Бизнес план за магазин за дрехи, аксесоари и играчки


Категория на документа: Икономика


Поради това хората купуват стоки само от първа необходимост. Затова и магазинът предлага такава стока, с което клиентите ще спестяват време, пари и нерви. Безработицата се оказва неблагоприятен фактор за развитието на бизнеса.
Това , че България е в Европейския съюз ще има както положителни, така и отрицателни страни. От една страна това ще подобри имиджа на производителите, а от друга - ще доведе до нарастване на броя на конкурентите.

Маркетингов план
За евентуален натиск от страна на потребители не може да се говори, тъй като предлаганата стока е комплексна, т.е. за всички възрасти. Фирма ЕТ "Дивас"- избира пазарно ориентирана маркетингова концепция.

В нейния фокус попадат желанията, потребностите и изискванията за качество, цветова гама и други на клиентите.Тъй като фирмата е малка и фамилна, микро-климата е добър. Желанието на работещите в нея е още по малко и ще бъде по-лесно да се обединяват усилията на работещите и по-лесно би могло да се печели доверието на клиентите. Фирмата ще се ръководи в решенията си от очакванията, нуждите и желанието на самите клиенти.
Една от заплахите за фирмата са множеството магазини, които предлагат нискокачествена продукция на ниски цени, с което от една стана отнемат клиенти, а от друга създават лош имидж на новооткритите магазини. За справяне с подобен род нелоялна конкуренция фирмата ще залага на високото качество и приемливите, но не много ниски цени.

Фирмата предвижда реклама по местната телевизия и радио. В близост не е имало и няма подобен магазин, а същевременно хората започват да си връщат вярата в българските стоки. Материалите, които се използват не застрашават околната среда и децата, които ще ги използват. Приходите от продажбите са единствените приходи от магазина на фирмата, те постъпват едновременно с продажбата на дрехи,аксесоари и играчки. Поради това фирмата може да поеме всички непредвидени разходи.

При така определените условия магазинът ще покрива текущите си разходи и реализира печалба. Съществуването му е икономически изгодно. За да привлече вниманието на клиентите си, фирмата ще наблегне и на вътрешно-магазинно оформление. Витрината на магазина ще бъде изцяло стъклена, като в горната част на цялата витрина ще има надпис "Дивас - за детето". Същият надпис, но в по-малък размер ще има на стените зад продавач - консултантите. Самият магазин ще е решен в бледо розово.

Фирма ЕТ "Дивас" ще сключи договор с различни фирми, производители на детско - юношеско облекло и бельо, като "Вис Виталис", "Ачеал", "Реми стил" и други. Фирмата трябва да влага непрекъснато своите средства и ресурси в нови идеи и непрекъснато да се стреми към усъвършенстването й. Способност за гъвкаво и умело разпространение на дейността си.

Планиране на продажбите

Планирането на продажбите е една от най-сложните и отговорни дейности във фирмата. От правилното определяне на обема на продажбите непосредствено ще зависи успешното организиране на оперативната дейност на магазина по реализацията на продукцията. Данните за обема и структурата на продажбите ще са отправна точка при разработването на производствената програма и на останалите раздели на фирмения план. Дългосрочното определяне на възможните продажби ще е изключително важно условие за вземане на обосновани решения.
Поради своята сложност планирането на продажбите ще е целесъобразно и ще се извършва на три етапа:

1. Планиране на продажбите на стоките в натурално изражение- Това ще дава представа за физическия ръст на продажбите. Асортиментът на стоките ще е широк, планът ще е разработен по групови стоки. При изключително широк асортимент обемът на продажбите през плановия период може да се определи директно в стойностно изражение. В този случай обаче ще трябва да е ясно при какво равнище на инфлация да се определят стойностните показатели.

2. Определяне на плановите цени, с които ще се извършва остойностяването на предвидените продажби в натурално изражение - Определянето на плановите цени ще е изключително важно, тъй като от тяхното равнище непосредствено ще зависят стойностният обем на продажбите и размерът на доходите и печалбата от съответната стока. Следователно от равнището на цените непосредствено ще зависят рентабилността на отделните стоки и целесъобразността от развитието на техните продажби. Освен това от равнището на цените ще зависи търсенето на стоката, а оттам и възможният обем продажби. Ето защо планирането на цените като всяка планова дейност не се свежда само до прогнозиране на тяхното бъдещо равнище, но и до провеждането на определена политика на фирмата.

3. Определяне на продажбите в стойностно изражение- Това ще се извършва въз основа на планираните продажби на стоките в натурално изражение и плановите цени на тези стоки.
По-нататък в изложението ще се има предвид планирането на продажбите на стоките главно в натурално изражение. Действително разгледаните подходи и методи ще могат да се приложат и при планиране на продажбите директно в стойностно изражение, но това ще се предполага предварително да е изяснено при какво равнище на инфлация се изчисляват съответните показатели.
Планирането на продажбите се предполага задълбочен анализ и оценка на състоянието и тенденциите в общите продажби на даден продукт на съответния пазар.

Организация и управление

Избор на правна форма

Фирмата ще се регистрира като ЕТ"Дивас". Най-подходящ и съответстващ на дейността, размера и броя на персонала ще бъде линейният тип организационна структура на управление.

Като стил на управление ще се заложи на работа в екип. Ще се държат служителите мотивирани като им се запла с твърда работна заплата + процент от оборота.
Избраната правна форма е едноличен търговец, тъй като осигурява по-голяма гъвкавост при вземането на решения относно управлението и организацията. Освен това едноличната фирма се характеризира с опростени организационни структури при относително ниски разходи при регистрацията. Най-важното предимство е свободната власт при вземането на решения и свободата на действие като личната ангажираност на предприемача прави фирмата високо устойчива на кризисни ситуации.

Организационна структура на управление
Тя е най-простата, решенията се вземат централизирано. Така ефективността на работата е по-голяма. Управителят ще бъде лидер на организацията и ще трябва да посочва и мотивира персонала.
Също така, той трябва да бъде предприемач и регулатор едновременно. Трябва да взема решения по време на кризи и да разрешава конфликт сред подчинените си. Технически специалист - 1 човек ще осъществява контрол за поддържане и нормално функциониране.

Прогнозни финансови разчети

Финансовият ресурс ще бъдат собствени средства на съдружниците. Бяха проведени разговори с различни банкови институции и се установи, че има възможност за отпускане на кредит за малък бизнес.
Но това ще бъде предвидено на по-следващ етап от развитието на фирмата. Собствените средства ще бъдат вложени в ремонтни дейности, оборудване на помещението, изваждане на необходимите документи, за наем за магазина за първите три месеца и заплата на един служител за първия месец.
Тъй като фирмата ще стартира дейността си със собствени средства, те ще бъдат вложени в ремонти и модернизация на помещението, закупуване на необходимото оборудване и стока. Отварянето на магазина е свързано с няколко основни дейности:

• Проектиране и сертифициране.
• Преговори и договори с фирми.
• Ремонтна дейност.
• Организиране на дейността.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес план за магазин за дрехи, аксесоари и играчки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.