Демографска характеристика на Гоце Делчев


Категория на документа: Икономика


Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Геолого-географски факултет
Демографска характеристика на град Гоце Делчев
Изготвил: Никен Лапантова
Фак номер 5073

1. УВОД:
Гоце Делчев е разположен в полите на Южен Пирин, на 540 м надм. в. В Южна България. Намира се в област Благоевград и е близо до р. Места. Градът е административен център на Община Гоце Делчев. Площа на града е 13,625 км2.
Намира се на около 200 км от столицата - София. Характеризира се с преходно - континентален климат, валежите са преимно през пролета и есента, лятото е горещо с редки превалявания.

2. ЕТИМОЛОГИЯ НА ИМЕТО И ФАКТОРИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:
Град Гоце Делчев до 1951г. носел името Неврокоп. Нневрокоп е наследник на древния град Никополис ад Нестум, който е основан през 2 в.н.е. от римския император Траян. Името Неврокоп е турската форма на гръцкото Никополис. Неврокоп попада в Османската империя някъде между 1374 и 1383г., когато са превзети Драма и Серес. Докъм средата на XVIII в. Турците са преобладавали сред населението. Първоначално заселили местноста Текето. Към 1835г. българските къщи в града надминават 100. Година по късно градът бил сполетян от чума, като бедствието довело почти до обезлюдяване. Наново идват заселници предимно от българските села западно от р. Места.

3. ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА СЕЛИЩЕТО:
Град Гоце Делчев има богато историческо минало, което се свързва с траките от племето меди. Тук някъде е имало град основан от Александър Македонски, наречен на негово име Александрополис. По - късно на левия бряг на р. Места, където днес е кварталът Заграде на с. Гърмен е изграден от римския император Траян Никополис. Неврокоп попада в Османската империя някъде между 1374 и 1383 година, когато са превзетиДрама и Сяр. Градът е въведен в османския кадастър за пръв път някъде след окончателното завземане на Солун от Османската империя през 1430 година. Под името Неврокоп селището е споменато в следващия опис в османския Tahrir defter Mal. №525 от 1444 година, където е описан като голямо християнско село - център на зиамет, наброяващо 131 домакинства, 12 неженени и 24 вдовици както и 2 войнуци с 4 ямаци. Така Неврокоп е най-голямото селище в региона. След това Неврокоп се развива изключително бързо и в рамките на един век се превръща в преобладаващо мюсюлмански град. Османските данъчни регистри от 1464 до 1465 година отбелязват 208 християнски домакинства, 50 неженени и 19 вдовици, както и 12 мюсюлмански домакинства.Освен това в Неврокоп са регистрирани и 11 войнуци. В регистрацията от 1478 - 1479 година от Неврокоп са вписани 393 християнски домакинства, 31 вдовици, както и 42 мюсюлмански домакинства. След освобождението на град Неврокоп от турско робство започва бавен процес на преселване на бежанци от Егейска Македония в годините на между Балканските войни и Първата световна война, което променя изцяло облика на града. Изгражда се красив център, чиято архитектура е запазена и досега. По време на Неврокопската акция на ВМРО, между 14-17 октомври 1922 година чети на организацията начело с Алеко Василев и Георги Атанасов, окупират Неврокоп и прогонват четата на федералистите на Тодор Паница. През 1951 година градът е наречен на революционера Гоце Делчев.

Информация за проект "Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев"

През 2010г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция "Програмиране на регионалното развитие" обяви покана за представяне на проектни предложения, чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/1.4-07/2010: "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие".

Основната цел на схемата е да се предостави безвъзмездна финансова помощ за изработване на Интегрирани планове за градско развитие (ИПГВР), насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 36 града, центрове на агломерационни ареали. Тези планове следва да проучат детайлно градските територии, да определят зони за въздействие и най-важното - да формулират визията за развитие на градовете до 2020 г.

Проектът на Община Гоце Делчев с наименование "Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Гоце Делчев" бе одобрен с период на изпълнение от 30 месеца - от 22.06.2011г. до 22.12.2013г. Проектът е изключително важен за общината, тъй като наличието на Интегрирания план ще бъде задължително условие за финансиране на проекти за устойчиво градско развитие по линия на Структурните и Кохезионния фондове на ЕС за периода 2014-2020 г.

Защо е необходим ИПГВР на гр.Гоце Делчев?

Съгласно Закона за регионалното развитие "Интегриран план за градско развитие е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за прилагането на Оперативна програма "Регионално развитие", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете".

Интегрираният план ще бъде основен инструмент, чрез който ще се реализират важните стратегически цели за развитие на град Гоце Делчев. ИПГВР следва да:
* Допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на градовете - центрове на агломерационни ареали, като какъвто е класифициран и гр.Г.Делчев;
* Допринесе за подобряване на качеството на живот, на жизнената и на работната среда;
* Повиши привлекателността на региона за посетителите и инвеститори;
* Допринесе за развитието на бизнеса и привличане на нови инвестиции в гр.Гоце Делчев, намаляване на социалните различия, запазване на културната идентичност;

4. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ:

А) Брой и гъстота на населението: R=S/Q
R - гъстота на населението
S - население
Q - площ
Населението на Гоце Делчев при последното преброяване е 20 533 жители.
Площа на града е 13,625 км2
R=20 023/13,625=1,5 д на км2

Б) Раждаемост, смъртност и естествен прираст на населението:
- раждаемост: n=N/S- *1000
N - живо родени = 306
n=306/20023*1000=15.3

-смъртност: m=M/S*1000Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Демографска характеристика на Гоце Делчев 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.