Борси и ценни книжа


Категория на документа: Икономика


9. Борси и ценни книжа.

План-тезис: Същност и видове борси.

Борсови операции. Същност и видове ценни книжа.

Същност и особености на борсовата търговия

Развитието на производството и търговията формират пазарите като сложна система от отношения между производители и потребители. Техните различни форми и механизми на функциониране противодействат на пазарната стихия и безредие. Един от тези механизми е борсата.

Борсата е организиран пазар на едро, провеждан на определено място, в определено време при спазване на определени правила и процедури. На него се търгуват стандартизирани стоки, ценни книжа, валута и работна сила.

Усъвършенстването на пътната инфраструктура, на информационните и на комуникационните технологии, на начините и формите на плащане допринасят за утвърждаване на борсите в съвременните бизнес отношения.

Борсите възникват като специализирани пазари за улеснение на търговията с определени стоки и се превръщат във високоорганизирани, елитни и атрактивни пазари със специфични правила за поведение и особен статут.

Борсовата търговия се характеризира със следните особености:
* Типизация на вида на търгуваните стоки. Традиционно типизирани (определени) борсови стоки са: металите (алуминий, олово, никел), ценните метали (злато, сребро, платина), зърнени храни (пшеница, царевица, кафе), текстилните суровини (вълна, памук), валутата и др.

* Количествена стандартизация на борсовите стоки. Всяка стока на борсата се продава въз основа на предварително определени в количествено отношение минимални части, наречени контракти. Тези минимални търгувани количества са специфични за отделните борсови стоки и за различните борсови пазари. Те зависят от търговските традиции, начина на транспортиране, вида на опаковката, възприетите мерни единици в различните части на света и др.

За ценните метали, валутите и други подобни стоки контрактите на световните борси са стандартни - златото се търгува на контракти от 100 тройунции, среброто - 1000 тройунции и т.н.
* Стандартизирано качество на контрактите. Борсовите стоки се продават по предварително утвърдени качествени характеристики, отразени в сертификат за качество.
* Унификация на мястото на доставка (франкировка). Т.е. продавачът фиксира една условна точка на доставка, за каквато се приема местонахождението на борсата и я обявява в борсовия бюлетин.
* Стандартизация на времето за доставка. Борсовите стоки се продават със срок на доставка до 18 месеца от деня на сключване на сделката.
* Предварително определена стъпка в движението на цената на борсата. Тази стъпка се определя като процент от стойността на търгувания контракт. Златото например се търгува със стъпка от 5 цента на тройунция и не се допуска дискутирането на цена, която не е кратна на 5 цента на борсите.
* Специфичен механизъм на търговия. Спецификата се изразява в следните насоки:
o в сключването на сделките участват не самите търговци, а техните посредници - брокерите;
o борсовите поръчки за покупка или продажба са стандартизирани по вид, време и предназначение;
o по време на търга брокерът обявява само три неща - купува или продава, на каква цена и количеството на контрактите;

- Приложение на стандартни средства за финансова защита на участниците в борсовите сделки на принципа на депозитните сметки - към тях се отнасят:

Управление на борсите

Съвременните борси възникват и функционират като инициативи, обединяващи усилията на търговци и бизнесмени за модерна и цивилизована търговска дейност. Те се организират и управляват като акционерни търговски дружества.

Акционерният капитал се образува от първоначалния капитал, с който участва всеки учредител, като размерът му се разделя на съответен брой акции или дялове с определена стойност.

Обикновено акциите се наричат борсови сертификати. Тези акции не носят дивиденти на притежателите им, защото борсите като институции не преследват печалба, а постоянно усъвършенстване на условията и механизмите за осъществяване на модерна и ефективна търговска дейност.

Учредителите на борсовата институция притежават основния пакет от акции. Акционери-учредители са производители, търговци, банки, транспортни фирми, застрахователни институции и др.

Върховен орган за управление на борсата е Общото събрание на акционерите-членове на борсовата корпорация. То приема устава, правилника и отчета за борсовата дейност, избира Управителен съвет (Борд на директорите) и Контролен съвет.

Оперативното борсово управление се осъществява от директор и негови заместници; котировчик на борсовите сесии, секретариат, обслужващ оперативната дейност на борсата; регистратори и наблюдатели.

Освен органите за управление към самата борса се изграждат редица основни и обслужващи звена. Основните звена включват борсови кръгове (пръстени) и клирингова къща.

Борсовите кръгове включват специални места в борсовата зала, където посредниците на продавачите и купувачите сключват сделките.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Борси и ценни книжа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.