България – загадка от векове. България в Европа.


Категория на документа: Икономика
Разработване на проект
Tourism In Practice

Модул 1 : България - загадка от векове
Тема : България в Европа

Разработили : Ръководители :
Ирена Цачева Фак.№: 58018 проф. Стела Дерменджиева
Йоана КосеваФак.№: 58013 гл. ас. д-р Петя Събева
Спец:"Културен туризъм",IVкурс

TIPили Tourism In Practice/туризма в действие/ епроект, разработен от инициативна група студенти , развиващи се в сферата на туризма. Той има за цел да развие туризма в България чрез културен обмен на кадри от Великобритания, Германия, Франция, Италия и България. Както и да подобри социалния и икономически статус на страната ни като по - привлекателна дестинация за туристи в ежегодни потоци.

1. Име на проекта : TIP / туризма в действие /

2. Продължителност на проекта :12 месеца

3. Основната цел на проекта:
Осъществяване на културен мост между България и страните от Европа чрез обмен на туристически потоци. По - добро позициониране на туризма у нас пред чуждестранните туристи и по голям кръгозор за нашите.
4. Специфични цели на проекта:
Развитие на туристическия бизнес в страната чрез подобряване на условията за туризъм и използване на съществуващата туристическа инфраструктура;
Придобиване на опит на младите кадри по време на културния обмен;
Подпомагане малките и средни предприятия в сферата на туризма/ ресторантьорство и хотелиерство/, участващи в проекта;
Създаване на конкретни туристически маршрути специализирани за различните чуждестранни потоци;
Създаване на мрежа за сътрудничество и обмяна на опит за развитие на туризма от двете страни на границата;
Организиране на закриващо събитие на проекта за представяне на резултатите
Обосновка: България е страна с благоприятни условия за развитието на всеки вид туризъм. С доброто си географското положение тя е мост между страните от Европа и Близкия изток, което е отлична предпоставка за изграждане на устойчиви туристически продукти и популяризирането ѝ като дестинация. С красивите си природни и културни забележителности, страната ни по нищо не отстъпва на останалите Европейски държави. Със своите културни и природни забележителности, с уникалния си карстов релеф и излаза на Черно море в страната ни има предпоставки за развитието на планински, морски, етнографски, орнитоложки, екологичен, балнеоложки и всеки друг алтернативен туризъм.

През последните години в България, туризма е започнал да се развива с по - високи темпове и чрез осъществяване на този проект за туризма в действие ние имаме за цел страната ни да се издигне и да се изгради като популярна дестинация. С тази цел, целевата група, която посети страната ще се докосне до културното, историческото и природно наследство и по този начин след като се завърне в страната си ще рекламира и популяризира красивото в България. Това ще допринесе както за увеличаването на туристопотока, така и за развитието на малкия и среден бизнес, за хотелиерството и ресторантьорството.

5. Целева група:
Целевите групи на настоящия проект са: студенти/ 19 - 28 години / представители на различните български и чуждестранни университети, представители на малки и средни предприятия, работещи в областта на туризма в страната и извън нея, населението на България, което ще се възползва от подобрената туристическа инфраструктура,създадения нов туристически продукт и изградената мрежа за сътрудничество.

6. Основни дейности :
Всички стъпки, през който трябва премине проекта за успешното си реализиране.
Дейност 1:
Организационна:
Непосредствено след старта на проекта,ще се сключат договори с екипа по проекта,който ще се състои от:ръководител на проекта, 4 координатора, обслужващи 4-те чуждестранни участнички по проекта и финансист.Допълнително ще бъдат наети експерти за създаването на комплексния туристически продукт и провеждане на кръглата маса,както и преводачи.За управлението на проектните дейности,екипа по проекта ще ползва за нуждите му наето помещение в град Велико Търново .Ще се закупят лазерен принтер,копирна машина и скенер.За закупеното оборудване ще се представи документ за произход,съгласно изискванията на Програмата.Екипа на проекта ще се събере на първа работна среща за да уточни план-графика за изпълнение на дейностите,финансовите ресурси,с които разполага и да се разпределят ангажиментите на партньорите и на водещия кандидат.На срещата ще бъдат поканени да присъстват представители на партньорите.В рамките на срещата ще се обсъдят и одобрят експертите,които ще вземат участие в изпълнението на дейностите по проекта;
Дейност 2:
Информационна:
За да постигнат заложените дейности максимален ефект,предвиждаме да проведем мащабна информационна кампания. Предвиждаме тя да включва: изработване на информационни брошури двуезични/български и английски език/. Те ще представят целта на програмата и проекта,както и ползите от реализацията му. Изработване на плакати,популяризиращи проекта - 500бр. Информационните материали ще се разпространяват в страните участнички по проекта от представители на водещатаорганизация,партньора и доброволци. Целта е да обхванат възможно най-много ползватели за постигане целите на проекта.

Дейност 3:
Изработване и поддръжка на интернет страница:
Интернет страницата по проекта ще съдържа информация за организацията и партньорите по проекта, както и за целите на проекта и очакваните резултати. На нея ще бъде поместена подробна информация за туристическите обекти, маршрутите и ползите от културния обмен.
Също така на нея ще бъдат отразени резултатите отмероприятията по проекта, контакти на участниците, материали и др. Партньорите по проекта са ангажирани с предоставянето на актуална информация.
На Интернет страницата по проекта ще има и дискусионен форум, който ще предоставя възможност на бенефициентите по проекта да поддържат постоянен контакт по между си.
Дейност 4:
Сформиране на целеви групи:Тази дейност има за цел да се сегментират подходящите участници в културния обмен. Всяка от четирите чуждестранни партньорки / Великобритания, Германия, Франция, Италия/ трябва да сформира група от 10 участника, които да изпраща в определен период от време за осъществяване на предварително създадения специфичен за тях маршрут.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
България – загадка от векове. България в Европа. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.