Човешки ресурси


Категория на документа: Икономика


+
-
+


9 Тема
ВЪТРЕШНОФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ КАТО ПРОЦЕС ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ОБРАЗОВАНИЕ.
Обучението в рамките на фирмата или специалните учебни центрове най-общо допълват знанията получени от образованието и ги приспособяват към знанията необходими за производството и управлението на фирмата. Придобиването на тези знания става чрез планове и програми за професионална подготовка. Основни фактори, които оказват влияние на непрекъснатото образование са следните:
1. Използване на нова техника, технологии, производство на съвременни актуални стоки, създаване на нови възможности за промяна на остарелите видове дейности. Във връзка с това е необходима нова квалификация, която не може да се гарантира от базовото образование.
2. Създадена е глобализация на индустриалния пазар. Страните, които имат съвременна система за инженерно и управленско висше образование и програми за непрекъснато образование са водещи в инженерно-техническата конкуренция. Те имат възможности в кратки срокове да осигурят адекватност за повишаване на производителността.
3. Непрекъснато и бързо изменение в технологията и информатиката, които изискват непекъснато обучение на персонала.
4. Фактът, че по-ефективно и икономично за фирмите е провеждането на непрекъснато обучение, отколкото привличане на нови служители.

ЦЕЛИ НА НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБРАЗОВАНИЕ

За по-успешното протичане на учебните занятия на обучаемите трябва да се отчете следното:
1. Цели и тип на програмата за обучение
2. Особености на комуникативния процес между слушатели и преподаватели
3. Специфична работа на преподавателя, работещ с възрастни хора
4. Отличителни черти на аудиторията от възрастни хора,

ПОДДЪРЖАЩО И ИНОВАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Тук могат да се определят две цели: 1. Предаване на знания; 2. Формиране на определени умения за усъвършенстване на служителя

Целта на поддържащото обучение е усвояването на фиксирани знания, методи и правила, зада се работи в известни и повтарящи се ситуации, развитие на способностите на служителите да решават проблемите, които са актуални за фирмата. Този вид програми са особено ефективни за предаване на нови знания, които да заменят остарелите.

Целта на иновационното обучение е ориентиране на перспективата да се подготви организацията за работа в нови производствени и икономически условия. Разработването на иновационни обучаващи програми следва да предшества прогнозите за потребностите на организацията.

Целите на обучението имат двуяк характер от гледна точка на работодателя и от гледна точка на обучаващия се служител.
От гледна точка на работодателя целите са следните:

1. Организиране и формиране на персонала за управление

2. Получаване на знания за определяне, разбиране и решаване проблемите на фирмата

3. Възпроизводство на персонала

4. Интеграция на персонала.

5. Условия за гъвкаво формиране на персонала

6. Адаптация

7. Въвеждане на иновационни методи в производството и управлението на фирмата
От гледна точка на обучавания служител целите са следните:

1. Потдържане на съответно ниво и повишаване на професионалната квалификация

2. Придобиване на професионални знания извън сферата на професионалната работа
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.