Бизнес етика - маркетинг


Категория на документа: Икономика


1. Бизнес етиката като наука
Защо БЕ е приложна философия и приложна етика?- използва теориите и методите на етиката и философията за разрешаване на практически проблеми свързани с ценностни противоречия и конфликти.

Цели на БЕ:
-да изяснява същността на етичните понятия,които се прилагат при разрешаването на морални права в бизнеса.
-развитие на уменията на анализ на моралните конфликти в бизнеса
-умения за анализ на особености на бизнес средата
-посочва варианти за разрешаване на моралните проблеми
БЕ е нормативна научно приложна дисциплина и е съвкупност от правила,принципи и бизнес поведение,тя разграничава моралните аспекти на взаимоотношенията в сферата на бизнеса.

-Макс Вебер- Протестантска етика-доминира културата към работата,спестовност,печалба,формира се нова среда,която е предпоставка за БЕ.
-Традиции на либерализма и правовата д-ва дават-Кант,Днем Стюърт, Джон Лок.-техните предпоставки лежат в оснавата на принципите.
-Метологически предпоставки-насочват към въпроса за отговорността на човека и неговите задължения към самия себе си.

2.Въведение в БЕ
Етиката възниква 7-4в. Когато в древните цивилизационно школи поставят проблема за човека като ценност.
Що е етическа ценност?
-животът е страдание
-има причина за страданието
-причината е в желанието
-има път който може да ги изведе от страданието
Разкритието на Буда - Хората не се различават по-между си,защото за всеки живота е страдание
Един от най-важните принципи в Будизма е- Принципа на Ахимса-ненасилието в човешките отношения.
Конфуцианство-също разсъждава за човека,но в обществото

Аристотел обръща внимание на 3 истини за човека:
-човека е зоополитикон;(обществено животно)
-единствено човека има разум
-единствено човека може да постави цели и да се организира.
Именно тези неща правят човека свободен.
Аристотел въвежда понятието ЕТИКА
Пиер Аделяр-поставя проблема за ролята на човешкия разум

През 19в. Има 3 събития които оказват влияние в/у етическото знание:
-Възникват първите национални д-ви; етос- етнос
-Възниква учението на Карл Маркс - за Класова д-ва
-появява се философията на Ницше

Моралът е соц.явление и и е съвкупност от норми,правила принципи и идеали които обединяват съзнателната съвкупна дейност от и се явяват регулатор на взаимоотношение м/у индивидите и общностите.
Етиката е теорията за морала.Задачите на етиката са да постигне истината за морала и реализирането на регулативната му ф-я в общ.живот.
Главното противоречие на морала е противоречието личен-обществен интерес(добро,зло)

Структура на морала
-морално съзнание
-нравствени отношения
-нравствено поведение

Морално съзнание-(в основата лежи морала) реализира се като субективна страна на нравствеността.В основата му лежи нравствената оценка и именно чрез нрав.съзнание моралът има способността да се намесва в соц.процеси.

Нравствени отношения-
-отношения м/у хората които подлежат на морална оценкаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес етика - маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.