Българската банкова система през 90-те години на ХХ век


Категория на документа: Икономика


БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ
ПО ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ И МАКРОИКОНОМИКА
ПРИ ВАК

ПЕТЪР ИЛИЕВ ИГНАТИЕВ

БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА
ПРЕЗ 90-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК

АВТОРЕФЕРАТ

на дисертационен труд
За присъждане на научна и образователна степен "Доктор"

Научна специалност: 05.02.05
"Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка"

Научен ръководител:
Ст.н.с. I ст., д-р на ик. н. ГАРАБЕД МИНАСЯН

Рецензенти:
Проф., ст.н.с. I ст., д-р на ик.н. Пенка Стефанова
Доц. д-р Румен Аврамов

СОФИЯ, 2004 г.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

1.АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА

Преходът от централизирана към пазарна икономика определя икономическото развитие на България през 90-те години на XX век. Банковата система като основен посредник между спестяванията и инвестициите обединява и пречупва всички съществени характеристики на този преход. Степента на нейното развитие е индикатор за цялостното икономическо състояние на страната. Практиката доказа, че процесите, развиващи се в банковата система и особено успешното или неуспешното посредничество между спестяванията и инвестициите влияят значително върху потенциала на икономиката да генерира икономически растеж.

Интеграцията на банковата система към европейската банкова общност е необходимо условие за успеха на цялостната гравитация на българската икономика към европейската икономическа общност. Поради централното място на банковия сектор в националната икономика историята на българската банкова система през 90-те години е концентриран израз на историята на прехода от централизирана към пазарна икономика, а в по общ план - на историята на българския преход от тоталитарно общество към демократизация и интеграция в европейските и евроатлантическите структури.

За разкриване на основните процеси в развитието на банковата система от решаващо значение е анализът на банковата криза през 1996-97 г. Системната банкова криза е точка на пречупване, в която структурните икономически и финансови неравновесия водят до рязка промяна на главните тенденции в еволюцията както на банковият сектор, така и на икономиката като цяло. Детайлното изучаване на финансовата криза е най-доброто средство за разкриване на базовите закономерности във функционирането на финансовата система, тъй като по време на криза тези закономерности се открояват най-ясно и отчетливо. Финансовата криза през 1996-97 г. е значителна по своя обхват и дълбочина и представлява дълготраен икономически шок за българското общество. Проблемът за финансовите кризи на развиващите се пазари през последните няколко години се превърна в главен предмет на дискусиите както на академичните кръгове, така и на практиците от бизнеса. В този контекст България има възможността да предаде своя опит, свързан с формирането на механизма и развитието на финансовите кризи.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Водеща цел на изследването е разкриването на движещите особености на развитието на банковата система през периода на преход от централизирана към пазарна икономика у нас. Анализирани са банковата криза и преструктурирането на банковия сектор след кризата през призмата на основните теоретични модели на финансовите кризи.

Конкретните задачи, поставени за постигането на целта, са следните:
* Систематизация на традиционните и съвременните модели на финансовите кризи;
* Проследяване и осмисляне на историята на финансовата либерализация и първоначални институционални промени в банковата система;
* Оценка на динамиката на структурата на банковата система през първата половина на 90- те години у нас;
* Разкриване на влиянието на икономическата среда и икономическата политика върху банковата система;
* Изучаване и изследване на процесите на декапитализация на търговските банки;
* Анализ на трансмисионния механизъм на банковата криза и последиците от нея;
* Оценка на влиянието на паричния съвет върху банковата система и нейното функциониране;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българската банкова система през 90-те години на ХХ век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.