Бизнес комуникации


Категория на документа: Икономика
КУРСОВА РАБОТА

КОМУНИКАЦИИ

ИЗГОТВИЛ: ПРОВЕРИЛ:

Наталия Стойнова доц.д-р П.Братанов
Фак.121422110006

Гр.Пловдив
2014г.

12-Комуникационната активност
23-Мотивация
27-Взаимодействие на елементите в обществото
32-Автобиография(CV)
6-Личност и социални комуникации
11-Основна схема на масово комуникационния процес
1-Същност на общуването

Годините преди и след настъпването на XXI век характеризира ме като време , в рамките на което в различните краища на света се осъществяват радикални социални промени.В същото време на всякъде в съвременния свят наблюдаваме различни модели на ежедневно съществуване на хората,различни типове на комуникационно поведение,културни навици и съответно-различни и преобладаващи в отделните групи ценности и идеали.Икономическият възход на съвременните държави ,както преди двеста и петдесет и повече години,продължава да бъде зависим от способността на нагласата на човека към определени видове практично рационално жизнено поведение.Защото същата тази човешка способност е едновременно с технически възможности.
Мотивацията в нейния социологически смисъл следва да разбираме като осъзнат от страна на индивида стимул или подтик .Мотивацията като елемент от комуникацията в обществото следва да разбираме като осъзнато обяснение или основание за индивидуално и специфично,преднамерено или целево участие в нея.В същият смисъл интерпретацията на мотивацията свързваме с произхода и с развитието на собственото си АЗ в първичната група,с потребността от усвояването на един необходим комплекс от умения,навици и социални роли,осъществявани от самите нас в рамките на ежедневното ни съществуване.Ефективността на действията на индивида и на различните групи в обществото следователно поставяме в зависимост от мотивацията в комуникацията.Нейното значение очевидно нараства в условията на глобализацията,която поставя определени по-високи изисквания към качествата на работната сила или към успешното решаване на проблемите на личното развитие.Изводът е,че оценката,която ще получат индивидите на собствения си труд,но също и на другите изпълнявани от тях дейности в социалната и културната среда,зависи от мотивацията им в осъществените от тях комуникационни действия. Източникът определя началото на комуникацията,като създава съобщението-символ в съответствие с контекста на комуникацията.Източникът може да бъде индивидуален и колективен.При масовата комуникация той обединява група хора ,заети в процесите на създаването и предаването на масовокомуникационните съобщения -символи групов колективен източник.Разпространяването на комуникационните съобщения е институционален колективен източник.Виртуалният колективен източник в глобалното мрежово мултимедийно пространство обхваща корпоративните издатели,радио и телевизия,за целта е необходимо кодиране (шифриране),предаване,декодиране (дешифриране),възприемане,разбиране и адекватно интерпретиране на съобщението-символ.Вмешателството в комуникацията,едно от проявленията на което е и шумът-външен,физически(технически),психологически и семантичен,може да попречи за осъществяването на целта или целите на източника и за постигането на желания от него ефект върху получателя или получателите.Към съществуващите бариери пред ефективната комуникация причисляваме личностните фактори,монологичната комуникация,идеологическите и политическите възгледи,езиковите различия,социо-културните норми и ентропията на съобщението.Получателят ,както и източникът е индивидуален или колективен.Колективният получател може да бъде групов,виртуален и институционален.Участието им в комуникацията се основава на осъзнаваните от тях стимули и подтици,възникналата мотивация.При междуличностната комуникация използваме преди всичко говоримия човешки език или отделните думи,изговарянето на които свързваме със съответното символично значение.Вътрешно личностната комуникация(автокомуникацията) е процес на комуникация със собственото АЗ,която се осъществява в "затворена"комуникационна система.Ефективността на междуличностните ни съобщения зависи от нея,защото не е възможно да комуникираме с някого,без преди това да сме комуникирали сами със себе си.
Вътрешно груповата комуникация може да бъде осъществена със или без помощта на технически посредник.Между груповата комуникация предполага разрешаването на въпроси,свързвани с прилагането на различни форми на активност в нея,с устояването на въздействието на структурата на различните групи,с установяването на различни форми на контрол,на граници,на йерархия,на определен тип поведение и влияние.
При масовата комуникация ,осъществявана без технически посредник,за да достигне до свои получатели,източникът използва същите канали,които се използват и при между личностната комуникация. В традиционна масова комуникация професионалните комуникатори създават,преработват и предават съобщенията-символи по масовокомуникационните канали(печатни издания,звукозаписите,кинофилмите,радиото,телевизията и новите комуникационни технологии).Задължително обаче те предварително дооформят (редактират) съдържанието-или извършват открояване на главното (установяване на дневния ред)-процес на посредничество. Броят на индивидуалните получатели -членовете на аудиторията (публиката),е възможно да достигне до десетки,стотици хиляди и десетки стотици милиони рецепиенти,които не се познават по между си ,а са неизвестни и за масово комуникационния източник.Всички те притежават различни индивидуални,личностни и групови характеристики.
Обратна връзка-е огледален образ на оригиналния или на първоначалния комуникационен процес.Тя стимулира или ограничава,а и хармонизира по-нататъшното комуникационно усилие на източника.Обратната връзка става основата за реципрочната размяна на неговата роля с тази на получателя.
Средства за комуникация и каналите на обратна връзка които служат за транслиране или предаване на съобщения-символи на обратната връзка могат да бъдат различни от тези,които е използвал оригиналния източник.За масовата комуникация е характерна забавената обратна връзка за разлика от моменталната (мигновената) обратна връзка,която възниква при междуличностната комуникация.Характеристиките на забавената обратна връзка зависят от това ,при какви масови комуникационни средства се осъществяват.
Глобалната комуникация обогатява съществуващите форми на обратната връзка,които включват вече и множество нейни дигитални (виртуални) варианти .
Изводът е,че както радикалната промяна,така и научно-техническото развитие в условията на информатизацията и глобализацията на обществото актуализират изучаването на формите на комуникацията,систематично разглеждане на тяхната специфика,функции и ефект в живота на съвременните хора.

Автобиографията е вид комуникация-Почти навсякъде днес във фирмите,които предлагат работа е наложително представянето на така нареченото CV-(куррикулум витае)-живото описание.Същност то е синоним на "автобиография".Винаги пред нас в подобна ситуация възникват въпросите:
-Как да се оформи необходимия документ?
-Кое по значимо от живота следва да бъде отразено в него?
Отговорът съвсем не е маловажен ,защото до голяма степен ще предопредели бъдещето отношение към Вас:-Дали ще ви изберат за провеждане на интервюто и евентуално за сериозен кандидат за съответното работно място.
Не съществува рецепта за написване на CV.
Бихте могли да си приготвите една изключително пълна автобиография ,в която споменавате всички ,дори и по-маловажните детайли от вашата житейска одисея.Във всички случаи едно стандартно CV започва с изброяване на факти и събития от минал период във времето като постепенно се приближавате към настоящето.Това е традиционно,но не винаги то е най-удобното.Вариант е групирането на фактите по тематичен път и резюмирането на отделни временни периоди от вашия живот до момента.
Изводът който можем да си направим до тук е,че основните данни трябва да бъдат известни в началото на CV-то,а другото да бъде посочено по долу като допълнение на текста.
Автобиографията винаги започва с пълното име на кандидата.Не е решен въпросът дали трябва да се посочва датата и годината на раждане.Според американците,подобно отбелязване представлява дискриминация.
В началото написвате и адреса си и телефоните за контакт.Понякога от фирмите се изискват повече телефони за контакт,например-3.Смисълът е ,ако ви потърсят в един момент,на всяка цена да се свържат с вас ,в обратния случай ,ще ви измести евентуално някой друг кандидат.
Във втората част на автобиографията посочвате професионалната си цел. Следват факти от вашето образование.Започвате с най-актуалното посочвате последната си след дипломна квалификация,ако тя завършва с официален документ,който повишава образователния ви ценз,а не е просто курс.Посочват се годините на обучение ,учебното заведение ,специалността.Допълнителни специализации,посочвате видовете курсове.Описвате и фирмата в която сте работи ли ,основният предмет на дейността -търговия,производство,туризъм и др.В синтезиран вид описвате задълженията и функциите ,които сте имали и съответно изпълнява ли .Например секретарка -+ счетоводство + дори и управленски функции.Описвате за колко хора сте отговаряли и какво са правили те във фирмата -тяхната длъжност.Ако имате постижения тук, също ги отбележете.Вие определяте кои длъжности да опишете.Не бива да прекалявате с броя на фирмите.ако,ако евентуално често сте ги сменяли дори и за краткият си трудов опит.Несе гледа с много добро око на такава смяна.Описвате професионалните си умения,които притежавате.Посочвате езици,които владеете,като отбелязвате също и равнището на тяхното знание.
Има класации:
Добро
Много добро
Отлично
Включително писмено и говоримо.
Завършваща фраза в CV-то е,че можете да представите препоръки ако бъдат поискани от евентуалния ви нов работодател.Предварително трябва да бъде ориентиран към подобни кандидатури.Оформлението на автобиографията-не бива CV-то да бъде обемно-до една страница.При повече трудов стаж-до две страници.Написва се на машина или на компютър.Не нива да бъде написано на ръка.Ако не се изисква предварително,не бива да изпращате /да подавате документи/ и снимки.Снимките трябва да бъдат портрети,стандартни а не други.Информацията се пише по следния ред:датата на раждане,телефонния номер, и т.н.Целта е да улесните обработката на документите ви .Не бива да сгъвате листовете ако използвате пощата,трябва да намерите голям едноцветен плик,без фирмени данни и знаци.При кандидатстване за работа по обява, CV-то се съпровожда от писмо.Обикновено то е много кратко.В него се посочва повода за контакт,поради коя обява,вестник,длъжността за която сте кандидатства ли .Описвате защо смятате,че сте подходящ за тази длъжност.В съзнанието си трябва да имате мисълта,че всеки един работодател ви наема,за да работите за него,а не ви наема за да му правите услуга като работите за него!Завършвате писмото:С уважение,име и подпис.
Препоръки-при желание на работодателя ,трябва да представите препоръки.Тук нещата не са лесни.Можете да имате блестяща препоръка и тя пак да не 'РАБОТИ" добре за вас.Има общи правила.Първо,този,които дава препоръката,трябва да е по-висше стоящ от вас.Трябва да е отбелязано името на автора,неговата длъжност,поводът да ви познава,времето,което сте прекара ли заедно на работа.Следват оценки за кандидата.Казаното в препоръката трябва требва да бъде подкрепено с факти.Добре е да се отбележи за какви длъжности е подходящ кандидатът.Накрая име и подпис на пишещия,телефон и адрес.Не требва да е дълга препоръката.Защото кандидатът вече не работи във фирмата.Например проектът е завършен. Личните отношения не би трябвало да участват в обективната преценка за способностите на кандидатите.Ние в България сме привърженици точно на обратното изглежда.Причината са влошени лични отношения.
Личността както и културата са продукти на взаимодействието,комуникацията всяка една личност съдържа в себе си един културен модел,който е научен от взаимодействието с групата.АЗ се научава в процеса на взаимодействие -то комуникацията от други членове на групата.Това е сърцевината на личността. Личността не възниква изведнъж и тя не спира да се развива в продължаващите комуникационни връзки.Културата и личността са два аспекта.Сърцевината АЗ-е свързващо звено между нея и други нейни черти и характеристики.Тя е социален продукт в следствие на взаимодействие с други хора."целия свят е сцена" Всички хора,мъже и жени просто играят роли,те имат своите излизания и появявания и всеки мъж във своето време играе различни роли.Шекспир 15 век.Цитираният откъс илюстриран ,разглежда тема,а именно социално-структурните аспекти на личността,всъщност в текста на Шекспир в художествен език се посочват двата главни компонента на социална структура:
Статуса
РолятаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес комуникации 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.