Брутен национален продукт


Категория на документа: ИкономикаБРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ

Брутен национален продукт е общата пазарна стойност на всички стоки и услуги за крайно потребление, произведени в една икономика за дадена година с национални ресурси. Величината на БНП се определя от произведените за дадена година стоки, а не от обема на реализираните стоки. Разликата между произведените и реализираните стоки за годината формира изменението в запасите на фирмите, което оказва влияние върху измерването на текущия БНП. При определяне на стоките за крайно потребление се изключват всички междинни стоки, т.е. пазарната стойност на БНП се определя, като от продажбите на фирмите за всяка фаза на производството, се извадят покупките на стоки, необходими за собственото им производство (междинни стоки). Така определената разлика формира добавената стойност за производството на стоките, което в национален мащаб изразява стойностната величина на БНП. Обемът и структурата на БНП се определят главно въз основа на два метода: разходен метод и доходен метод. При разходния метод се измерва като сума от съвкупните разходи на всички крайни потребители - разходи на домакинствата за потребление - С; разходи на частните инвеститори - I; разходи на правителството - С; чист износ -X. Според този метод БНП = С +I +С +Х. При доходния метод величината на БНП се определя на базата на добавената стойност като сума от факторни доходи - работна заплата, лихва, рента, печалба, т.е. като доходи за доставчиците на ресурси за производството във фирмите. В случая става дума за всички национални ресурси, в т.ч. и за доходи от национални ресурси, използвани в други държави.

Брутен национален продукт - дефицит.

БНП - дефицит се формира, когато националните ресурси не се използват изцяло и ефективно, поради което реалният БНП е под равнището на потенциалния БНП. Наличието на тенденция към формиране на БНП - дефицит означава свиване на националното производство или преминаване към фазата на упадък от бизнес цикъла, увеличаване на безработицата, намаляване на потреблението на домакинствата или най-общо това води до формиране на загуби в националното стопанство. В тази ситуация ако се развият и инфлационни процеси, се формира явлението стагфлация, т.е. едновременно развитие на рецесия и инфлация.

Брутен национален продукт като доход.

Величината на брутния национален продукт БНП може да се определи въз основа на метода на доходите или БНП това е съвкупният доход, генериран от производството (бизнес фирмите) към доставчиците на ресурси и присвояван от тях. Съвкупният доход от производството може да се определи като сума от добавената стойност, която се формира на всяка фаза от производството във връзка със създаването на крайни стоки и услуги. Добавената стойност следователно е съвкупност от факторните доходи или доходите на доставчиците на ресурси. Тя се определя като разлика между пазарната стойност на продуктите на фирмите по отделните фази на производството и техните разходи за междинни продукти. Структурата на доставчиците на ресурси определя и структурата на съвкупния доход в икономиката: доход от предоставяне на трудови услуги (наемен труд) под формата на работна заплата; доход от некорпоративния и корпоративния бизнес под формата на печалба; доход от предоставяне на реална (недвижима) собственост - сгради, земя за използване под форма на рента; доход за предоставяне на парични (заемни) фондове под формата на лихва. Като елементи в доходната структура на БНП се включват амортизациите и косвените данъци, които не са доходи от фактори на производството, но увеличават съвкупните разходи и се отразяват в пазарната стойност на БНП. Едновременно амортизацията е предпоставка фирмите да използват придобитите средства за възстановяване на изхабения капитал, а косвените данъци се отнасят към дохода на държавата. В структурата на съвкупния доход най-голям е относителният дял на доходите от предоставяне на трудови услуги, а най-малък - на рентния доход. БНП като доход се определя по следната схема:
БНП = заплати + печалби + рентни доходи + лихва +
+ амортизация + косвени данъци върху бизнеса.

Брутен национален продукт като разходи.

Величината (обемът, равнището) на БНП може да се определи въз основа на метода на разходите или БНП това са съвкупните разходи на крайните потребители за придобиването на стоки и услуги, произведени през дадена година по техните пазарни цени. Това определя и пазарната стойност на стоките и услугите за крайно потребление, като израз на БНП. Структурата на крайните потребители определя и структурата на съвкупните разходи в икономиката: разходи на домакинствата за потребление -- С (КОНСУМАЦИЯ); разходи на частните предприемачи за инвестиции - I (инвестиции); разходи на правителството - G (разходи на правителството); разходи на чуждестранните потребители, определени като чист износ, т.е. разликата между износа и вноса - X. Разходите за потребление са насочени към придобиване на стоки и услуги за краткосрочна и дългосрочна употреба. В сравнение с другите разходи те имат най-голям относителен дял в съвкупните разходи - около 60 - 70 %. Разходите на частните предприемачи за инвестиране обхващат 15 - 20 % от съвкупните разходи. Към инвестициите отнасяме всички разходи за придобиване на капитални стоки (капиталообразуване), които се използват за разширяване на производството и за заместване на изхабени капитални средства. Към инвестициите се отнасят и измененията в производствените запаси на фирмите. Разходите на правителството за държавни покупки осигуряват изпълнението на основните функции на държавата. Към тези разходи не се отнасят трасферните плащания: за социални помощи, пенсии, субсидии, лихви за държавни заеми, тъй като те не са свързани със закупуване на крайни стоки и услуги. Към съвкупните разходи се включват и разходите на чужденците за закупуване на национални стоки, намалени с разходите за внос на чуждестранни стоки, т.е. става дума за чистия износ. Относителният дял на тези разходи в повечето случаи е незначителен, а понякога те са отрицателна величина. В заключение ще посочим, че БНП като разходи се определя по следния начин:

БНП = С + I + G + X.

Брутен национален продукт като разходи и доход .

Брутният национален продукт БНП се представя едновременно чрез използване на два подхода (метода): разходният подход изразява БНП като съвкупни разходи, извършвани от домакинствата, частните фирми, държавата и чуждестранните потребители. При доходния подход БНП е съвкупност от доходи, получавани от собствениците на факторите на производството под формата на работни заплати, ренти, лихви и печалба

Брутен национален продукт като производство.

Брутен национален продукт като производство това е съвкупният поток от крайни стоки и услуги, произведени от националните (вътрешни) производители (частни и публични фирми) и от притежателите на национални ресурси в други държави за дадена година, оценени по тяхната пазарна стойност. Потокът от стоки и услуги, произведени в дадено национално стопанство от чуждестранни фирми не се отчита в БНП.

Национален доход - съвкупност от различни видове доходи, които получават националните субекти. Националния доход е винаги по-малък от БНП.

Непроизводителен продукт - на цялата интелигенция. Труда в тази сфера е непрестижен.

Национален доход - 2 вида доходи:
- доходи от труд - работна заплата, част от печалбата на дребни и средни фирми.
- доходи от собственост - печалба на фирми (корпоративна печалба) - рентата от земя под наем и участъци от нея;- лихвата, която се получава от средствата вложени в банкови институции;- наеми от къщи, магазини, апартаменти.

Фактори за повишаване на националния доход:
- нарастване на производителността на труда;
- научно-технически прогрес;
- увеличаване на броя на заетите.

Икономически растеж (ИР) - една икономика се намира в растеж, когато има непрекъснато строителство, откриват се нови работни места и т.н. От 18 в. насам общото количество на стоки и услуги нараства. Измерва се с темповете на нарастване на реалния БВП. По дефиниция е: изразеното в проценти увеличаване на реалния БНП. Трябва да имаме 10% годишен растеж.

Има 2 начина за увеличаване на икономическия растеж:
- когато съществуващите фактори на производството станат по-производителни;
- използване на човешкия фактор.

Компоненти на БНП:
Разходен (продуктов) метод
1.Потребителски разходи наСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Брутен национален продукт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.