Човешки ресурси


Категория на документа: Икономика


Стопанска Академия "Д.А. Ценов"
гр. Свищов

Факултет: "ПТБ"
Специалност: "Икономика на туризма (ИТ)"

на тема: "Човешки ресурси"

Изготвил: Пламен Мирослав Йонев

фак. № 136268 група 48

Проверил:.......
(Доцент Д-р Ася Пенчева)

Гр. Свищов 2014
Съдървание:

1. Същност и качество на човешките ресурси

2. Структура на човешките ресурси

3. Управление на човешките ресурси

3.1. Стратегически и организационни моменти

3.2. Разработване на длъжностни характеристики

3.3. Как се изгражда подход за категоризиране на работни места

3.4. Набиране на кадри

3.5. Атестиране

3.6. Квалификация

Увод:

Човешките (трудовите) ресурси в туризма играят решаваща роля в процеса на създаване, реализация и потребление на туристическия продукт. Услугите са доминираща съставка в него, а това предполага активното участие на живия труд.

Трудът в туризма създава условия, удобства и улеснения за туристите. Те обхващат разнообразни форми на туристическото обслужване, гама от туристически услуги и стоки, които туристите ползват по различни поводи, за различни цели, на различни места.

Човешките (трудовите) ресурси в туризма следва да се разгледат, анализират, планират и в крайна сметка управляват в качеството им на неразделна част от системата "трудови ресурси на обществото". Те носят всички характерни черти на тази система, но се отличават редица особености. Последните се обуславят от обстоятелството, че върху всички основни и допълнителни туристически дейности силно влияние оказват множество ирационални, неосезаеми и непредвидими фактори като мода, престиж, вкус, настроения, атмосфера, естетически възприятия и пр.

Особено важни в контекста на горните разсъждения са интерактивните отношения и взаимодействия между обслужващ и обслужван, между служителя на предприятието и туриста. Времевото и пространствено обвързване на туристическото "производство" и потребление обуславя силната намеса и обратно влияние на самия турист при предоставянето на услугата . Той може да определя условията, които формират нейната потребителна стойност и качеството и, да участва в процесите на контрол и стимулиране на труда на фирмения служител. Единствено туристът, в качеството си на обслужван, може да проследи от начало до край предоставянето на определена услуга и да оцени нейното качество.

Човешките ресурси в туристическото предприятие могат да се определят като "съвкупност от работещи в различните професионално - квалификационни групи, заети в дейностите на предприятието и включени в неговия списъчен състав". Те се оценяват обикновено като главен производствен ресурс на предприятието. Според изпълняваните функции трудовите ресурси могат условно да се разделят в няколко основни групи: ръководители (мениджъри) или управленски състав, специалисти, технически състав и работници. В своята цялост те са призвани да осигурят постигането на фирмени цели, защото:

* те гарантират не само видимата, но и невидимата страна на услугите (атмосфера, настроение, комфорт, приятни усещания, емоции);

* от тях пряко зависи изпълнението и надеждността на услугата;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Човешки ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.