Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането – определение и видове


Категория на документа: Икономика


Затова между цената на една стока и нейното предлагане съществува
правопропорционална зависимост: колкото по-висока е цената, толкова по- голямо е количеството, което се предлага и е известна като закон за предлагането. Той гласи, че: 1) на всяка цена отговаря определено предлагано количество; 2) при повишаване на цената предлаганото количество се увеличава, а при намаление - спада.

* цените на ресурсите, използвани за нейното производство - фактор, който предизвиква изместване на кривата на предлагането са преди всичко цените на използваните ресурси за производство и доставката на стоката. Предлагането е свързано с разходи на труд, материали, горива,техника, транспорт и др. Промяната в цените на ресурси, по които фирмите могат да си набавят необходимите ресурси се отразява на техните печалби. Затова между предлагането и цените на използваните производствени фактори съществува обратна зависимост: колкото по-високи са тези цени, толкова по- малка е заинтересоваността на производителя да предлага определен продукт при съществуващата пазарна цена

* равнището на технологиите - размерът на производствените разходи на фирмата зависи не само от цените, по които те си доставят ресурси, но и от равнището на използваните технологии. Развитието на технологиите позволява да се икономисват труд, материали, енергия, горива, така че от всяка единица разходвани ресурси да се получи повече продукция. По такъв начин усъвършенстването на технологиите ( при непроменени цени ) ще измести кривата на предлагането на дясно.

* цените на другите стоки, които се произвеждат със същите ресурси - влияние върху предлагането оказват и измененията на цените на другите стоки, които се произвеждат със същите ресурси. Различните продукти са свързани помежду си с отношенията на заместване не само в потреблението,но и в производството. С едни и същи ресурси могат да се произвеждат разнообразни изделия: млякото може да се преработи в сирене или масло, а от суровия петрол да се произведе гориво или пластмаса. Когато се променят относителните цени на свързаните в производството стоки, тяхното предлагане се ориентира към стоката със сравнително най висока цена. Следствие на това поскъпването на маслото например може да намали предлагането на сирене и да измести кривата на неговото предлагане на ляво.

* очакванията на производителите - очакванията на производителите за бъдещите пазарни условия имат важно значение за размера на предлагането. Най-силно тук е влиянието на очакванията, свързани с цените на продуктите и ресурсите за тяхното производство.

* броя на продавачите - на конкурентния пазар дадена стока се предлага от множество продавачи. В зависимост от рентабилността на съответното производство техния брой непрекъснато се променя. Увеличаването и намаляването на броя на продавачите води до изменение на пазарното предлагане и неговата крива се измества.

С показателя за еластичност на предлагането се определя степента, в която предлагането реагира на промените в цените. Ценовата еластичност се измерва с отношението между процентното на количествата и процентното изменение на цената.

При различните видове ценова еластичност имаме движение на
показателя в интервала от 0 до безкрайност и случаи на еластично и
нееластично предлагане. Особено и принципно важно при еластичността на предлагането е, че тя силно се изменя във времето.Приспособяването на производството към промените в цените изискват определено време. Затова с течение на времето еластичността на предлагането на една и съща стока приема различни стойности. Това положение има важно значение за разбиране на механизма на пазарно равновесие.

За да се отчете ролята на времето за еластичността на предлагането, се използват въведените от А. Маршал три различни периода: моментен, краткосрочен и дългосрочен. Колкото е по-кратък периода, толкова по- значително е влиянието на променливите в търсенето върху равновесните цени и количествата, докато в по-дълъг период се засилва въздействието но предлагането върху тях. Тази тенденция се обуславя от променливата еластичност на предлагането във времето. Ценовата еластичност показва процентното изменение на предлаганото количество от съответната стока спрямо процентното изменение в цената и варира между плюс и минус безкрайност

Пазарният механизъм по своята същност се проявява като съвкупност от процеси, които имат за цел да координират относително независимите решения на производители и потребители, с помощта на цената като основен носител на обективна информация за съществуващата заинтересованост на продавачи и купувачи към дадена стока или услуга. Пазарният механизъм и логически, и исторически функционира в условията на свободната пазарна конкуренция, макар днес тя да е силно деформирана.

Предлагането на пазара, т.е. обемът на производството е в пряка зависимост от цените. Колкото е по-висока цената на дадена стока, толкова по-голям ще бъде интересът за нейното производство и обратно. С повишаване производителността на труда, т.е при намаляване себестойността на продукцията, при неизменни цени, интересът към увеличаване обема на производството също нараства.

Търсенето на пазара също е в пряка зависимост от цената. С повишаване на цената на стоките или услугите логично намалява търсенето и обратно. Тази логика е в съответствие с обективните интереси на разумния потребител.

Използвана литература:
* Микроикономика 2008- доц. Георги Манлиев
* Материали за самоподготовка от платформата за обучение.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането – определение и видове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.