Бизнес преговори


Категория на документа: Икономика


* 1.5. Положителни становища на лицата по чл. 6, ал. 5, т. 5 от ЗУТ, когато инвеститорът ги осигурява съгласно чл. 143, ал. 5 от ЗУТ. (съгл. чл. 144, ал. 1.т. 4 от ЗУТ)
* 1.6. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;
* 1.7. Необходимите в зависимост от вида, спецификата и местонахождението на строежа разрешения от съответните служби за ползване на вода за питейни, производствени и противопожарни нужди, за изпускане на отпадъчни води, за ползване на електроенергия, за съобщителни връзки, за топлинна енергия, за газоснабдяване, за изграждане на отклонения от републиканската пътна или железопътна мрежа и други които се изискват с нормативен акт. (съгл. чл. 144, ал. 2 т. 5 от ЗУТ)
* 2. Когато обектът засяга гори и земи от горски фонд се изпълнява процедурата по закона за горите.
* 3. Когато обектът засяга земеделски земи се изпълнява процедурата по закона за опазване на земеделските земи.
* 4. Строителна стойност на обекта, по смисъла на Тарифа 14 за таксите, които се събират в системата на МРББ и от Областните управители и на Инструкция N:3 на МРРБ от 17.12.2001г., е проектната стойност на обекта без технологичното съоръжаване и обзавеждане, определена по обобщена стойностна сметка (част сметна документация) на инвестиционния проект, съгласно Наредба N:4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Собственикът (инвеститорът) на строежа може да декларира строителната стойност на обекта. Декларацията се прилага към искането (молбата) за извършване на административната услуга.

За да постигне поставените цели хотел "Оазис" преговаря с Общината за забързване на процедурата относно разрешителното за изграждането на инфраструктурата, като предоставя факти пред Община Копровщица за приноса на туризма към нея и необходимостта от съдействие от нейна страна за разширяване на туристическите обекти в града и предоставяне на туристите още едно специализирано заведение за отдих и почивка, което ще допринесе за развитието на Общината и осигуряване повишението на вътрешния брутен продукт.

След задълбочено проучване хотел "Оазис" предоставя информация за състоянието на Общината в сферата на туризма:
Брой хотели и легла в Копривщица, бр.
Таблица 1.
Вид
Брой
Легла
Среден брой легла
Хотели3 звезди
2
38
19
2 звезди
11
177
16,1
1 звезда
2
34
17
Всичко
15
249
16,6
Къщи2 звезди
28
322
11,5
1 звезда
0
0

Всичко
28
322Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес преговори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.