Българска традиционна култура и туристическата анимация


Категория на документа: Икономика


6.Българската традиционна култура в туристическата анимация

* Етнография - наука за бита и нравите,за материалната,обществената и духовна култура на народите
* Фолклор - определя се като устно народно творчество песни,приказки, пословици,народния бит и обичаи.
В международния туризъм намира благоприятна почва прилагането на различни елементи на традиционната култура на страната-домакин.Стремежът на туристите към търсене на необичайното едовел до организиране на специализирани програми,подчинени на запознаването с националната култура. За организиране на ваканции подчинени на "анимацията" е неодходимо задълбоченото познаване на фолклора и умел подбор на тези негови елемнти,които отговарят на потребностите на туристическата практика.
За нашата страна използването на народното творчество в туризма е особено необходимо по следните причини:
1. В Европейските страни от където идват голяма част от туристите, традиционната култура отдавна е отживяла и оставила минимални следи в живота им.Всяка среща със съхранено народно творчество за населението от тези страни е истинско изживяване,което няма равностойно в ежедневието.
2. Ако се търси оригиналност в развлеченията, то може да се създаде главно на основата на традиционната култура.
Българинът винаги е имал разнообразни празници,чрез които се е отморявал и възпитавал. Някои от тях са достигнали до наши дни и са влезли в съвременния календар.За тях са характерни няколко основни изисквания:
- общо веселие за поколенията: от старците до децата
- устройване на общи гощавки
- колективност и масовост
- използване на всякакви средства за естетическа наслада и непринудени забави
В туризма трябва да се подберат тези обичаи и елемнти от бита,които са присъщи и съвпадат със съвременния мироглед.
Обичаите и празниците на българския народ се храктеризират със своята многофункционалност: религиозно - магическа, здраве и щастие в семейството, разтоварваща, развлекателна, предаваща знания и норми на поведение, естетическа и не на последно място като форма на социално общуване.Те са 2 групи - семейни и календарни празници и обичаи. Интерес за туризма представляват календарните празници.
За потребностите на туристическото предлагане е необходимо да се ползват тези елементи от фолклора,които отговарят на следните изисквания:
- да бъде типичен за страната и още по-добре за района
- да задоволява познавателните интереси на туриста
- да бъде привлекателен за обикновения турист
- да създава възможности за общуване
- да притежава развлекателна зрелищност
- да създава условия за лично участие и творчество на туристите
Най-голям ефект биха имали празниците като самостоятелни мероприятия.Такива са Гергьовден - като пикник, Еньовден - ношна програма, Тодоровден - спортен празник.
Българската традиционна култура е привлекателна със своята богата символика.Такава има в сурвакането, кукерски игри, мартенски празници.
Висока стойност има и устното народно творчество - митически,битови,юнашки песни; фантастични и приказки за животни. Пословици и поговорки - изразяват възгледите на народа натрупани през вековната му история. Анекдотите са съвременен израз нанароднтоо творчество. Гадаенето - с дрянови пъпки, цветни клончета на Цветница.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Българска традиционна култура и туристическата анимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.