1 село;.

2.Структури на населението на община Омуртаг

2.1 полова

Анализите и оценките на тази качествена характеристика на населението на община Омуртаг показват, че тя не е много по различна от съответната и за страната.Отклоненията от стандартната полова структура (в полза на жените) се на­блюдават и за община Омуртаг.През 2012 г.броят на жените (16,366) превишава този на мъжете (16,054) със 312д.

2.2 възрастова
Възрастовата структура на населението е важен демографски компо­нент, който има отношение както към контингента от население в трудоспо­собна възраст, така и към контингентите от деца, подлежащи на предучилищно възпитание и в учебна възраст, на икономическо активното население и т.н. По отношение на възрастовата структура на населението на община Омуртаг се анализират трите стандартно възприети възрастови структури: насе­ление в подтрудоспособна, в трудоспособна и в надтрудоспособна възраст.

По видове възрастови контингенти

2.3 образователна

Образователното равнище на населението е един от основните индикатори за качествата на човешкия ресурс. То има отношение и към квалификацион¬ните умения на работната сила. Данните от преброяването на населението през 2001 г. показват, че по образование населението на община Омуртаг е с показатели, под средните за страната.
Относителният дял на населението от общината с високо образователно ниво - висше и полувисше (4,4 % от цялото население) е по-нисък от средния дял съответно за страната (13,2%) и за област Търговище (8,4%). В гр. Омуртаг високо¬образованото население е 9,7 % от общия му брой. От всички лица с висше и полувисше (колежанско) образование в общината - 1099 д. в гр. Омуртаг живеят 851 д.Това е 81,1% от общия брой на най-високообразованото население на общината. Със средно образование (средно специално и средно общо) са 5239 д., или 20,8% от жителите на общината. Диференциацията на населението със средно образование в гр. Омуртаг и останалите населени места също е подчертана, както при населението с висше и полувисше образование.По-ниско образованото население - с основно и по-ниско образование, как¬то и неграмотните лица, обхваща около 68% от неговия брой. Населението с нисък образователен статус преобладава в селата на общината, но и за общинския център неговият дял е висок. Неграмотните лица като абсолютен брой са 828 д., от които 189 д. в гр. Омуртаг. Неграмотните са 3,3 % от населението на общината, при среден за страната относителен дял за страната - 1,6% и за област Търговище - 1,9%. Ниско образованото население и неграмотните са един от рисковите контингенти - в неравностойно положение и на пазара на труда.

2.4 етно-лингвистична

Разпределението на населението на община Омуртаг по етническа група по данни от последното преброяване през 2001 г. показва, че преобладава турската етническа група. Тя съставлява 67,4% от общия брой на населението на общината. Към българската етническа група се е самоопределило 20,5% от общото население на общината, а към ромската - 11,2%. Около 0,5% от населението не е определило своята етническа принадлежност.Основните вероизповедания в общината са мюсюлманското и източноправославното християнство.

2.5 конфесионална

В община Омуртаг има 2 основни религии ислям и християнство.

2.6 селищна

Селищната мрежа се състои от един град - Омуртаг и 43 села. В резултат на административно-териториални промени извършени през 2001 г. броят на селата е намален с 2 бр. Към с. Илийно е присъединено с. Средище, а към с. Обител - с.М. Църквище. Като резултат от изпълнението на 7 от т. 3 на Закона за административно-териториалното устройство на Република България от 1995 г. всички махали придобиват статут на села. Така съществуващите до преди няколко години 12 махали, вече не са с този селищен статут. Високият брой на населените места в общината, обуславя и високата стойност на показателя "гъстота на населените места на 100 км2"- 10,7 (при 7,2 населени места на 100 км2 средно за област Търговище). Селищната мрежа е териториално добре обособена с добри комуникационни връзки с общинския център. По действащата в страната градоустройствена класификация на населените места (според броя на населението им) гр. Омуртаг попада в категорията на малките градове. Селските населени места са категоризирани като средни (с население от 1000 до 2000 д.) - е само с. Камбурово, като малки (от 250 до 1000 д.) са 26 и много малки (до 250 д.) - 14 села.
По отношение на функционалната категоризация на населените места от общината те попадат от 5 до 8 категория. Тази категоризация (ДВ бр.52/2004 г.) е резултат от отчитане (по специално разработена методика) на комплекс от разнообразни критерии и показатели - брой на населението, икономическа характеристика, изграденост на обслужващи обекти и много други. От 5 -та категория са селата Врани кон, Зелена Морава, Камбурово, Обител, а от 6-та - 8 села (Беломорци, Величка, Звездица, Козма Презвитер, П. Хитово, Плъстина, Пъдарево и Церовица). Останалите населени места са от 7 и 8 категория. Общинският център е от 3-та категория.
Анализът на функционалната значимост на селските населени места, и географското им разположение, наличието на традиционни връзки между тях и др. са основание да се обособят селищни групи, формирани около съответен вторичен селищен център. Като такива центрове могат да бъдат обособени селата Камбурово, Зелена Морава, Обител и Врани кон.

3.Естествено възпроизводство на населението на община Омуртаг

3.1 раждаемост
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографска политика на община Омуртаг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.