Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог.


Категория на документа: Икономика


18
0,72
14 845 801
24 511 063
2001
21 610 710
18
0,61
13 152 945
37 664 008
Индекс на рентабилността на проекта
3,062114


Видно е, че и при най-неблагоприятната комбинация на външните въздействия върху инвестицията, не се допускат отрицателни нетни парични резултати. Индексът на рентабилност BCR = 2,8089, т.е. проектът е финансово ефективен.

Нетната настояща стойност на проекта се изчислява по формулата:

NPV = - C + DCF + AMVN,

където:

NPV - нетна настояща стойност на проекта;

C - сумарни инвестиционни разходи;

DCF - дисконтирани парични потоци;

AMVN - остатъчна пазарна стойност на активите след n- години.

Следователно за NPV получаваме:

* за песимистичен вариант

NPV = - 12 300 000 + 31 831 709 + 7 492 500 = 27 024 209;

* за реалистичен вариант

NPV = - 12 300 000 + 34 548 970 + 7 492 500 = 29 741 470;

* за оптимистичен вариант

NPV = - 12 300 000 + 37 664 008 + 7 492 500 = 32 856 508.

Необходимо условие една инвестиция да се оцени като добра е NPV > 0.

П р о е к т з а ф и н а н с о в и т е с ъ о т н о ш е н и яСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план за откриване на фитнес зала в гр. Разлог. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.