Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането – определение и видове


Категория на документа: Икономика


% промяна на цената на свързаният продукт B
> Фактори, оказващи влияние върху еластичността на търсенето:

* Наличие на заместител на пазара - ако съществуват такива и фирмата намали цената на своя продукт, тя ще привлече допълнителни купувачи за сметка на конкуриращата стока, а ако увеличи цената ще загуби от потенциалните купувачи, които биха се преорентирали към конкурентните стоки;

* Времевия период на търсенето - често пъти се случва потребителите да запазят равнището на търсенето на дадена стока, въпреки промените които са настъпили в нейната цена След известно време те вече се приспособяват към новото равнище на нейната цена. Това води до намаляване на потреблението й или намиране на заместители. Ето защо в един по - дълъг период от време, стоките стават по еластични в процеса на тяхното търсене;

* Дела на разходите за покупка на стоката в общия доход - ако той е малък, това означава, че и малък процент от доходите на потребителите се използват за закупуване на тази стока, което предполага, че по - малко внимание ще се отделя в промените в нейната цена и обратно;

* Характера на потребността (основна или луксозна), която стоката задоволявя - стоките които задоволяват основните потребности са по нееластични в тяхното търсене. Такива например са основните хранителни продукти, защото повишаването на цените им, няма до доведе до намаляване на тяхното търсене. Стоките, които имат второстепенно значение за индивида са по еластични в тяхното търсене, защото повишаването на цените им води до сваване на тяхното търсене, тъй като индивидите могад да минат и без тях за известно време;

* Потребителския характер на стоката като краткотраен или дълготраен продукт - с по -голяма еластичност се отличават дълготрайните стоки, защото когато цените им се увеличават, потребителите задържат процеса на тяхната подмяна;

* Реклама - тя стимулира продажбите на новите продукти, с което повишава еластичността им в търсенето. По отношение на продуктите, които вече са се наложили на пазара, тя цели да запази равнището на продажбите.

> Ценова еластичност на предлагането

Предлагането е правопропорционално на изменението на цената, което означава, че то се увеличава с повишаване на цената и съответно намалява с нейното понижаване.

Предлагането, както и търсенето може също да бъде високо или ниско еластично.в зависимост от това как реагира на промяната в цените. Както търсенето, така и предлагането се разграничава индивидуално, пазарно и съвкупно. Когато ценовата еластичност на търсенето и ценовата еластичност на предлатането се разминават, слабото покачване на цените на продуктите, води до значително свиване на търсенето и незначително разширяване на предлагането, и обратно.

За измерване еластичността на предлагането се използва коефицент на еластичност Kes, който е числова величина, която разкрива влиянието на промените в цените върху количеството на предлаганата стока Още по-точно, еластичността на предлагането характеризира степента на изменение на предлагането в зависимост от промените в цената. Поради положителния наклон на кривата на предлагането, еластичността на предлагането е положителна, с което отпада необходимостта от поставянето на знака минус, както това се налагаше при еластичността на търсенето.

Δ Q . P
Kes = ________

ΔP . Q
ΔQ е промяната в предлагането на стоката като следствие от настъпилите промени в цената или ΔQ = Q2 - Q1;
ΔP - промяната в цената на предлаганата стока или
ΔP = Р2 - Р1;
Р - първоначалната цена на предлаганата стока Р1;
Q - първоначалното количество на предлагане на стоката Q1.

В зависимост от параметрите на коефицента на еластичност се различават, няколко вида предлагане:

* Съвършено еластично предлагане е това, което при дадена цена предизвиква безкрайно или по-голямо, отколкото можем да си представим, нарастване на предлаганото количество. Кривата на предлагане в този случай се разполага съвършено хоризонтално, успоредно на оста, означаваща количествата на предлагане;

* Еластично предлагане с коефициент за еластичност Kes= от 1 до ∞, т.е. по-голям от единица. При този вид предлагане процентното увеличаване на предлаганото количество е по-голямо в сравнение с процентното покачване на цената на стоките, производителите бързо увеличават производството на дадена стока и нейното предлагане на пазара;

* Полуеластично предлагане с коефициент за еластичност Kеs = 1, когато предлаганото количество се увеличава с процент, равен на процента на повишаване на цената;

* Предлагането е нееластично, когато процентното изменение на предлагането е по-малко от процентното изменение в цената. Еластичността в този случай е по-малка от единица.

* Съвършенно нееластично предлагане Kеs = 0, промените в цените не се отразяват на количеството предлагана стока, производителите запазват равнището на пердлагане.
> Фактори, оказващи влияние върху еластичността на предлагането:

Пазарното предлагане се осъществява от фирмите производители и доставчици на стоки(услуги). Под предлагано количество на една стока се разбира онова количество от нея, което е предоставено за реализация на пазара. То е променлива, която е зависима от цената. За всяка една цена фирмите производители ще са готови да предложат различни количества. Както при търсенето, така и при предлагането предлаганото количество се измерва за даден период - ден, месец, година.

Факторите, които определят предлагането са непосредствено свързани с главния мотив на фирмата - получаване на печалба. Поради тази причина предлагането на една стока се определя от следните фактори:

* цената на стоката - Цената оказва влияние върху предлагането, тъй като при равни други условия от нея зависи размера на печалбата. Повишаването на цената прави по- рентабилно производството и стимулира разширяването на предлагането.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането – определение и видове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.