Бизнес диагностика на фирма


Категория на документа: Икономика


АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ НА ХОТЕЛ ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН

Счетоводството е специфичен процес, чрез който се отразяват всички факти, явления и събития, които са настъпили и протекли в предприятието. То ги систематизира и обобщава чрез свои способи в определени показатели, които характеризират състоянието на предприятието.1

Чрез съпоставянето им в различни периоди от време се очертават тенденциите в развитието на предприятието. Направените изводи служат като основа за вземане на управленски решения с цел насочване на усилията на ръководството за осъществяване на оптимално въздействие върху операциите, обектите и провежданите сделки. С осъществяване на ФСА могат да се преследват разнообразни цели2, като например:
* изследване на определен брой съществени (ключови), най-често информативни показатели, които дават обективна и точна картина на дейността на предприятието за част или за целия отчетен период.
* установяване на основни фактори, предизвикали изменения на фактическите показатели в сравнение с предходни периоди или с плановите разчети.

Предмет на финансово-стопанския анализ на предприятието е множеството на икономическите, технико-икономическите и социално-икономическите явления и процеси, както и на обуславящите ги фактори, които намират обективно проявление във фазите и етапите на инвестиционната, производствената, търговската и финансовата дейност на стопанското предприятие.

Едно от условията за преуспяване на фирмата, е анализът на финансовото й състояние. Информацията, получена от периодичните оценки, интересува не само главния счетоводител и финансовия мениджър, но и широк кръг хора, които могат да бъдет акционери, потенциални инвеститори или просто конкуренти.

Финансовият анализ се явява особен вид "специализирана" функция на управлението, която има характер на предпоставка и се осъществява и чрез всички останали управленски функции3.

Основна цел на работата е да се анализират приходите на едно хотелско предприятие в лицето на хотел Шератон и да се направят предложения за подобряване на управлението на приходите на хотела..

За да се изпълни тази цел се поставят следните задачи:

Да се направи литературен обзор на теорията за ФСА и приходите, като съществена част от него;

Да се анализират приходите на хотела за период от 2 години.

Да се направят предложения за подобряване на приходите на организацията.

В литературата съществуват множество становища относно предмета на финансовия анализ. Преобладаващата част на авторите застъпват тезата, че предметът на финансовия анализ е изпълнението на бизнес - плана и информационните потоци.4 На второ място са: стопанската дейност и управленските решения. Най-малък брой изследователи определят, че предметът на финансовия анализ е икономиката на предприятието.5

Главни информационни източници за анализ на финансовото състояние на фирмата спрямо извършената промяна в Закона за счетоводството в Гл.5 "Годишни финансови отчети"6, съставните части на годишния счетоводен отчет съгласно т.1 на стандарта са: Баланс на фирмата, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал. Освен това в процеса на провеждане на финансовия анализ могат да се използват редица допълнителни счетоводни справки: за притежаваните ценни книжа, извънредните приходи и разходи, разпределението на печалбите и покриването на загубите, лихвите, данъчната декларация на фирмата, статистическите отчети, които се утвърждават от НСИ и др.Чрез агрегиране и дезагрегиране на финансовата информация с помощта на методологията и инструментариума на финансовия анализ се получава реална представа и може да се даде съответната оценка за финансово-икономическите параметри и резултати от дейността на фирмата.

В по-широк аспект финансовият анализ обхваща анализ на счетоводния баланс и финансовите отчети. В по-конкретен и прагматичен аспект той се свежда до установяването, анализирането и оценяването на системен набор от унифицирани и стандартизирани финансови показатели.

Дефиниция за нетни приходи

Според Закона за Корпоративно подоходно облагане (ЗКПО)7 "нетни приходи от продажби" са тези по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч),8 т.е. сумите от продажба на продукция, стоки и услуги, генерирани от обичайната дейност на предприятието, намалени с търговските отстъпки, отбивите, рабатите и данъка върху добавената стойност.

Ще допълня, че по смисъла на ЗСч "обичайна дейност" е съвкупност от стопански операции, извършвани регулярно от предприятието в рамките на осъществяваната от него дейност. Имайки предвид посоченото определение, при пресмятане на сумата на нетните приходи от продажби (за да се прецени дали следва да се извърши авансово облагане или не) в нея не следва да се включват приходи от финансирания, финансови приходи, вкл. приходи от лихви, извънредни приходи и всякакви други приходи, които не са с източник стопански операции, извършвани регулярно от предприятието в рамките на осъществяваната от него дейност. С други думи не трябва да се слага знак на равенство между "нетни приходи от продажби" и "приходи за предходната година".

По своята същност приходите на фирмата се всички парични постъпления, които тя получава от реализацията на произведената продукция. Очевидна е връзката между приходите и количеството на продадената продукция по определена цена. При различните пазарните структури, цената варира в съответствие с еластичността на пазарното търсене на продукта, предложено от фирмата. Но принципа на приходната фуния е разположен в друго пространство на пазарната стратегия. Ето един примерен модел за проходна фуния.

Фотоизточник: images.google

В зависимост от характера на пазара, цените на всяка продадена единица могат да бъдат както едни и същи, така и да се различават. При което: по-малки количества да се продават на по-висока цена, а по-големи на по-ниска. Ето защо при анализа на приходите на фирмата в икономическата теория и практика се използват 3 техни разновидности и това са: общ приход TR, среден приход AR, пределен приход MR.
Общия проход TR наречен още съвкупен, представлява общата сума на постъпленията от продажбите на фирмената продукция за определен период от време. Той се определя от количеството продадена продукция и цената на единица продукция. Зависимостта между тези величини може да бъде представена със следния израз: TR = Q.P
За да се оцени какво влияние върху приходите на фирмата оказва изменението в количествената реализация на продукцията се използват показателите за AR /среден/ и MR /пределен/ приход.

Средният приход АR или прихода от единица продукция се определя като отношение на TR към количествената реализация на продукцията. Изразява се:
AR = TR / Q

Очевидно е, че АR е равен на продажната цена (AR = Q.P / Q = P).
Той отразява еластичността на търсенето на продукцията на фирмата.

Пределният приход МR е допълнителен приход, с който се увеличават TR при продажбата на всяка следваща, допълнителна единица продукция. Той се определя от съотношението между прираста на ΔTR и прираста на количеството продадена продукция ΔQ. Може да се представи с израза:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бизнес диагностика на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.