Бизнес комуникации - предмет, цел и задачи, социални групи, взаимодействие на елементите, комуникация и семантика, канал


Категория на документа: Икономика


 "ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ

НА РЕГИОНИТЕ"

Гр.Пловдив

КУРСОВА РАБОТА

по

"Бизнес комуникации "
Тема:"Бизнес комуникации-предмет, цел и задачи,социални групи,взаимодействие на елементите,комуникация и семантика,канал"

Изготвила:Байрие Махмуд Проверил: Проф д- р П.Братанов:
фак №111423130028 подпис:
спец :Стопанско управление

Съдържание:
11.Комуникационната активност
2.Социалните групи
26.Взаимодействие на елементите на комуникацията в обществото
7.Определение на комуникацията
18.Канал
1.Предмет,цел и задачи на изучаваната дисциплина
9.Комуникация и семантика

11.Комуникационната активност.

Увод

Годините преди и след настъпването на ХХI век характеризираме като
време, в рамките на което в различните краища на света се осъществяват
радикални социални промени. Това е време, което поставя множество
въпросителни към постигането на консенсуса в обществото, към
осъществяването на съгласието, на доверието и на сътрудничеството във и
между социалните групи в отделните страни в регионален и глобален смисъл. За
същото това време специално у нас е характерно възникването на определен
интерес към обясняването на измененията в нагласите, очакванията, нормите,
ценностите, а и в социално-ролевото поведение на индивидите в ситуациите на
превратности и на радикални социални преобразования. Към значимите промени през последните години (и не само) в съвременното българско общество можем да прибавим и технологичното му обновяване, което намира своето естествено отражение в развитието на техническите средства за комуникация, а следователно - и във формите на социалната комуникация. Изглежда и поради това комуникационните технологии оказват и днес значително и забележимо въздействие върху природата на съвременната
власт, върху нейната същност и роля или - ако си послужим с терминологията
на Макс Вебер - върху законността, харизматичността и традицията. Всъщност,
това са трите принципа, които легитимират устойчивостта и трайността на
господството (властта), а също и функционирането и развитието на нейната
бюрократична структура (Вебер, М., 1992).

Социалното неравенство, предизвикано специално от информатизацията на
обществото която днес засяга дори и цели групи страни, във все по-
нарастваща степен подчертава първостепенното значение (във всеки отделен
случай) и на икономическия потенциал, определян от развитието на новите
комуникационни технологии. В същото време навсякъде в съвременния свят наблюдаваме различни модели на ежедневно съществуване на хората, различни типове на комуникационно поведение, културни навици и съответно - различни иСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес комуникации - предмет, цел и задачи, социални групи, взаимодействие на елементите, комуникация и семантика, канал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.