Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането- определение и видове


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска програма Бизнесадминистрация

Учебна дисциплина "Микроикономика"

КУРСОВА РАБОТА

" Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането- определение и видове."

Разработил: Проверил:
Петър Кънчев Проф. Веселин Минчев Фак. № 20547

София
Декември 2013 г.

Икономиката е обществена наука, изучаваща поведението на индивидите, фирмите и институциите, които се занимават с производството разпределението, размяната и потреблението на стоки и услуги. Икономиката се изучава на различни равнища. На основата на научните методи, като например анализа се формулират законите на икономическото поведение на стопанските обекти. Обект на икономическия анализ могат да бъдат решенията на домакинствата и фирмите за покупка на стоки и услуги, и не на последно място функционирането на националната икономика.

Микриономическият анализ има ключово място в науката и в живота, защото чрез него се раззкриват някои много специфични компоненти на икономическата система. В съвременното общество от изключителна важност е да се даде отговор на въпроса, как да се произведе едновременно повече от всички блага, така че постигне икономически растеж.

В тази връзка процесите на предлагането и търсенето, взети в тяхното единство, определят цената на стоките и услугите. Както търсенето е отношение между цената и търсенето на една стока или услуга, така и предлагането е отношение между цената и предлаганото количество. Обемът на търсенето се определя не само от цената на стоката, но и от доходите на потребитеките, вкусовете и предпочитанията на купувачите, очакванията и цените на взаимосвързаните и взаимодопълващи се стоки.

За това предлагането представлява количеството на една стока или услуга, която производителите желаят и са в състояние да предложат при всяка възможна цена през даден период от време при равни други условия. Съгласно закона на предлагането съществува права зависимост между цената и предлаганото количество стоки или услуги при равни други условия, което означава че когато цената на една стока се увеличава, предлаганато количество нараства, а когато цената спада, предлаганото количество, при равни дртуги условия , се свива.

Заедно търсенето и предлагането определят равновесната цена и количеството. В реалния икономически живот обикновено не се наблюдава равенство между търсенето и предлагането, но така или иначе пазрните сили действат по начин, който да кара пазара да се движи към равновесие. Цената, която е над точката на равновесието, създава излишък, който води до по ниска-цена, а цената, която е под точката на равновесието създава недостиг, който води до по-висока цена.

Съвсем естествено бизнес общността се интересува не само от промените в търсенето и търсеното количество, но и от степента на тези промени. За да се отговори на тази потребност, науката икономика въвежда понятието еластичност на търсенето според цената и дохода.

Понятието еластичност отразява способността на величината на търсенето и предлагането да реагира на изменение на цените на стоките или на други фактори, изразена като отношение на процентни изменения.

Ценовата еластичност на търсенето е мярка за степентта, в която потребителите променят търсеното количество на определен продукт в резултат на изменението на цената на този продукт. Колкото тя е по-голяма, толкова повече потребителите ще реагират на изменението в цената, респективно ще пренасочат своето търсене към стоките заместители. И обратното, колкото е по -незначителна ценовата еластичност на търсенето, толкова по-малка ще бъде реактивната реакция на потребителите на промяната в цената. По-конкретно, ценовата еластичност на търсенето би могла да се определи коато процентно изменение на търсеното количество на даден продукт, резултат от еднопроцентовото изменение в цената на същия продукт. Тя се изчислява като отношениена процентното изменение на обема на търсенето към процентното изменение на цената.

Когато ценовата еластичност на търсенето е по-голяма от 1, то търсенето е еластично. Това означава, че ако дадена цена се увеличи с 1%, то търсеното количество се намалява с повече от 1%.

В случай, че ценовата еластичност на търсенето е равна на 1, търсенето е с единична еластичност. Това означава, че 1% увеличаване на цената предизвиква 1% намаление на търсеното количество.

Тогава когато ценовата еластичност на търсенето е по-малка от 1, то търсенето е нееластично.

Ценовата еластичност е винаги отрицателна. В съответствие със закона на търсенето, когато цената на една стока се увеличи, търсеното количество на тази стока пада. Тъй като ценовата еластичност на търсенето е винаги отрицателна, знакът минус не се използва, а само се подразбира. Например, ако ценовата еластичност на търсенето е 1.5, то това означава, че търсеното количество пада с 1.5 % винаги, когато цената се качва с 1%.

Средната еластичност се изчислява по метода на средната точка. При пресмятането на ценовата еластичност се използва метода на т.нар.средна точка. Посредство този научен метод средната ценова еластичност на търсенето се определя като отношение на изменението на цените в началната и крайната точка към значението на цената, съответстваща на средната точка.

Ценовата еластичност на търсенето може да приеме всяка стойност от 0 до безкрайно голяма величина. Когато ценовата еластичност на търсенето е безкрайно голяма величина, е налице съвършена еластичност. Когато тя е 0, се определя за съвършена нееластичност.

Различните групи потребители могат да имат различна ценова еластичност на търсенето за един и същ продукт. Това явление в икономическата теория е известно като ценова дискриминация. Ценовата дискриминизация се характеризира с установяване за различни потрбители на различни цени за един и същ продукт. Когато ценовата еластичност на един продукт е различна за отделни групи, които лесно могат да се идентифицират, фирмите могат да увеличават приходите чрез определянето на различна цена за различни групи.

Групите с еластичното търсене ще получат по-ниски цени, отколкото тези с нееластичното търсене. Степента, в която ценовата еластичност на търсенето е нееластична или еластична, зависи от различни фактори, значими при отделни продукти и потребители, например: наличие на заместители, значимост на продукта в общия доход на потребителя и времевия период.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането- определение и видове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.