Човешки ресурси


Категория на документа: Икономика


3. Придобиване на допълнителни професионални знания

4. Добиване на допълнителни умения в областта на планирането и организацията на производството.
За определяне на необходимостта от обучение и необходимостта от неговото планиране трябва:

1. Да се използват резултатите от оценяване на труда, да се отдлят проблемите, с които най-често се сблъскват работниците

2. Да се анализира планът за техническо управление

3. Да се оценят програмите на университетите, от които се приемат специалистите на работа

4. Да се определи средното ниво на новите сътрудници

10 Тема

ЕКСПЕРТНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ПОДХОДИ ПРИ ВЪТРЕШНО ФИРМЕНОТО ОБУЧЕНИЕ

Вътрешно фирменото обучение е особена специфична дейност за образователната подготовка на възрастните служители. Като правило вътрешно фирмената подготовка се разработва за конкретна организаця и е ориентирана за развитието на нейния персонал, за подготовката му за изменения в нейната бъдеща дейност. На тази основа са разработени два основни подхода: експертен и процесуален.

Експертният подход е чрез подготовка на мениджърския персонал на основата на знания и опит на специализирана консултантска организация. При този подход знанията на преподавателя консултант са носители на нови експертни знания, които могат да се използват в конкретната ситуация получена във фирмата. Програмата за обучение трябва да даде на обучаваните знания за типичните проблеми, с които могат да се сблъскат в своята професионална работа. В този случай целта на обучението е предимно предаване на точно определени конкретни знания

Процесуален подход. Той се реализира при съвместна работа на преподавателя с персонала на организацията. Той може да се приложи само при активно участие на ръководния персонал на фирмата. В този случай обучението не предава определен обем от знания, а преди всичко формира в обучаемите нови навици за промянана тяхното индивидуално и групово поведение. При съставянето на учебните програми трябва да се има в предвид влиянието и адаптирането към външните фактори и вътрешната интеграция на организацията. При разработването на програмите трябва да се отчете ефективността на вътрешно фирмената подготовка, да се анализира съществуващото положение, да се оценят перспективите, да се прогнозират измененията с подготвени решения, да се определят сроковете за изпълнение, включително и разходите.

Друг подход за оценяване на ефективността от проведеното обучение е оценяване качеството на обучение от субектите, участниците в този процес.

СИТУАЦИЯ
НЕОБХОДИМА ПОТРЕБНОСТ ОТ ОБУЧЕНИЕ
МЕТОДИ
1
Специализирани програми за обучение (тренинги за преговори, продажби, креативност)
Методи на поведенческото общуване
2
Програми за управление
Групова и международна дейност с последваща рефлексия на груповия процес. Делови и рулеви игри, анализ на проблемите на организацията.
3
Развитие на междуличностните и вътрешнофирмените комуникации, формиране на навици за преодоляване на конфликти
Тренировка на сензитивността, ролеви игри, имитационни делови игри, проектиране на фирмената култура
4
Подготовка на персонала за управление
Лекции, семинари, практически занятия, учебни делови игри
5
Подготовка за иновации, свързани с управлението
Организационни игри, разработка на проекти, анализ на ситуациите на пазара.


Обучаващия (преподавателя) като правило оценява резултатите по овладяване на знанията, уменията, навиците, активността на обучаваните в процеса на провеждане на знанията. За оценка се използват различни критерии: изпити, тестове, практикуми и други. Обученият (клиентът) като правило се ориентира в създадения в процеса на обучение атмосфера, повишения или пропаднал интерес към дадена тема, разбирането или неразбирането за провеждането на технология на дадена работа. За оценяването се използват заключителни тестове, както това представлява обратна връзка по резултатите от обучението. Могат да се използват и анкети. Поръчителят на програмата за обучение оценява качеството на обучение по видовете и количеството на тези навици, които са били пренесени от обучаемия в практическата дейност на предприятието. За оценка се използват и атестациите на работниците през определен период от време след обучението при интервю с непосредствените ръководители.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.