Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на Р България


Категория на документа: Икономика


- Социално-осигурителни вноски за сметка на работодателя- са плащания по програми за социално осигуряване с цел обезпечаване на средства за изплащане на пенсии, социални помощи и обезщетения.Тези плащания включват социално-осигурителните вноски, вноските, дължими от работодателя към фонд "Професионална квалификация и безработица" и здравно осигурителните вноски. Техният размер е определен като процент към брутната работна заплата.

Нето други данъци(данъци минус субсидии) върху производството и вноса са включени като компонент на добавената стойност по отрасли и форми на собственост и представляват свързани с производството като цяло некомпенсируеми плащания на работодателя към държавния бюджет, намалени със субсидиите върху производството, предоставени на стопанските единици.

Брутният опериращ излишък/брутния смесен доход е балансираща статия в стойностния метод. Тя е измерител на резултата от производствената дейност на стопанските единици. При неконпорираните предприятия, собственост на домакинствата, тази балансираща статия се нарича смесен доход и съдържа като елемент печалбата, така и възнаграждение за труд, положен от самия собственик или членове на неговото семейство. Позицията може да бъде представена в брутно или нетно изражение по отношение потреблението на основен капитал(амортизацията).
* Производствен метод - При изчисляването на БВП по производствения метод се прилага следната методологическа връзка:

БВП(пазарни цени)=
+ брутна добавена стойност(базисни цени)
+ корективи
Като:
Корективи=
+ нето данъци(данъци минус субсидии)върху продуктите - косвено измерени услуги на финансовите посредници(FISIM)
От своя страна:
Брутна добавена стойност по отрасли(базисни цени)=
+ брутна продукция по отрасли(базисни цени) - междинно потребление по отрасли(цени на купувач)
където:

Брутната продукция(базисни цени)е стойността на произведените стоки и услуги в резултат на производствената дейност на единиците резиденти през тримесечния период. Тя може да бъде пазарна и не пазарна.

Пазарна е продукцията, която е продадена или реализирана по някакъв друг начин на пазара или е предназначена за продажба или размяна в бъдещи периоди по цени, които оказват съществено влияние върху пазарното търсене и предлагане и покриват разходите за производството на стоките и услугите.Тази продукция се изчислява като сума от:
- Нето постъпления от продажби
- Разходи за придобиване на дълготрайни активи по стопанки начин
- Изменение на запасите от готово продукция и незавършено производство

В резултат на изменението на цените стойността на запасите от готова продукция и незавършено производство акумулира т.нар.холдингова печалба/загуба.За да бъде елиминирано нейното влияние, стойността на брутната продукция се коригира със съответната холдингова печалба/загуба.

Не пазарна е продукцията, която не е предназначена за продажба или други пазарни отношения.Тя включва стоките и услугите, произведени и използвани за собствено крайно потребление или капиталообразуване или предоставени за индивидуално или колективно потребление безплатно или по икономически незначими цени. Тази продукция се оценява като сума от всички текущи разходи направени за производството и.

Междинното потребление включва стойността на всички стоки и услуги, трансформирани или изцяло изразходвани в процеса на производство през съответния период, с изключение на потреблението на дълготрайните активи, отчетено като потребление на основен капитал(амортизецията).

Междинното потребление се оценява по покупни цени и представлява сума от:
- Разходи за материали
- Разходи за външни услуги(намалени с платените суми по граждански договори и хонорари и разходите за застраховки)
- Други разходи
БВП по производствения метод се съставя в текущи и в съпоставими цени по икономически сектори(селско и горско стопанство, индустрия,услуги), отраслова принадлежност и форма на собственост на стопанските единици-обществена и частна.Общественият сектор включва държавните и общински фирми, предприятия, учреждения и бюджетни институции и организации.Частният сектор е сформиран от частните не финансови и финансови предприятия, домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата.В него е включена условната рента на жилища, заемани от собствениците им.
Корективи
Нето данъците върху продуктите при възприетия начин на остойностяване на продукцията и добавената стойност на данъците, отнесени директно към произвеждания или продаван продукт(акциз, мита,ДДС), минус съответните субсидии върху продуктите. Те се представят като коректив общо за икономиката в производствения и в стойностния метод за изчисляване на БВП.
Косвено измерените услуги на финансовите посредници(FISIM)са изчислени като разлика между получените и изплатените от тях лихви.FISIM не се разпределя по сектори потребители, а цялата продукция се третира като междинно потреблениена номиналния сектор съответно с продукция, равна на нула, и отрицателна добавена стойност, равна по размер, но противоположна по знак на междинното потребление. По този начин добавената стойност на всички сектори(отрасли) се коригира(намалява) като цяло с тази стойност.

4. Оценка в съпоставими цени,източници на информация за съставяне на тримесечни национални сметки,класификации,периодичност и ревизии,публичност и прозрачност
- оценка в съпоставими цени-оценката на националните сметки в съпоставими цени има за цел да елиминира влиянието на ценовите изменения и да оцени реалното нарастване (намаляване) на макроикономическите показатели чрез изчисляването на индекси на физическия обем.Оценяването на компонентите в съпоставими цени следва основните изисквания на Регламент 98/715 на Европейската комисия за измерването на цени и обеми по отношение нивото на агрегация, на формулата за изчисляване на индекси и базисна година.За ценова база се приемат средногодишните цени на предходната година.Съгласно препоръките на регламента, използваните като дефлатори ценови индекси са трансформирани в тип Пааше (индекси с тегла от текущия период), в резултат на което се получават Ласперови индекси на физически обем(тегла от базисния период).Основните ценови индекси, използвани при съставянето на дефлаторите в националните сметки са:
- Индекси на цените на производител
- Индекси на потребителските цени
- Индекси на цените на селскостопанските продукти
- Индекси на единичната стойност на износа и вноса
- Специфични индекси:Индекси на цените на строително-монтажните работи,машините и съоръженията, геолого-и проектопроучвателнитеработи,индекси на нарастване на работната заплата,хармонизиран индекс на потребителските цени на страните-членки на ЕС
- Източници на информация за съставяне на тримесечни национални сметки-оценките на БВП се съставят въз основа на тримесечни данни от следните източници:
- Специализиран статистически отчет"основни финансови резултати", обхващащ нефинансовите предприятия, с изключение на единиците в отрасъла "Селско стопанство".
- Отчет за приходите и разходите на селскостопанските предприятия
- Наблюдения на домакинските бюджетиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на Р България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.