Безработица - същност, видове и причини


Категория на документа: Икономика


2. Чрез редовно провеждани статистически наблюдения на работната сила.
Всеки,който се е регистрирал в бюрото по труда по местоживеене,актино търси работа и е готов да започне веднага,щом му се предложи го причисляваме към административната система за регистриране.
Причините,които пораждат безработицата са много.Според Карл Маркс безработицата се дължи на нарастване на органическия състав на капитала и намалява относителния дял на променливия капитал,който е важен за определянето на колко безработнимогат да бъдат взети на работа.Също така влияние върху безработните оказва удълженото работно време и засилване интензивността на труда.
Според Кейнс безработицата се поражда от ограниченото търсене на стоки за потребление.По този начин се намалява търсенето,което води до нереализация на стоките,понижаване на цените им,съкращаване на производството,следователно и на работна ръка,което води до нарастване на безработицата.Според него има и друг фактор,който поражда безработица-недостатъчното търсене на капиталови блага,което също води до намаляване на производството и увеличаване на безработицата.Той смята,че чрез 'инвестиционнния мултипликатор',който изразява количественото съотношение между растежа на обема на капиталовите вложения и този на заетостта,може да увеличи 'ефективното търсене'и да има пълна заетост на трудовите ресурси.
Според Оукън безработицата е oтражение на икономическия спад в националната икономика.Тя е следствие от недостигане на потенциално равнище на възможниостите на икономиката на производството.
В зависимост от различните критерии и мотиви разделяме безработицата на няколко вида:
1. Текуща(фрикционна)безработица-безработица съответваща на непрастанните промени в икономиката,които възпрепятстват квалифицираните работници,останали без работа,незабавно да заемат свободните работни места.Резултат от недостатъчната информация както за броя и характера на свободните места,така и за квалификационното равнище на търсещите работа.
Формира се във връзка с естественото движение на работна ръка:
-свързана със смяната на работното място;
-преместване в друго населено място;
-промени в материалното половение;
-освобождаване поради сезонен характер на извършената работа;
Текущата безработица е временна,краткосрочна,безработните могат да постъпват на работа,но техните места непрекъснато се попълват отдруги лица.Включва най-вече младите хора,защото те най-често сменят своята професия и квалификация,завършват образованието си,търсят по-добри условия за реализация,труд и заплащане.
Текущата безработица има постоянен характер и основната причина за това е несъвършенната информация както за броя и характеристиката на съществуващите свободни работни места,така и за квалифиционното равнище на търсещите работа.Защото се изисква време,докато работниците и работодателите се информират относно предпочитанията си,квлифицираните работници да се индефицират със свободните работни места и обратното.
Можем да я определим като доброволна порадивръзката й със смяна на професията и търсенето на по-добри условия на труд и заплащане.Подтиква лицата към по-висока дисциплина,производителност и качество.съществуват много фактори,които обуславят текущата безработица:
* Броят на свободните работни места,предлагани на работника;
* Размерът на обезщетението при безработица и срокът на изплащането му;
* Продължителността на времето през което лицето е безработно.
2. Структурна безработица-безработица възникваща от структурните промени в икономиката,които елиминират определен вид заетост,а за новопоявилите се работни места безработните непритежават необходимата квалификация,за да ги заемат.
Структурната безработица се появява,когато изискванията за определени длъжности растът,а квалификацията на търсещите работа не съответства.За да може да се заемат свободните работни места,е необходимо да се смени професията или работника да се преквалифицира,или работната сила да се насочи към други географски райони с по-високо търсене на труд,и с нова структура на работни места.
Структурната безработица изисква големи рзаходи и усилия от страна на работещите,за да могат да отговорят на по-големите изисквания.Тя е трудна и продължителна,израз на неизчистения трудов пазар и недостатъчно подвижни работни заплати,защото в районите където търсенето на работна ръка е повече от предлагането,работната заплата трябва да нараства,а където предлагането е по-голямо от търсенето на работна ръка,тя трябва да се намали.
Много са причините за структурната безработица:
* Промени в търсенето могат да изменят квалификацията,която се изисква дадени работни места.Има професии,които остаряват,а за новоформираните търсенето може да нарасне.
* Структурата на работната сила по пол и възраст-когатоделът на младите възрастови групи в съвкупнатаработна сила е по-голям,структурната безработица е по-голяма.Младите работници сменят често работното си място,заради промени в квалификацията си и образованието си.
* Заетостта на двамата родители в семейството образува предпоставка за увеличаване на безработицата.Когато и двамата родители работят е по-лесно: да се прави смяна на работното;повече време да се търси такова;по-често да се сменя работата с обучението и обратното.
Промяната на работното място за единия от съпрузите може да доведе промяна и за другия.
* Попълнението на работна сила с по-малко опитни работници,чиято квалификация не отговаря на изискванията на вакантните работни места;
* Институционни фактори-промени в минималната заплата,намаляват стимулите на фирмите да предлагат работа за неквалифицирани служители;
* Промени в бюджетните разходи,които могат да допринесат свободните места в някои региони ибезработица вдруги.
Стуктурната безработица е свързана с по-големи изисквания към кандидатите за предлаганата работа.Причините за нея са в технологичните промени в производствената дейност,изискващи определена професионална квалификация,а не в нарушеното равновесие на търсене и предлагане на работна сила.
Сумата от текущата и структурната безработица образуват така наречената естествена безработица.
3. Сезонна безработица-в зависимост от годишните сезони има промяна в търсенето на определени професии.Например набирането на сервитьори и готвачи в морските ни курорти през лятото се увеличава за разлика от останалите сезони.
4. Циклична-така наречената кейнсианска безработица е предизвикана,когато фирмите се намаляват,брутният вътрешен продукт се свие,съвкупното търсене на работна ръка е занижено.
Специфичната модификация на цикличната безработица е финансовата,която е резултат от намаляване на разходите за издръжка на фирмите финансирани от държавата.Това води до закриване на работни места и принудително съкращаване на служителите,тъй като има свиване на търсените пазарни стоки и провоизводството.Всички работни места могат да бъдат засегнати от цикличната безработица.Така наречената безработица на намаляващото търсене на работна ръка,има временен характер.Дълбочината и продължителността на кризата оказват влияние върху мащабите и времето,през което безработните могат да се върнат отново на работа.
Равнището на цикличната безработица се определя като разликата между действителното равнище на безработица и естественото равнище на безработицата.
5.Класическа безработица се поражда от неуравновесения трудов пазар.При нея броят на желаещите да работят при съответно равнище на реална работна заплата надвишава броя на предлаганите от работодателите свободни места.Реалната работна заплата мотивира безработните да търсят работа,ноработодателите не са достатъчно мотивирани да обяват свободните работни места,поради наложената им долна граница заплащане.
Разликата между класическата и цикличната безработица е в това,че при първата поради високата цена на работна ръка,незаетите работни места не се предлагат на трудовия пазар,докато при другата свободни работни места няма за всички,които са можещи и желаещи да работят.
6.Остатъчна безработица-свързва се с населението,което се намира в неравностойно положение.
7.Пълна и непълна
Пълната безработица включва онази част от населението,което няма платена заетост и е готово да се наеме на работа.
Непълната безработица се характеризира с работна ръка,която е напълно или на непълно работно време,получаваща доход,който е под равнището на бедността в страната.
8.Явна и скрита
Явна така наречената статистическа безработица,която обхваща броя на безработните лица или нормата на безработица в официалната статистика на страната.
В скритата безработица се включва и непълната безработица,заетостта която пряко или косвено е субсидирана от държавата,отличава се с ниска ефективност,а същевременно заплата на работещите е на равнището на средната заплата за страната,а може и да го надвишава.Равнището на скритата безработица се покачва от лицата,които са в принудителен платен или неплатен отпуск.
9.Принудителна и доброволна
Принудителната безработица се получава,когато при закриване на работни места една част от работниците губят своята работа,въпреки че могат да се съгласят да работят и срещу по-ниско заплащане.
Можем да определим равнището на доброволната безработица от лицата,които са без работа,но получават социални осигуровки или помощи и не търсятработа,защото не са доволни от предлаганите условия на труд и заплащане.
Естественото равнище на безработица,е това при което факторите,които повишават и понижават работните заплати и цените се намират в равновесие.То е винаги по-голямо от нула,защото голяма част от населението е безработно.
Мобилността на производството и услугите е породена от измененията в желанията и вкусовете на потребителите.
Естественото равнияще на безработицата е свързано с инфлацията.Когато заетостта е по-голяма от ефективността,доходите от работна заплата превишават доходите от обема на производството и в резултат на това възниква инфлация.
Има три основни фактора,от които зависи естественото равнище на безработица:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Безработица - същност, видове и причини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.