Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на Р България


Категория на документа: Икономика


- Тримесечен отчет за разходите за придобиване на материални дълготрайни активи
- Консолидиран отчет за изпълнение на държавния бюджет
- Банкова статистика
- Митническа статистика
- Платежен баланс
- Тримесечен статистически отчет за застрахователните предприятия
- Тримесечна ведомствена информация, предоставяна от Министерство на финансите и други държавни институции и учреждения
- Тримесечен отчет за заетите лица, отработеното време и средствата за работна заплата
- Изследване на работната сила
- Класификации-от началото на 2001г. ЕВропейската класификация се прилага като национална-Национална класификация на икономическите дейности(НКИД).Отраслите са обединени в десет отраслови групировки, които формират трите икономически сектора:
1. Сектор "Селско и горско стопанство, лов и риболов"
- Селско стопанство
- Горско стопанство, лов и риболов
2.Секрот "Индустрия"
- Добивна индестрия
- Преработваща индустрия
- Производство и разпределение на електроенергия,газ и вода
- Строителство
3.Сектор "Услуги"
- Търговия
- Транспорт
- Съобщения
- Финанси, кредит и застраховки
- Други услуги(хотели,общежития и обществено хранене,операции с недвижимо имущество и бизнесуслуги, държавно управление,образование,здравеопазване,социални грижи и ветеринарна дейност, други услуги и дейности
- Периодичност и ревизии- Данните за БВП се разработват в рамките на 80 дни след изтичането на съответното тримесечие.Тримесечните оценки се съгласуват с всеки цикъл на ревизии на годишните данни-предварителни,окончателни,окончателни след разработване на таблици "Ресурс/Използване".При съставянето на сметки за текущото тримесечие в резултат на методологически промени се налагат ревизии на данните както в текущи, така и в съпоставими цени на предходни тримесечия на текущата година, а понякога и на тримесечия от предходната година. Целта на тези ревизии е подобряване на съответствието и сравнимостта на данните за различните периоди. Появата на ревизии от този тип налага итеративно възстановяване и поддържане на съгласуваност на тримесечните с годишните сметки.

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2008 И 2008 ГОДИНА

Четвърто тримесечие на 2008 година
2008 година

Стойностен обем в текущи цени
Относителен дял
Индекс на физич. обем - IV трим. на 2007 г.=100
Стойностен обем в текущи цени
Относителен дял
Индекс на физич. обем - 2007 г.=100


в БДС
в БВП


в БДС
в БВП

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на Р България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.