Бюджетиране на инвестиционният процес


Категория на документа: Икономика


 Бюджетиране на ИП
1.Същност и основни етапи на бюджетирането/Б/
Б е процес,който обхваща вземането на решения за онвестиране в дълготрайни активи ДА.
ДА обслужват стопанската дейност за продължителен период от време и носят дългосрочно икономическа изгода .ДА включват:
-ДМА-дълготрайни материални активи /машини,съоръжения,оборудване,транспортни средсва,техника и обзавеждане/Стойността на ДМА трябва да е под 700лв.
-ДНА-дълготрайни нематериални активи
ДФИ-дълготрайни финансови инвестиции
2.Етапи на Б
-1-Определяне на първоначалните инвестиционни разходи по ИП-тези разходи се разделят на :
-текущи-до 1год
-капиталови /над 1 год.-дългосрочни/
-съпътстващи разходи /за ок.среда ,за охрана на труда и др./
-2-Прогнозиране на очакваните ПП от ИП
Отделно се посочва стойността на ДМА в края на периода /годината/
-3-Оценяване на инвестиционния риск с помощта на очакваната и изискуемата норма на възвръщаемост (доходност r) чрез бета коефициент β, Ϭ -стандартно отклонение и D -дисперсия .С така определената норма на възвръщаемост r се дисконтират очакваните ПП от ИП.
-4-Изчисляване NPV нетна сегашна стойност на ИП,като от сегашната стоъност се извадят първоначалните инвестиционни разходи:
NPV=PV-Co
PV-сегашна стойност
Co-първоначални инвестиционни разходи
3.Методи за оценяване на капиталовата дисциплина.
Ефективността на ИПи може да се оцени с 2 вида методи:
А/Статични /класически,традиционни/
-срок на откупуване на инвестицията
-средна норма на дохода
Б/Съвременни/динамични/
-метод на нетната сегашна стойност
-индекс на рентабилността
-методи на вътрешните норми на доход
-------А-----Срок на откупуване -за колко време предприятието ще си възвърне разходите по ИП
Срок на откупуване=Първоначална инвестицияПланирана нетна печалба+Год.амортизации/
Нормативен срок >Срок на откупуване следователно се приема
Срок на откупуване >Нормативен срок следователно проекта се отхвърля
Срок на откупуване =Нормативен срок по преценка
Линеен метод на амортизация
Първоначална стойност=Отчетена стойност
t-амортизационен срок
Амортизац.норма=1t*100% всяка година
Амортизационна квота=Аморт.норма*Първ.стойност100%
Остатъчна стойност=0 в края на периода
Пример:Акционерно дружество Х разполага с ИП ,който предвижда 800 000лв първоначални разходи .Очакваната годишна нетна печалба от този проект е 160 000лв.Срокът на използване на този ИП е 4 г.Дружеството е приело нормативен срок на тази инвестиция 3г.Ефективен ли е този ИП от гледна точка на метода на откупуване?

Срок на откупуване=Първоначална инвестицияПланирана нетна печалба+Год.амортизации/
Амортизац.норма=1t*100% =1/4*100%=25%
Амортизационна квота=Аморт.норма*Първ.стойност100%=
=25*800 000100=200 000лв
ПСП=800000лв
t=4г.
Анорма=1/4*100%=25%
Аквота=200 000лв
Ср.откуп.=800 000160 000+200 000=2,22г.
Приетото време е 3г.,следователно е изгоден ИП от гледна точка на откупуванетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Бюджетиране на инвестиционният процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.