Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането – определение и видове


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска програма Бизнесадминистрация

Учебна дисциплина "Микроикономика"

КУРСОВА РАБОТА

"Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането - определение и видове"

Разработил: Проверил:

Проф. Веселин Минчев

София

Декември 2012 г.

Еластичността е понятие, което разкрива промените в количествата на търсенето или предлагането на дадена стока като следствие от настъпилите промени в нейната цена. При еластичността става въпрос за количествена зависимост между две променливи, която може да бъде измерена числово: промяната в количеството на търсенето или предлагането на стоката Х зависи от промяната в нейната цена.

Еластичността като количествена величина показва с колко процента се е променило търсенето на стоката Х, когато нейната цена, доходите на потребителите или цените на взаимосвързани стоки се изменят с 1%. Влиянието на другите фактори се приема за неизменно. В зависимост от променливата, която поражда измененията в количествата на търсенето или предлагането, се различават: ценова еластичност на търсенето и ценова еластичност на предлагането.
> Ценова еластичност на търсенето

Ценовата еластичност на търсенето Ер= проментната промяна на търсенето количеството от даден продукт, към процентната промяна на неговата цена.

Еластичността на търсенето на дадена стока се измерва с коефициент, който разкрива влиянието на процентните изменения в цената върху количествата на търсената стока. Коефициентът на ценова еластичност на търсенето Ed се определя по формулата:

процентни изменения в търсеното количество Δ Q%
Ed = _________________________________________________________ = _______________

процентни измения в цената на стоката %Δ P

В зависимост от коефицента за еластичност на търсене, стоките се характеризират като:

* Еластични - това са стоките, при които коефицентът на еластичност е по - голям от единица. При тези стоки покачването на цената с 1% води до намаляване на търсеното количество например с 2%.

* Полуеластични - това са стоките, които имат коефицент на еластичност в границите около 1%, което означава, че покачването или спадането на цената с 1% свива или разширява търсеното в същия поряък от 1 %.

* Нееластични - това са стоките с коефицент на еластичност между 0 и 1, което означава, че покачването на цената намалява количеството на търсенето.

* Промяната на цената на заместващата или допълващата стока влияе на търсеното количество на други заместващи се или допълващи се стоки. Заместващите стоки са с положителна кръстосана еластичност по отношение на търсенето, докато допълващите се стоки са с отрицателна еластичност.

Формулата на кръстосаната еластичност е както следва:

% промяна на търсеното количество на продукт A
Еср= _____________________________________________
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането – определение и видове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.