Безработица в ЕС


Категория на документа: Икономика


СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 1
1. Описание на проблема 2
2. Статистически данни 4
3. Проблеми на младежката безработица в България 7
4 . Индикатори за успешна младежка заетост 10
Заключение 12
Източници 14

Увод

Безработицата, сама по себе си, е негативно явление. Неговата острота се засилва, когато става въпрос за определени - маргинализирани или не групи от социалното пространство. Така, в рамките на Европейския съюз /ЕС/, особено остро стои проблемът с младежката безработица, въпреки наличието на програми, инициативи и мерки за преодоляване на този проблем. В рамките на стратегията Европа 2020 се заложена инициатива, свързана с подобряване на образованието и възможностите за намиране на работа на младите хора, намаляване на високата безработица сред тях и повишаване на младежката заетост - в унисон с по-широкообхватната цел на ЕС за постигане на равнище на заетост от 75 % от населението в трудоспособна възраст (20-64 г.) чрез:
* съобразяване в по-голяма степен на образованието и обучението с нуждите на младите хора
* насърчаване на повече младежи да се възползват от стипендии на ЕС за образование или обучение в чужбина
* стимулиране на държавите от ЕС да вземат мерки за улесняване на прехода от образование към работа.

Въпреки това обаче, безработицата сред младите хора в ЕС е почти два пъти по -висока, отколкото безработицата сред останалите групи, като проблемът е актуален поради следните причини:
* първо, лицата на възраст до 30 г. са една пета от общото население на ЕС и са от голямо значение за неговата икономика;
* второ, в периода 2010-2011г, в ЕС има 5 млн. безработни млади хора на възраст до 25 г. - с един милион повече в сравнение с 2009 г.
* трето и както бе споменато- безработицата сред младежите в ЕС (20,4 %) е повече от два пъти по-висока от общата безработица (9,6 %);
* четвърто, съществува реален риск от повишаване на младежката безработица в страни като Гърция или Португалия и Италия в резултат на дълговата им криза, което пък от своя страна крие рискове от потенциална миграция и изтичане на мозъци от тези страни.

Всичко това фокусира проблема за младежката безработица, като цел на настоящия анализ е да разгледа някои факти и особености на феномена "младежка безработица" в ЕС. В курсовия проект, ще се направи обзор на проблема, ще се представят някои статистически данни и ще се анализира ситуацията, свързана с младежката безработица и в България.

1. Описание на проблема

Високата младежка безработица и социалното изключване на младите хора изправят Европа пред сериозни проблеми. Основните причини за фокус върху този проблем са следните:
* на първо място, континента застарява, което означава, че са необходими усилия за задържане на младите хора и недопускане на миграционни нагласи за работа и живот в САЩ, Канада или Япония, тъй като, това би понижило конкурентоспособността на ЕС;
* второ, самото бъдещо развитие на ЕС силно зависи от това, дали младите хора ще успеят да натрупат необходимия им опит и да оползотворят максимално своя потенциал за развитие;
* трето, самото технологизиране на икономиката, социално- икономическите отношения и начина на работа изискват свежи усилия, които често са обект и приоритет именно на младите хора;
* четвърто, безработицата в рамките на ЕС -особено сред младите хора изолира дадени групи от пазара на труда -например -младежи в неравностойно положение, младежи от някои групи и пр, което - само по себе си -е предпоставка за бъдещи проблеми както на пазара на труда, така и по отношение на спазване на основните принципи на ЕС.

Съществен проблем е и настоящата финансово -икономическа криза, която изостри проблемът, свързан с младежката безработица. Службите за заетост, образование и социални услуги в ЕС пряко се сблъскаха с нарастващата младежка безработица и по-големия брой млади хора в риск от социално изключване. Тези проблеми следва да се приемат сериозно и всички заинтересовани страни - от градските администрации през образователните институции, НПО, бизне с-средите и регионални и национални власти - трябва да работят заедно, за да стимулират младежката заетост и да намерят решения за недопускане на социалното изключване.

Въпреки това, все още не са намерени работещи решения, които да дават ясни индикации, че проблемът - младежка безработица е решен.

Основните предизвикателства пред насърчаване на активното включване на младите хора са следните:
■ нарастваща безработица сред висшистите;
■ липса на гъвкавост в националните програми и политики за младите хора;
■ бюджетни съкращения и финансови ограничения; и
■ неадекватно ниво на достигане до младите хора.1

Съществен, актуален проблем, който е резултат от забавения икономически растеж, е покачването на безработицата сред завършилите висше образование. В някои страни на ЕС - например Дания, безработицата сред завършилите университет се е увеличила над два пъти между 2008 и 2010г.: от 6% на 14,5%.

Съществува и нарастваща безработица в сектори, които традиционно се отличават с висок брой свободни работни места, като например сектора на здравеопазването: в Дания 65% от новодипломираните медицински сестри все още са били безработни през март 2011г. Във Великобритания процентът на безработицата сред висшистите почти се е удвоил от 10.6% на 20% през последното тримесечие на 2010 г.

Съществува и следния проблем: програмите или политиките, разработени на национално или регионално ниво, не винаги са достатъчно гъвкави, за да отговорят на потребностите на младежите. Бюрократичните организационни структури като цяло и ограничените правомощия на градските власти често пречат на ефикасността на политиките.

Към момента, повечето страни от ЕС са изправени пред засилени финансови и фискални ограничения. Някои са тежко засегнати от националните съкращения в обществените разходи за политиките на социално подпомагане, образование и заетост, като в същото време трябва да се справят с увеличаващ се брой безработни в риск от социално изключване. В този смисъл, съществува огромен риск, че ще се получи отрицателно въздействие върху предоставянето на обществени услуги, в това число - и върху политиките, свързани с младежката заетост. Съществуват и проблеми, свързани с нови източници на финансиране в подкрепа на активното включване на младите хора.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Безработица в ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.