Бизнес комуникации - същност, предмет, личност, основни канали и цели на комуникация


Категория на документа: Икономика
Висше училище по агробизнес и разжитие на регионите

Гр. Пловдив

КУРСОВА РАБОТА
по Биснес комуникации

на тема: Бизнес комуникации-същност,предмет,личност,основни канали и цели на комуникация

На Проверил: Пламен Братонов
фак Подпис:
спец.:Стопанско управление

2013
Съдържание:

1. Увод
2. Същност, роля и принципи на бизнес-комуникациите
3. Предмет на комуникацията
4. Личност и социална комуникация
5. Основни канали и средства за комуникация
6. Основни цели и принципи на комуникацията
7. Заключение

1.Увод

Днес много хора започват да осъзнават , че добрите комуникационни умения не са само ключът към добрият бизнес , но също така и ключът към добрият живот.
Ако човек не може да комуникира мислите и идеите си правилно , той няма да спечели нищо.

Много са аспектите , определящи важността на комуникационния процес в XXI век.
Умението да се общува ефективно с външните и вътрешните публика на една организация , да се стимулира доверието и откритият диалог в управлението , са част от печелившата формула на съвременният мениджмънт. Общуването е неизменна част от съвременният бизнес , една от формите на човешкото поведение , без които е невъзможно съществуването на човека като такъв.

Създаването на климат между организацията и аудито-рията , означава всяко съобщение да е свързано , да е съобразено с външната среда. Това е възможно ако организацията упълномощи един единствен глас за свой говорител , използвайки познати , прости термини , съобразявайки се , че комуникацията изисква използването на различни ефекти за различната публика.

2.Същност, роля и принципи на бизнес-комуникациите

Комуникацията е процес на взаимодействие между хората, информационен процес, отношение между хората един към друг и взаимно влияние и разбиране. Бизнес-комуникацията представлява обмен на информация, чувства и усещания в процеса на организационната, деловата и фирмената дейност. Средствата за комуникация по своя произход са обществени и индивидуални и в зависимост от тях се различават следните видове комуникации:
• Вербална /устна комуникация/ - тя използва като средство човешката реч и се осъществява при срещи лице в лице, при разговор по стационарен или мобилен телефон, видеотелефон, интерком, диктофон;
• Невербална - средство за общуване е езикът на тялото /мимики, жестове, пози/. Осъществява се само при срещи лице в лице.
• Писмена /епистоларна/ комуникация - използва като средство писмеността и се осъществява чрез бизнес документи, телекс, факс, графики, таблици, чертежи, телетекс, електронна поща, Интернет.
• Принципите на бизнескомуникациите дават насоките за определянесъдържанието и стилът на съобщенията . Принципите са следните:
• Пълнота - съобщенията трябва да съдържат всички необходими факти, данни и указания, т.е. да се отговори на въпросите: Кой?, Какво?, Къде? Кога? Защо? Колко?;
• Краткост - краткостта не бива да става за сметка на съдържанието, а за сметка на повторения, излишни думи, паразитни фрази;
• Уважение - да зачитаме интересите на партньорите, като не пренебрегваме нашите;
• Конкретност - да се говори точно и ясно по предмета на разговора, да се избягват общите фрази;
• Яснота - съобщението трябва да бъде предварително обмислено, да съдържа кратки изречения и разбираеми думи;
• Учтивост - основава се на уважение към другите. Това се постига, когато сме искрени, тактични и разумни;
• Съобщенията трябва да бъдат добре граматически и стилово изложени, да съдържат верни и проверени факти и данни.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес комуникации - същност, предмет, личност, основни канали и цели на комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.