Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на Р България


Категория на документа: Икономика


* C (consumption, от англ. потребление) са разходите на консуматорите за крайни продукти и услуги. Трябва да се вземе под внимание, че всички променливи, които формират БВП, измерват разходи за крайни стоки и услуги. Това означава, че разходите по закупуване на активи не се отчитат. Например ако се купи картина на Пикасо за 10 млн., БВП няма да се увеличи с 10 млн., а само с тази част, която е отишла за услугите за транспорт, покупко-продажба и др. Причината е, че тези неща са крайни услуги.
* I (investment, от англ. инвестиция) са инвестициите на компаниите за инфрастуктура, маркетинг, обучение на персонала и други, както и покупката на недвижима собственост от страна на консуматорите. В случая думата "инвестиция" се отнася за закупуването на нефинансови продукти. В макроиконимиката закупуването на финансови продукти се класифицира като спестяване.
* G (government purchases, от англ. правителствени покупки) са правителствените разходи. Тук не се включват заплатите в бюджетната сфера и разходи които не представляват производство на стоки и услуги.Включват се правителствените разходи за стоки и услуги, както и разходи за отбрана, инфраструктура, образование, полиция, пожарна и др. . Според Кейнс тази цифра е ключова за крайния резултат на БВП.
* N и X (net export, от англ. нетен износ) е нетният износ (брутният износ минус брутния внос). Внесените стоки и услуги се изваждат, защото те вече са били включени в горните части от уравнението (използвани от потребителите или държавата, или вложени), а не искаме да прибавим продукт, който е произведен в друга държава. Износът се прибавя, защото независимо от това, че крайният потребител на стоките и услугите е в чужбина, те са произведени в границите на държавата и са част от вътрешния ѝ продукт.

Има няколко модела, които използват горното уравнение, за да обяснят промените в БВП. В най-общия случай G не се взима под внимание, защото то зависи от политичеки, а не икономически фактори. Консумацията пък зависи само от приходите на гражданите: това е определена част от самия БВП. NX е разликата от износа и вноса. Тук вносът също се дава просто като пропорционална част от БВП, докато износът зависи от лихвените проценти у дома и в чужбина. Обикновено като причина за промяна в БВП се търсят движения в I. То от своя страна е по-високо, когато лихвените проценти са ниски.
3. Методи за измерване на БВП.

Методиката се разработва и прилага от НСИ. Основният макроикономически показател на системата за национални сметки е брутния вътрешен продукт. Тримесечните оценки на БВП представят състоянието и тенденциите в развитието на икономиката в краткосрочен аспект и са индикатор за определяне на икономическата политика на макроравнище. В общи линии те следват принципите, определенията и структорите на годишните сметки, но подлежат на определено модифициране, дължащо се на периода от време, който обхващат, специфичните източници на информация и нивото на агрегация на показателите. Целта им е представяне на изменението на основните макроикономически агрегати за текущата година в кратки срокове, основано на налична тримесечна информация.

БВП измерва общата пазарна стойност на произведените стоки и услуги за крайно потребление през определен период от време, най - често 1г. Известни са три подхода за измерване на БВП.
* Разходен метод - БВП по метода на разходите обхваща следните компоненти:

1. Индивидуалното потребление на домакинствата, измерено с:
Крайните потребителски разходи на домакинствата, обхващащи следните позиции:

- Покупки на стоки от търговската мрежа на дребно, включително покупките между населението, покупките от заведенията за общественно хранене и столовете, както и заплатеното за текущ ремонт на стоките.

- Покупките на услуги - електроенергия, водоснабдяване, топлоенергия; транспортни и съобщителни услуги, жилищни наеми, образователлни услуги, платени здравни услуги, услуги, свързани с свободното време, културата и спорта,; застрахователни и други услуги.

- Стоки, произведени от домакинствата за собствено потребление, представени чрез некорпорираните дейности и натурално потребление стоки от населението.

- Доход в натура.

- Условно изчислената рента на жилищата, заемани от собствениците им.

Крайните потребителски разходи на правителството за предоставени индивидуални услуги на домакинствата включват предосктавените безплатни услуги в областта на здравеопазването, социалното осигуряване, образованието, спорта, културата и изкуството.Те се измерват с брутната продукция на тези дейности, намалени с заплатените такси, включени в междинното потребление на други сектори или в крайните потребителски разходи на домакинствата.

Крайните потребителски разходи на НТООД се измерват с продукцията на този институционен сектор.

От 1996г. данните за крайните потребителски разходи на домакинствата следват международно възприетата национална концепция по отношение на потребителските разходи на чуждите туристи в страната и българите в чужбина. Съгласно нея паричните разходи на чуждите туристи на територията на страната се отчитат в приходната страна на платежния баланс като износ на стоки и услуги, а паричните разходи на българските граждани в чужбина се отчитат в разходната страна на платежния баланс като внос на стоки и услуги.

2. Колективното потребление (Правителствени разходи) се измерва с крайните разходи на правителството за колективни услуги, предоставени на обществото като цяло. Включват се услугите по поддържането на населените места, осъществени от общинските съвети, фундаменталните научни изследвания, държавната администрация, отбраната и сигурността на страната. Те се измерват с обема на тяхната брутна продукция, намалена с таксите за юридически услуги, елемент на крайните потребителски разходи на домакинствата.

3. Брутното образуване на основен капитал включва разходите за придобиване на следните видове дълготрайни нефинансови активи, включително увеличението на незавършеното строителство:
- Дълготрайни материални активи: трайни насаждения, продуктивни и работни животни, сгради, машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, стопански инвентар.
- Дълготрайни нематериални активи: продукти от развойната дейност, програмни и други интелектуални продукти, патенти, лицензи, фирмени марки, търговски права и др.
Това са инвестиции, вложения за покупка на активи, използвани многократно в производствения процес за продължителен период от време.Съгласно прилаганата методология придобитите съществуващи активи остават извън обхвата на показателя, като само стойността на разходите по дистрибуцията и монтажа на съществуващите активи влияе върху размера на бруто образуването на основен капитал.Елементите на бруто образуването на основен капитал се оценяват по покупни цени, когато те са купени , и по базисни цени, ако те са произведени за собствено потребление.
Изменението на запасите включва:
- Изменение на запасите от суровини и материали, незавършено производство, готова продукция и стоки за препродажба в предприятията.Оценката се отнася до тяхното физическо нарастване (намаляване), т.е. размерът на холдинговата печалба/загуба, акумулирана в резултат на изменението на цените, а не на реален производствен процес, се елиминира при изчисляването им.
- Изменение на запасите на домакинствата, резултат от некорпорираните им диености.
- 4. Външнотърговското салдо (износ минус внос на стоки и услуги) като компонент на крайно използвания БВП представлява разликата между стойността на изнесените и внесените стоки и услуги. Износът и вносът на стоки се отчитат по цени FOB от статистиката на външната търговия на базата на информация от Единния административен документ (митническа декларация). Услугите се еценяват от данните в текущата сметка на платежния баланс, съставян от БНБ.
* Доходен метод (стойностен метод). Стойностния метод се съставя паралелно с производствения метод за оценка на БВП и характеризира създаването на първичните доходи на участниците в производствения процес.Брутната добавена стойност по базисни цени, създадена в резултат на това участие, представлява ресурс за компенсация на наетите лица и данъците върху производството и вноса с балансираща позиция " брутен опериращ излишък/брутен смесен доход". Схемата за изчисляване на БВП по стойностния метод е следната:
БВП(пазарни цени) =
+ компенсация на наетите (разходи за труд и социални осигуровки)
+ брутен опериращ излишък/брутен смесен доход
+ нето други данъци върху производството и вноса(данъци-субсидии върху производството и вноса)
+ корективи (нето данъци върху продуктите-FISIM)
Компонентите на стойностния метод се групират по икономически сектори, отрасли и форми на собственост.Оценяват се само в текущи цени по следния начин:
Компенсацията на наетите лица, обхваща два основни компонента:
- Работна заплата- включва всички начисления на работодателя в стойност и натура и всички доплащания съгласно трудовото законодателство за извършената от наетите лица работа през съответния период преди да бъдат направени съответните плащания за данък общ доход.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на Р България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.