Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на Р България


Категория на документа: Икономика
Висше училище "Земеделски колеж"
ЦДО - гр. Велико Търново

Курсова работа

по

Дисциплината: Макроикономика

Преподавател: Проф. Д.ик.н Иван Димов

на тема:

Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на Р България )

Разработил: Филип Цветанов Васев

Факултетен №: sud-0224533

Специалност: Стопанско управление

Курс: I курс

Семестър: II семестър

План на разработката:
1. Общи положения
2. Видове БВП
3. Измерване на БВП
4. Оценка в съпоставими цени,източници на информация за съставяне на тримесечни национални сметки,класификации,периодичност и ревизии,публичност и прозрачност
5. БВП изключва
6. Ръст на БВП на България и средния за ЕС в %
1.Общи положения

В икономиката брутният вътрешен продукт (БВП) е мярка за количеството произведени стоки и услуги за определен период от време в даден географски район. Това е един от начините за измерване на националния приход и продукция. Често брутният вътрешен продукт се използва като показател за стандарта на живота на определена нация, но има икономисти, които са против това.

Брутният вътрешен продукт е крайната стойност на всички стоки и услуги, произведени в границите на определена географска територия за известен времеви период. Най-често периодът е годишен и ако не е споменат, се има предвид годишен. Това означава, че БВП на България е годишният БВП на България. Трябва да се прави разлика между БВП и брутен национален продукт.

БВП има следните особености и черти:
* БВП вкючва само пазарните стойности на стоките и услугите, това означава че, тук не се вклчва домашното производство и услуги от сенчестата (скрита, сивата) икономика. Ако се повишат цените на стоките и ще се учеличи БВП, но той не го отчита каква част него се повишава благодарение на увеличената продукция и каква част от увеличението на цените;
* БВП се пресмята като се вземат в предвид стойностите само на крайните продукти;
* БВП измерва стойността само на стоките произведени само в текущия период;
* БВП не ключва покупко продажбата на акции и облигации;
* БВП отчита само чистия износ на стоките от износа се изважда вноса;
2. Видове БВП

Има два вида БВП, номинален и реален. И при двата вида, най-общо казано, се използва формулата БВП=P*Q, където P е векторът на цените, а Q е векторът на произведените количества. При номиналния БВП P се променя всяка година заедно с инфлацията, докато за реалната стойност се избира фиксирана P, например цените от 2004 г. При наличието на инфлация стойността на БВП измерена по нормания начин е по-висока от тази измерена при реалния.

Обикновено БВП се изразява чрез следното уравнение: БВП = C + I + G + ( N - X ) където:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Брутен вътрешен продукт и методи за неговото измерване (на примера на Р България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.