Човешки ресурси


Категория на документа: Икономика


Данни за условията на труд, ниво на производителността с цел на получаване на база за съпоставяне, адекватна оценка и ефективност на стимулирането


Професиограмата това е документ, даващ описание на дейността и нейното място в организацията. Тя трябва да има следните основни, описателни характеристики:

1. Параметрично цялостно представяне, което в себе си включва: наименование на организацията, статус на организацията, структура на организацията, цели и задачи на организацията, основни видове дейности, осъществявани от работниците на организацията и принципи и норми за приемане в организацията.

2. Морфологично описание по елементи, което включва: използваните средства на труда, работното мято, основните елементи на дейността, действията и операциите и очакваните резултати и изискванията към тях.

3. Функционално описание, то включва: описание на последователността на операциите, действията и технологията за провеждане на дейността, режимът на труд и почивки по време на работата, както и начина на взаимодействие и комуникационни връзки.

5 Тема

ОСНОВНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ НА РАБОТНОТО МЯСТО

За извършване на анализа на работоното място е необходимо да се изберат най-подходящите начини и процедури. Но преди това е нужно е да се извърши един общ преглед на организацията и дейностите, които се реализират в нея. Този общ преглед се постига чрез анализиране на схемите на организация на работа. Най-често се използват два типа схеми: организационна и процесна. Организационната схема представлява отношенията между различните структурни звена в една организация. Чрез нея се демонстрират формалните връзки и взаимодействия. Тя позволява да се формира общ поглед върху цялата организация. При нея се използват два типа звена, а именно: Линейни звена - това са тези звена, които са свързани с осъществяване на производствените процеси (това са маркетинга, развойната дейност, производството и продажбите) и другият тип звена Щабни звена - това са тези звена, които обслужват ръководството, за да може да се осъществява ефективно управление на линейните звена, като стратегическо планиране, финанси и счетоводство, чоевшки ресурси, охрана и безопасност на труда.

Линейни звена Щабни звена

За разлика от организационната, процесната схема представя как различните дейности и задачи в една организация са свързани по между си. Ако чрез организационната схема се дава общ поглед върху организацията, то чрез процесната се прави детайлен анализ на дейностите на организацята. След като е получена обща представа за разположението на дадено работно място в рамките на организационната схема и работния процес, може да се пристъпи към създаване на база данни. Съществуват 4 основни метода за събиране на данни. На базата на тях може да се събере информация за това, което се нарича базови данни за работното място. Тези методи са следните:

1. Наблюдение - този метод се използва при стандартизирани и прости задачи, с кратък цикъл. Той е практически неизползваем при висококвалифицирани дейности, като изследователска и други.

2. Интервю - той се използва често в комбинация с метода на наблюдението. На практика е най-често използвания метод. При него могат да възникнат неточности при събирането на информацията. За да се намалят до минимум подобни възможности, следва провеждащия анализа предварително добре да обясни на интервюирания за какво са нужни данните. От значение е опитът на специалиста при провеждане на интервю, за да може да се направи висококвалифициран анализ на работното място.

3. Въпросник - това е един от най-често срещаните и най-евтини методи, който позволява за сравнително кратко време да бъде събрана нужната информация, за събиране на база данни, нужни за анализа на работното място и последващо изготвяне на длъжностна характеристика.

4. Дневник - воденето на дневник е метод, който се използва при анализа на работни места на дейности, които трудно се потдават на наблюдение, каквито са тези на специалистите, експертите и висшите ръководители.

Може за целите на анализа да се използват горните четири метода в комбинация един с друг, по двойки или всички заедно. На базата на тези методи се събира информация, която служи за изготвяне на длъжностната характеристика. За целите на анализа могат да се използват редица работни документи, които позволяват да се създаде богата база данни предвид определената длъжност и конкретното работно място.

Процесна схема на работно място във винарски завод:

6 Тема

ПРИВЛИЧАНЕ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

Целта за набирането на персонал във фирмата се състои в това да се създаде резерв на работни места с отчитане на следните обстоятелства: бъдеща промяна на организационните и кадровите отношения, уволнения, премествания, пенсиониране, преждевременно приключване на трудовите договори, изменения харакатера на производствената програма. Преди да се вземе решение за набиране на нови сътрудници е целесъобразно да се определят други алтернативни варианти, които могат да се използват във фирмата. Към тях се отнасят:

1. Извънредна работа и повишаване на интензивността на труда
2. Структурна реорганизация и използването на нови схеми на производство
3. Реинженеринг
4. Привличане на специализирани фирми за извършване на някои видове дейности.

Набирането на персонал е отговорна задача и при вземане на решение за провеждането ѝ трябва да се изхожда от оптималната численост на персонала. Не трябва да се допуска недостатъчен брой на работниците, последствията от които може да се окажат неизпълнение на производствената програма, наличие на трудови злополуки, конфликтни ситуации в колектива. Излишъкът на работна ръка води до увеличаване на финансовите разходи свързани с работната заплата, намаляване на заинтересоваността за качествен и висококвалифициран труд и напускане на квалифицираните работници. При набирането на необходимите служители могат да се използват вътрешни и външни източници. Съществено влияние оказват и факторите на вътрешната и външната среда. Фактори на външната среда: законодателно ограничение, състояние на пазара на работната сила, състояние на работната сила на пазара на труда, състав на работната сила, месторазположение на организацията. Фактори на вътрешната среда: политика за набиране на персонал, принципи на неговата работа, стратегически програми за развитието му, имидж на организацията, и счита ли се тя за привлекателно място за работа.

Източници за набиране на кандидати:

1. Вътрешни източници - това са хора, които работят в организацията, в много страни при поява на свободно работно място отначало се обявява вътрешен конкурс за заемане на длъжността от служители на фирмата и в случаите когато се получат отрицателни резултати се обявява конкурс, на който могат да участват и външни хора. Методите за набиране на персонал от вътрешни източници са разнообразни. Най-често се използват следните: вътрешен конкурс, съвместяване на професии или ротация.

2. Външни източници - това са преди всичко хора, които се намират на пазара на труда, безработни, или хора, търсещи по-добра работа. Източниците, които могат да се използват са следните: бюрата по труда, частните агенции, които предлагат работна ръка и самостоятелно търсене чрез средствата за масова информация.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.