Безработица - същност, видове и причини


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Бакалавърска програма Бизнесадминистрация

Учебна дисциплина "Макроикономика"

КУРСОВА РАБОТА

" Безработица-същност,видове и причини"

Разработил: Проверил:

Д-р Гергана Рашкова
Фак. № .......

София
Май 2014

Безработицата е продукт на пазарната икономика.Нейното увеличаване води до намаляване на реалния брутен вътрешен продукт.Загубите от безработицата са най-голямото разхищение на ресурси в съвременнтата пазарна икономика.Наличието на безработица,е признак че икономиката работи под нивото на потенциалния си продукт,което води до нарушена пълна заетост и се характеризира с големи негативни последици за обществото и икономиката на дадена страна.

Безработицата е явление,при което част от населението не могат да си намерят работа и същестува несъответствие между търсенето и предлагането на работна сила.За безработен считаме този,който е трудоспособен има квалификация,образования и желае да постъпи на работа,но не може да си намери.При по-продължителна безработица хората губят уменията си и така намаляват квалификацията си.
Безработните са част от активното население,което е можещо и желаещо да работи,чиято долна и горна възрастова граница е определена от законодателствота на страната.Именно тази работна сила формира трудовия пазар.
В Българи я за безработни считаме лица от 16години до пенсионна възраст,които са регистрирани в бюрото по труда,които в продължение на даден период са без работа,не им се заплаща,нямат доходи от собствен бизнес,но те търсят работа и са способни да бъдат наети.В безработицата се включват и хора,които са над определена възраст,но са способни да работят и търсят работа.
Трудоспособното население се разделя на три групи:
* Заети
* Безработни
* Неработещи
Заетите лица,са всички тези които извършват платена работа.В тази група влизат и частично заетите,които не са на пълен работен ден или на пълна работна седмица.
Безработните можем да ги разделим на такива,които активно търсят работа и такива които чакат да бъдат върнати на работа.
Много често в безработните има хора,които се регистрират като такива и получаватсоциалн помощи.Има и такива,които прикриват дейността си,като се регистрират като безработни.
Неработещите са всички лица,които не са в групата на заетите и на безработните.Това са учащите под 16 годишна възраст,студентите,неработещите пенсионери,лица които се занимават с домакинство.Така наречената извън работна сила.
Работниците непрекъснато излизат или попадат в категорията на безработните,тъй като по всяко време някои отрасли са в подем и търсят нови работници,а други са в стегнация и уволняват вече заети.Същевременно много хора завършват образованието си или напускат домакинската работа и постъпват или се наемат отново,и по този начин влизат в състава на заетите или безработните търсещи работа.Тъй като търсенето може да неотговаря на предлаганото и желано възнаграждение,както и това, че не се притежава изискваната квалификация,заедно с безработицата може да има и незаети работни места.
За да се определи нивото на безработицатана дадена страна се използват данните за състоянието на трудовия пазар,демографският прираст на населението,промени в производството,миграционните процеси и др.
Съществуват два показателя,които измерват нивото на безработица:
* Абсолютен размер на безработните,който се определя от хората без работа,които имат желание да работят и са регистрирани в бюрото по труда.
* Равнище или норма на безработицата,която се определя чрез процентнотосъотношение на броя на безработните към размера на активното население.

NU=U/LF*100

Nu-норма на безработица

LF-роботна сила,образувана от сумата на безработното и заетото население

U-размера на безработица

Нормата на безработицата ни показва,каква част от активното население не получава доходи от трудова дейност.
Има два,начина с помоща на които можем да определим абсолютният брой на безработните лица и нормата на безработица:
1. Чрез административната система за регистриране на безработни лицаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Безработица - същност, видове и причини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.