Декларация на МОТ на социалната справедливост за справедлива глобализация


Категория на документа: Икономика


Боян Цветанов Ангелов
Специалност: Международни икономически отношения
Курс: втори
Факултетен номер: 1008341040

Курсова работа по икономика на труда на тема:
Декларация на МОТ на социалната справедливост
за справедлива глобализация
Международната конференция по труда, среща в Женева по повод на Деветдесет и седмата сесия,

Имайки предвид, че настоящия контекст на глобализация, характеризираща се с разпространението на нови технологии, поток от идеи, обмен на стоки и услуги, увеличаване на капиталовите и финансови потоци, интернационализация на бизнеса и бизнес процеси и диалог, както и движението на хора, особено работещите жени и мъже, за преустройство на света на работа в дълбоки начини:
- От една страна, процесът на икономическо сътрудничество и интеграция, е помогнал на редица страни да се възползват от високите темпове на икономическия растеж и създаването на работни места, за да абсорбират голяма част от бедното население в селските райони в съвременната градска икономика, за прокарването на своите цели на развитие, и за насърчаване на иновациите в разработката на продукти и циркулацията на идеи;

- От друга страна, глобалната икономическа интеграция е причинил много страни и сектори, е изправено пред големи предизвикателства на неравенството в доходите, продължаване на високи нива на безработица и бедност, уязвимост на икономиките към външни шокове, и растежа на работа, така незащитени и сивата икономика, , които оказват влияние върху трудовото правоотношение и защити, тя може да предложи;
Признавайки, че постигането на по-добро и справедлив изход за всички стана още по-необходимо при тези обстоятелства, за да отговори на универсален стремеж за социална справедливост, да се постигне пълна заетост, за да се гарантира устойчивостта на отворени общества и глобалната икономика, за постигане на социално сближаване и да борба с бедността и нарастващите неравенства;

Убедени, че Международната организация на труда, има ключова роля в подпомагането за насърчаване и постигане на напредък и социална справедливост в постоянно променящата се среда:
- Въз основа на мандата, съдържаща се в конституцията на Международната организация на труда (МОТ), включително Декларацията от Филаделфия (1944), който продължава да бъде напълно актуален в двадесет и първи век и трябва да вдъхнови политиката на своите членове, и която, наред с други цели, целите и принципите :
* потвърждава, че трудът не е стока и че бедността навсякъде представлява опасност за просперитета навсякъде;
* признава, че МОТ има тържествено задължение за по-нататъшно между народите на световните програми, които ще се постигне на целите за пълна заетост и повишаване на жизнения стандарт, минималната работна заплата на живот и разширяване на социалните мерки за сигурност, за да се осигури основен доход за всички нуждаещи се, заедно с всички други целите, заложени в Декларацията от Филаделфия;
* МОТ с отговорността да разгледа и обмисли всички международни икономически и финансови политики в светлината на основната цел на социалната справедливост;
- Изготвяне на и потвърждавайки на Декларацията на МОТ за основните принципи и права на работното място и неговото проследяване (1998) в който Потребители, признати, по време на мандата на организацията, по-специално значение на основните права, а именно: свобода на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне, премахването на всички форми на принудителен или задължителен труд, ефективното премахване на детския труд и премахването на дискриминацията по отношение на заетостта и професиите;
Окуражени от признаването от страна на международната общност на достойния труд като ефективен отговор на предизвикателствата на глобализацията, като се вземат предвид:
- Резултатите от Световната 1995 г. среща на високо равнище за социално развитие в Копенхаген;

- Широка подкрепа, изразена нееднократно на глобални и регионални нива, за достойни условия на концепция за работа, разработена от МОТ;

- Утвърждаване на държавните и правителствени ръководители в света за 2005 г. среща на върха на Организацията на обединените нации на справедливата глобализация и целите на пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички, тъй като основните цели на съответните национални и международни политики;
Убедени, че в свят на нарастваща взаимозависимост и сложността и интернационализацията на производството:
- Основните ценности на свободата, човешкото достойнство, социалната справедливост, сигурност и недопускане на дискриминация са от съществено значение за устойчивото икономическо и социално развитие и ефективност;

- Социален диалог и практиката на трипартизма между правителството и представителните организации на работниците и работодателите в рамките на и отвъд границите, сега са по-подходящи за постигане на решения и за изграждането на социалното сближаване и върховенството на закона, наред с други средства, международните трудови стандарти;

- Значението на трудовото правоотношение следва да бъде призната като средство за предоставяне на правна закрила на работниците;

- Продуктивни, на печеливши и устойчиви предприятия, заедно със силно социално икономика и жизнеспособна публичния сектор, са от решаващо значение за устойчивото икономическо развитие и възможности за трудова заетост;

Тристранна декларация за принципите относно многонационалните предприятия и социалната политика (1977), както е преработен, която се занимава с нарастващата роля на тези участници в реализацията на целите на организацията, е от особено значение;
Признавайки, че настоящите предизвикателства пред наричат ​​на Организацията за да засили усилията си и да мобилизира всички своите средства на действие насърчаване на своите конституционни цели, и че, за да направи тези усилия ефективни и укрепване на капацитета на МОТ за да подпомага усилията на своите членове да достигнат на МОТ цели в контекста на глобализацията, организацията трябва:
- Да се ​​осигури съгласуваност и сътрудничество в подхода си за ускоряване развитието на един глобален и интегриран подход, в съответствие с Програмата за достоен труд и на четирите стратегически цели на МОТ, като се позовава на взаимодействието между тях;

- Адаптиране на своите институционални практики и управление, за да се подобри ефективността и ефикасността при пълно зачитане на съществуващата конституционна рамка и процедури;

- Съдейства съставки, за да отговори на нуждите, те са изразили на национално равнище, въз основа на пълно тристранно обсъждане, чрез предоставянето на висококачествена информация, консултации и технически програми, които им помагат да посрещнат тези нужди в рамките на конституционните цели на МОТ и

- Насърчаване на политика за определяне на стандарти на Международната организация на труда (МОТ), като крайъгълен камък на дейностите на Международната организация на труда чрез подобряване на отношението му към света на труда, и да се гарантира ролята на стандартите като полезно средство за постигане на конституционните цели на организацията;
Затова приема десетия ден от юни през две хиляди и осем настоящата Декларация.
I. ОБХВАТ И ПРИНЦИПИ
Конференцията признава и декларира, че:
А. В контекста на ускоряване на промяната, поетите ангажименти и усилията на членовете и организацията за изпълнение на конституционния мандат на Международната организация на труда (МОТ), включително и чрез международни трудови стандарти, както и да поставят на пълна и продуктивна заетост и достоен труд в центъра на икономическите и социалните политики, трябва да се основава на четири еднакво важни стратегически цели на МОТ, чрез които се изразява Програмата за достоен труд и които могат да бъдат обобщени както следва:
(I) насърчаване на заетостта чрез създаване на устойчива институционална и икономическа среда, в която:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Декларация на МОТ на социалната справедливост за справедлива глобализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.