Бизнес комуникации - предмет, цел и задачи, социални групи, взаимодействие на елементите, комуникация и семантика, канал


Категория на документа: Икономика


За Хиберт, Унгурейт и Бон средствата за масова комуникация не са само технически канали или индустрии, чиято дейност е насочена към разпространението на отделни съобщения. Те са просто социални институции, създадени да изпълняват определени задачи, възложени им от обществото. Към тях се отнасят вестниците, книгите, списанията, киното, радиото, телевизията и звукозаписа. Средствата за масова комуникация са институциите и организациите, които използват механични средства за създаване на определено съдържание, което да бъде използвано от аудиториите. Техните характеристики - сложна технология, бързина и обем променят комуникационния процес. "Опосреденото взаимодействие" на Дж. Томпсън предлага използването на писмената кореспонденция, на телефоните разговори и на други подобни форми на взаимодействие.

1.Предмет,цел и задачи на изучаваната дисциплина

Увод

Бизнес комункацията приравняваме с управленската комуникация или общуване.Най общо съдържанието на двете понятия следва да разбираме като взаимодействие между учасниците в комуникационния процес(общуване) с цел да бъде променена тяхната дейност по определенначин.
Като процес бизнес комуникацията(общуването) следва да разбираме като процес на предаване на емоции и на интелектуално съдържание в бизнес средата:
Има две основни причини за нея: ръководството на съответните бизнес структури получава сведения от сътрудниците си чрез общуване с тях.По този начин става възможно осъществяването на управленските и на контролните функции в сферата на съответния бизнес.В конкретно тношение този вид сведения включва резултатите от дейността на бизнес структурата квалификационното развитие на сътрудниците
Диалогичната форма на размяна на комуникационни послания участва активно в процеса.С помощта на бизнес комуникацията се осъществяват ефективните стратегически цели на интересуващата ни бизнес структура.
Освен тези две основни причини има и други:Всеки служител в бизнес средата в процеса на изпълнението на своите функции извършва многокатно:
Делова писмена дейност: доклади,бележки,писма(независимо от вида на съответния бизнес)Съществуват пределени правила в писмената комуникация,знанието и прилагането на които до голяма степен са условие за успешното или за неуспешното представяне на съответния сътрудник в бизнес дейността на съответната организация,институция,фирма и т.н.Устно или писмено представя съответните резултати,например от своята работа или пък предлага на различни по обем и състав аудитории описание и правила за работа със съответния предмет на дейност на интересуващата ни бизнес структура(стоки,услуги). Изучаването на практическите правила за най успешна комуникация в подобни случаи представлява допълнителна гаранция за успешното представяне на съответния сътрудник, за неговата убедителност, изчерпателност, яснота и емоционално ,колегиално отношение към съответаната аудитория.
Изградените положителни характеристики в комуникационните навици на участниците в бизнес дейността са условие за намаляване на разходите: време и пари
Доказано е вече от страните с утвърдени пазарни структури, че писмената кореспонденция е и днес основа на организацията на деловите отношения. Съществуват определени практически правила, които трябва да бъдат научени и прилагани.
Новите комуникационни технологии( НКТ ) предлагат допълнителни възможности които увеличават значението на бизнес комуникациите. Бихме могли да посочим множество примери в този смисъл( да помисля и да посоча примери от своя личен опит - замяна на офис техника с нов тип конфигурации,включително и компютъризирани системи) Развитието на НКТ по принцип има изключително въздействие върху бизнес комуникацията. Психологическите характеристики на комуникацията в сферата на бизнеса - например такта, търпението, умението да се вникне в света на другия( емпатичната способност - емпатия - да влезеш в кожата на събеседника си и да погледнеш на света през неговите очи ), оптимистичната нагласа, умението да се казват нещата по един приятен начин са предпоставка за изграждане на добри бизнес контакти.

9. Комуникация и семантика

Увод

Основните понятие в комуникационния процес са съобщенията-символи. Те носят определено начение. Каналите-те ипращат или транслират съобщенията-символи; източникът, получателят предполагаемата аудитория.Комуникацията в обществото а също и в организацията се осъществява на няколко рзвнища:вътршноличностно равнище (аутокомуникация)междуличностна комуникация групова комуникация(вътршно гупова и между групова)организационно/институционална комуникация масова комуникация(обикновено това са СМК-средствата за масова комуникация), които включват книгата, периодичният печат, звукозапис, кино.
Масовата комуникация днес се осъществява във вид на големи институционални образования. Обикновено това са организации в които участват различни професионални групи и отделни лица.

Те могат да бъдат частна или публична собственост. Очевидно проблемите които възникват в тях са и проблемите характерни за повечето съвременни организации.
Спецификата в тяхното функциониране и развитие засяга формите на т.нар. социален контрол. Когато участваме например в междуличностната комуникация, но също така и когато пишем и говорим или изпращаме съобщенията си-тогавяа осъществяваме самополувината от комуникационния процес.

Другата половина от него е възприемането от нас на изпратената ни по аналогичен път информация или мисловно и емоционално съдържание.Основното звено в комуникационния процес обаче остават съобщенията-символи. Обикновено в междуличностната комуникация те са слова, думи,но човечеството през годините е използвало и други форми като димни сигнали, флагове, усмивки, гримаси и други форми на т.нар. невербална комуникация-те могат да бъдат наречени паралингвистични феномени. Когато е съзнанието си имаме една идея и желаем да я споделимс някой друг адължително използваме някакви символи. В междуличностната вербална(словесна, речева) теи символи са единиците на звуковата реч. Когато използваме писмеността (вкл. и когато използваме нейните електронни варианти-символи стават написаните от нас думи на съответния език, но също така и таблиците, снимките, графиките, картите и т.н.).Следователно първата работа в комуникационния процес е формулирането на идеите в подходящ символичен вид.
Вторият стадий в комуникацията е насочването на символите към определен канал-писмо, лекция, докладна записка, разговор, презконференция, обръщения-накратко Казано в този стадий на комуникацията се стремим да насочим избраните от нас символи към определен, конкретен получател.

Третата фаза в комуникацията включва: получателят трябва да интерпретира съответните символи обратно в мисловно съдържание в първоначалната идея на източника.Всяка една фаза в комуникационния процес крие потенциална заплаха за неговото осъществяване. Причините за това са от физическо естество психологическо естество кулурологическо естество.

Използвана литература:
Лекции по комуникации и връзки с обществеността-Проф. д-р Пламен Братанов

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес комуникации - предмет, цел и задачи, социални групи, взаимодействие на елементите, комуникация и семантика, канал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.