Безработица - същност, видове и причини


Категория на документа: Икономика


* Демографските промени включват различни групи от населението,обособени по пол,възрасти.Равнището на безработица не е еднакво.Например при мъжете е по-ниско в сравнение с младежите и жените.При равни условия колкото е по-голям делът на мъжете в състава на работната сила,толкова по-малка ще е безработицата.
* Чрез социалната политика на Държавата могат да бъдат подтиснати стимулите на безработните да заемат ниско платена работа.
* Чрез структурните измемения в икономиката естественото равнище на безработица също нараства,тъй като миграционните процеси също се разрастват и се увеличава времето,което е необходимо за адаптация на работна сила.
Има много аргументи в подкрепа на това,че равнището на безработица не е нито естествено,нито оптимално,защото не максимализира нетното икономическо благосъстояние на обществото.
Безработицата винаги е съществувала,съществува и в бъдеще ще съществува.Тя се разпространява и засяга всички слоеве на обществото.Все повече засягамладитехора,които току що са завършили образованието си.Също така технологичния напредък води до закриване на работни места чрез опростяване на трудовия процес и механизацията,което пък води до по-големи изисквания към квалификацията на работниците.Безработицата има икономическа и социална цена,която включва загубите на трудовите доходи,нереализирани осигурителни вноски,данъци,разходите за обезщетения и помощи при безработица,загуба на професионални умения и т.н.На макроикономическо ниво безработицата поражда предпоставки за неефективно използване наресурсите,недостатъчно производство.Има много теории за ограничаване на размерите на безработица-насърчаване на съвкупното търсене,намаляване на данъчните ставки, поддържане на доходите на безработните лица чрез изплащане на социални помощи,премахване на причините,които пораждат безработица и други.Държавата трябва периодично да прави оценка на ефективносстта на мерките срещу увеличаването на безработицата.

Използвана литература

Гъргаров, З. "Макроикономика"
Савов, С.,Макроикономика, VI-то изд., Издателство "Тракия -М", С.,1999г.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Безработица - същност, видове и причини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.