Борсово посредничество на пазара на труда


Категория на документа: Икономика


СА "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ
ФАКУЛТЕТ "ФИНАНСИ"
КАТЕДРА "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"

Д О К Л А Д

На тема:
Борсово посредничество на пазара на труда във България.Характеристика на борсовото посредничество на трудовите пазари.Агенцията по заетостта като специализиран орган за обслужване на пазара на труда във България.Държавните и частните бюра по труда,като организационни форми на борсово посредничество

Изготвил: Цветелина В. Симеонова
спец. "Застраховане и социално дело"
IV курс, ред. обучение, 15 гр.
Ф№111215

Свищов 2014
Трудовата борса е мястото, където се осъществява на практика връзката между фирмите търсещи работна сила и гражданите носителите на работна сила . Трудовата борса, или още борса на труда, е учреждение, в което безработни се регистрират с цел намиране на работа, а учреждението играе ролята на посредник.
В съвременните икономики борсите на труда са социално значими институции със специфични функции на трудовия пазар:
• Борсова дейност - свеждаща се до предлагането на пакет от посреднически услуги на търсещите работа, заетите лица и работодателите с цел най - ефективното използване на човешките ресурси в страната и регионите;
• Осигурителна дейност - проявяваща се в организирането на системата за социална защита срещу риска "безработица" в контекста на държавната пасивна политика на пазара на труда и социалната политика на доходите;

Основни звена, реализиращи целите и функциите на съвременната трудова борса са:
• Държавно организираните служби по заетостта като всеобхватни и универсални борсови институции, покриващи всички работодатели и активно търсещи работа по силата на конвенция на Международната организация на труда, ратифицирана от Република България;
• Частните посреднически организации по заетостта за информиране, консултиране, наемане и започване на работа в конкретни професии, специалности и браншове. Като специализирани борсови институции те са по-гъвкави от публичните служби и най-често покриват средно и висококвалифицирания труд с по-голямо и мобилно търсене, което ги прави по-предпочитани от гражданите;
• Агенции на трудово посредничество и наемане на работа в конкретен бранш, изградени към правителствено признатите синдикални организации в страната;
• Специализираните служби за трудово посредничество и обслужване на определени групи от населението
• Специализираните дирекции "Управление на човешките ресурси" в средните и големите бизнес - организации, реализиращи функции по вербуването на персонала директно от общността на завършващите студенти в университетите посредством осъществяването на директен контакт с тях по време на обучението;
• Публичните посреднически агенции за информиране и консултиране избора на заетост от съвкупността на нискоквалифицираните лица;
• Консултантските къщи за подбор, насочване и наемане на работна сила по предварително изпратена оферта от фирми работодатели срещу договорено заплащане на услуга;
• Консултантите и борсовите посредници за подбор и насочване за заетост на топ специалистите във висшите етажи на фирмения персонал или публичния сектор, добили гражданственост като "ловци на глави";

Функционирането на трудовия пазар се осъществява чрез определени форми, които претърпяват еволюция в своето развитие. Основна посредническа институция в това отношение се явява трудовата борса. Двете понятия - пазарът на труда и трудовата борса - не бива да се отъждествяват. Процесите на търсенето и предлагането, както и регулирането на неговата цена и разпределение не могат да се ограничават в рамките на трудовата борса, а далеч надхвърлят нейните граници. Трудовата борса не е единствената и задължителна бариера, през която търсещите работа и работодателите трябва да преминат.
В страните с пазарна икономика съществуват отделни синдикални бюра с посреднически трудови функции, както и частни бюра по труда

В съответствие с Правилника за устройството и дейността на бюрата по труда те:
* Осъществяват посредничество за намиране на работа на незаети, активно търсещи работа лица; на лицата, които са в трудово правоотношение, но желаят да бъдат насочени на друга подходяща работа; на учащите, желаещи да работят в свободното им от учение време;
* Извършват специализирани услуги на лицата, които активно търсят работа - дават мнение за съответствието между личните професионални качества и интересите на търсещите работа и професионално-квалификационната характеристика на предлаганите работни места; подпомагат търсещите работа лица за разработване на личните им професионални планове, за избора на работно място, професионална квалификация и преквалификация или за предприемането на собствена стопанска дейност; консултират активно търсещите работа лица при последващото им професионално ориентиране, за избора на нова професия и специалност и за подходящи форми на допълнителна подготовка; извършват посредническа дейност по изпълнението на междуправителствени спогодби за внос и износ на работна сила по индивидуални договори за работа; проучват и предлагат чрез регионалните служби по заетостта даването на разрешение за работа на чуждестранни граждани на територията на региона и др.
* Изследват нагласата и мотивацията на търсещите работа лица към професионалната и териториална мобилност, смяната на формите на заетост и за предприемане на самостоятелна стопанска дейност;
* Съдействат за професионалната подготовка и устройването на работа на социално слаби или с намалена трудоспособност лица;
* Осъществяват дейности по професионално ориентиране на младежи при избор на бъдеща професия и специалност с оглед на индивидуалните способности и желания и перспективните професии и специалности на трудовия пазар;
* Провеждат дейности по професионалната и социалната рехабилитация, насочват безработните и активно търсещите работа към конкретни форми за възстановяване на професионалната им квалификация или преквалификация и подпомагат за устройване на работа лица, които продължително време са били откъснати от професията; на лица, които имат професионални увреждания и заболявания, налагащи смяна на професията; на трайно незаети лица без квалификация или такива за чиято професия или специалност няма търсене на трудовия пазар;
* Формират групи с безработни и активно търсещи работа за мотивация и поддържане на социалните им способности и контакти, за групови консултации, беседи и срещи с бъдещи работодатели, специалисти и др.
* Осъществяват дейности по професионално ориентиране, квалификация и преквалификация на безработните, както и на тези, които подлежат на освобождаване;
* Поддържат функционирането на автоматизираната информационна система на местния трудов пазар;
* Извършват правна и консултантска дейност по време на заетостта и безработицата;
* Организират изплащането на парични обезщетения и социални помощи и финансират квалификацията и преквалификацията на безработни;
* Организират финансирането на активните мерки по заетостта;
* Осъществяват контрол на организациите по спазване на нормативните документи в областта на заетостта и безработицата;
* Осъществяват контрол на безработните за спазване на изискванията, условията и сроковете за получаване на парични обезщетения и социални помощи при безработица, както и задълженията им по договори за професионална квалификация.

През последните три десетилетия е характерно много динамично развитие на частните бюра, които ефективно съжителстват с държавно организираните такива. В случая не се наблюдава някаква остра конкуренция между частни и държавни трудови борсови институции, а по-скоро става въпрос за съжителство и допълване. Частните бюра по труда все повече се оформят и специализират като посреднически институции за определен вид квалифициран труд. Частните посреднически организации за съдействие на гражданите, които търсят работа и тези за подпомагане на работодателите търсещи работна сила са обикновено явление на трудовия пазар в страните с развита пазарна икономика. Те извършват директна посредническа дейност между тези, които търсят работа и тези, които търсят работници и служители.Специализирайки се в много техники за оценка, подбор и предлагане на конкретен вид квалифициран труд, те имат определено предимство и са предпочитани от работодатели, търсещи такъв вид труд. Практиката показва, че точно част от висококвалифицираната и образована работна сила не търси масово услугите на държавните борси по труда, а се ориентира към услугите на специализираните частни институции, тъй като ги счита за по-ефективни. По този начин държавно организираните борси по труда се превръщат в посреднически институции за масовия и не толкова висококвалифициран човешки труд, докато частните трудови борсови институции запълват останалите сегменти на трудовия пазар.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Борсово посредничество на пазара на труда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.