Бизнес етика и международен мениджмънт


Категория на документа: Икономика


СУ "Св.Климент Охридски"
Философски факултет

Курсова работа
по
Международен мениджмънт
на тема: Бизнес етика и международен мениджмънт

Изготвил:
Специалност: Организационно поведение и консултиране на организацията
Ръководител: проф.Бистра Боева

Бизнес етика

В различните публикации по бизнес етика се откриват разнообразни възгледи за това как да се разбира и прилага етиката в бизнеса. Основно тези възгледи могат да се групират в три подхода - философски, психологически и прагматичен. Според първия подход бизнес етиката не се различава от философията на морала. Тя се схваща като рационална нетеологична оценка на добродетели и действия и се основава на понятия за благополучие, добър живот и щастие. Философският подход осигурява разумни аргументи в анализа на всяка проблемна ситуация и с това да се намери баланс между конфликтни позиции. Положителна страна на този подход е, че предлага ясни критерии за морална оценка на дейности и постъпки в сферата на бизнеса. Отрицателна страна на този подход обаче е това, че той няма голямо практическо значение за хората от реалния бизнес. Аргументацията, опираща се върху нравствената философия на Кант например едва ли е от значение за мнозина бизнесмени.

Психологическият подход има основна предпоставка в идеята, че личностните качества и ценностите на хората, занимаващи се с бизнес, са гаранция за етичност в него. Този подход гласи, че ако човек е етичен, то и бизнесът му е такъв. Чрез този подход етичността в бизнеса се схваща като въпрос на лично предпочитание, избор и отговорност на всеки човек. Отрицателният момент на психологическото разбиране е в това, че се разминава с крайната мотивация на всеки бизнес - да печели пари.

Прагматичният подход тръгва от самия бизнес като практика и от мнението на реалните участници за възможността да бъдеш етичен, правейки пари. Този подход се опира на няколко опорни точки - здравия разум, взаимната зависимост на хората и бизнес организациите, еволюционната представа за бизнеса, стратегическата перспектива, културната перспектива и др.

Всекидневният опит и разсъждения потвърждават, че човек в икономическото си поведение може да бъде и егоист, и алтруист едновременно, и пресметлив, и спонтанен, и безразличен и ангажиран, и етичен и неетичен. От значение е здравия разум на конкретните участници в бизнеса, а не толкова оценките на онези, които са извън него (философи, психолози, интелектуалци и др.).

Бизнесът е работа с хора и управление на хората. Минимум етика е неизбежна, доколкото са нужни общност, доверяващи се хора, организации, мрежи и други човешки дейности.

Бизнесът непрекъснато еволюира - възраст, собственост, управление. На всеки етап от "индивидуалната еволюция" са в сила специфични етични стандарти и оценки за допустимо, правилно, добро.

Прагматичният подход се базира на професионализацията в бизнеса и мениджмънта. Професионалистите, които навлизат в управлението на бизнеса, разделят отговорностите за състоянието на фирмата със собствениците, акционерите и останалите участници в бизнеса. Едновременно с това те са субекти на професионална отговорност и са част от по-широка професионална общност със свои професионално-етични стандарти за поведение. Стандартите за професионално поведение оказват своето благоприятно въздействие върху фирмената етика.

Всяка организация е носител на определена организационна култура. Тази система от общи ценностни разбирания е свързана с определена организационна етика.

Така прагматичният подход в бизнеса търси границите на етичната приемливост на поведението в бизнеса. Неговите застъпници винаги имат предвид неизбежния конфликт между преследването на собствения интерес, търсенето на печалба и правенето на добро, зачитането на общочовешки ценности.

Бизнес етиката като приложна дисциплина търси разширяване на възможностите за спазване на определени етични стандарти. Тя се стреми да избягва морализаторското и нравоучително поведение. В обществото са възприети определени морални норми на бизнес поведение, спазването на които се оказва условие за успешен бизнес. Такива са изискванията и очакванията за честност, лоялност, доверие, спазване на поетите обещания. Нарушаването на тези общоприети норми може да ограничи откъм сключването на сделки дадено лице. Грубото потъпкване на тези прости етични стандарти създава лоша представа за фирмата или бизнесмена и може постепенно да изключи от бизнес отношенията онези участници, които драстично нарушават етичните норми.

Етиката в бизнеса днес се изразява в приемливото поведение от страна на страните, осъществяващи сделката. Етиката е система от рационални договорености в дадена общност. Има множество морални перспективи със свои равноправни субекти. Чрез диалог и консенсус обществото достига до компромисен тип етични норми, стандарти и принципи. Така всяко общество и общност създава своя етика.

Сферата на етичното е специфично мисловно пространство, което е възможно да се обхване чрез различни езици. Те описват различните измерения на етичното. Така чрез езика и езиковите игри се задават различни перспективи за описание на един и същ тип явления, но от различна гледна точка. Тези три перспективи за етика са: поведение, ценности и принципи. За бизнес етиката те се конкретизират в: описание на реалното поведение в сферата на бизнеса; анализ на ценностите, от които се ръководят участниците; разбиране и прилагане на принципите, формулирани в различни етични теории в тази сфера.

Бизнес етиката се отнася до правилното или неправилното, доброто или злото от гледна точка на морала в бизнеса. Това от своя страна се определя от определени критерии. Такива са етичните стандарти. Те включват както конкретни морални норми, така и по-общи етични принципи.

Обикновено моралните норми се разглеждат като стандарти на поведение, които изискват, забраняват, или поощряват определен тип поведение ( не лъжи, не кради, бъди честен, спазвай обещаното). Етичните принципи са по-обобщени стандарти, които се използват за оценяване както на индивидуалното поведение, така и на функционирането на обществените институции и отношенията в тях. Сред тях обикновено се отделят 3 вида етични принципи:

1. за правата и автономността на индивида

2. за справедливостта

3. за ползата на институциите, политиката им и поведението на индивидите в тях.

В съдържателен план в бизнес етиката се използват няколко типа морални дилеми:
1. изискващи анализ на т.нар. обществен договор
2. свързани със специфични мениджърски или фирмени ценности (визия и мисия на бизнес организацията)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес етика и международен мениджмънт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.