Човешки ресурси


Категория на документа: Икономика3 група - Особености на персноала и корпоративна култура

4 група - Използване на прототипи на вече съществуващи организации

При изграждането на дадена организация е необходимо да се отчита осигуряването ѝ с необходим персонал, както следва: целта на управление и типът на управление, характерните особености на потребителите и териториалното разположение на фирмата.

ПЛАНИРАНЕ НА ЧИСЛЕНИЯ СЪСТАВ НА ФИРМАТА

Планирането на числения състав е част от общия процес на планиране на фирмата. Успешното планиране на персонала на фирмата става като се отговори на следните основни въпроси:
1 въпрос - Колко работници по квалификация, кога и къде са необходими?
2 въпрос - Как може да се привлече необходимия или съкрати и оптимизира използването на временно ненужния персонал?
3 въпрос - Как по-добре може да се използва персоналът, в съответствие с неговите способности, умения и вътрешна мотивация?
4 въпрос - По какъв начин трябва да се осигурят условия за развитие на персонала?
5 въпрос - Какви разходи се правят за провеждане на планираните мероприятия?

Правилното определяне на броя на работниците и техния професионален и квалификационен състав, позволява да се определи:
1. Производствената програма
2. Нормирането на труда
3. Планиране на ръста на повишаване на производителността на труда
4. Структурата на извършваната работа
Пресмятането на числения състав на персонала може да става текущо (оперативно) или дългосрочно (перспективно).

Анализ на трудовата ситуация в района. Когато се формира организацията или се създават нейни нови производства и цехове е важно да се направи обстоен анализ на региона, в който е разположена. Основен резултат от този анализ е отделянето сегментите на трудовия пазар. Необходимо е да се събере и анализира следната информация: 1. Основните професионално-възрастови групи
2. Регионалния пазар на предлаганите професии
3. Нивото на заплащане на труда за различните категории работници
4. Наситеността с работници по професии на трудовия пазар
5. Учебните заведения, подготвящи и квалифициращи работници
6. Демографската ситуация на региона и очакваната демографска прогноза
7. Националните и културните особености на живеещите в региона

3 Тема
АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛЯ И ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При управлението на човешките ресурси на оперативно равнище съществуват редица дейности, чрез които се формулират основните параметри на осъществяване на управленските функции, като: планиране, организиране и координиране, контрол и оценка на сътрудниците и процесите. Анализът на работното място играе ключова роля сред тези дейности. Работното място е първичното производствено звено. Част от пространството снабдена с необходимите машини, инструменти, приспособления, суровини и материали, на които работникът или групата работници изпълняват определени производствени операции. В понятието работно място или длъжност се включват всички основни и допълнителни задачи, задължения и отговорности, които се възлагат на един сътрудник в дадена организация, независимо от това дали е изпълнител или ръководител. Анализ на работното място или анализът на длъжността е процес на определяне на задачите или дейностите, които се извършват на дадено работно място; ключови условия или параметри, свързани с тяхното изпълнение, както и изискванията за образование, опит и отговорност, необходими за успешното изпълнение на дейностите.

Анализът на работното място се състои от два момента:
1. Описание на работното място, където се изброява каква дейност или задачи се изпълняват, трудовите условия, средствата, оборудването и материалите, които се използват на даденото работно място.
2. Спецификация на работното мято, където се изброяват нужните за успешното изпълнение на задачите или дейностите опит, квалификация и способности.

Анализът на работното място на работника или служителя трябва да отговаряна следните въпроси:
1 въпрос - Колко време е необходимо за изпълнение на основните длъжностни операции?
2 въпрос - Кои производствени операции може да се групират?
3 въпрос - Как да се организира работното място така, че да се увеличи производителността на труда?
4 въпрос - Кой режим на работа е оптимален за дадено работно място?
5 въпрос - Какви характеристики трябва да притежава служителя за изпълнение на дадена работна операция?
6 въпрос - Как може да се използва информацията получена като анализ на работното място за създаване на програма за управление на персонала?

Класификатор
Основни типове
По тип на производствоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.