Безработица - същност, видове и причини


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Бакалавърска програма Бизнесадминистрация

Учебна дисциплина Макроикономика

Курсова работа:"Безработица-същност, видове и причини"

Разработил: Проверил:

Проф. Здр. Гъргаров

Фак. №

София
Март 2013

Увод: Един от важните моменти в макроикономиката е въпросът за заетостта и безработицата. Той има многопланово значение, защото безработицата и заетостта са едни от съществените индикатори на икономическото състояние.Безработицата и заетостта до голяма степен се подчиняват на цикличния характер на общественото производство.

От друга страна в условията на пазарно стопанство заетостта и безработицата пораждат социални, икономически, психологически и др. проблеми. Нормално е да се каже, че безработицата спада към централните проблеми на макроикономическата и социалната политика на съвременните страни. Нарастването й води до намаляване на реалния брутен вътрешен продукт с всички произтичащи от това последици, като например ограничаването на възможностите за инвестиране и бъдещото разширяване на производството. Тази зависимост е известна в икономическата теория, като Закон на Оукън. Според този закон икономическите цикли и безработицата се пораждат от разликата между действителния и потенциалния БВП. Той стига до извода, че всеки 2% спад на брутния продукт в сравнение с потенциалният, увеличава безработицата с 1%. От тук следва,че най-голям размер на безработицата се получава, когато реалния БВП се намира в най-голям разрив с потенциалния.

Загубите от безработицата са най-голямата загуба на ресурси в съвременната пазарна икономика. Живеем във време и място, където безработицата придобива големи размери и обхваща много хора. Безработицата освен социално-икономически показател е едно много голямо изпитание за психиката на човека.
I. Изложение
1. Същност на безработицата.

Безработицата е явление при което работната сила има желание да работи, но неможе да намери работа. Наличието на безработица е признак, че дадена икономика функционира под нивото на потенциалният си продукт, което означава, че е нарушена пълната заетост и следователно може да се охарактеризира със значителни негативни последици за обществото и икономиката като цяло. За безработен се счита този, който е трудоспособен и желае да постъпи на работа. Безработните не извършват определени трудови функции срещу заплащане, но те търсят работа и са способни да бъдат наети. За всеки безработен безработицата носи огромни тежести. При продължителна безработица хората губят уменията си и намалява квалификацията им. За Международната организация на труда в обхвата на безработицата се включват хората над определена възраст, които са без работа, способни са да работят и търсят такава. Търсенето на работа включва извършването на определени действия от страна на индивида, като регистрация на трудовата борса, молби за назначаване, проверки за работа в предприятия и фирми и т.н.

По същността си безработните са част от т.нар. активна работна сила, така наречена още трудоспособно население, това са всички лица над определена минимална възраст, които могат и имат желание за работа. Активната работна сила формира трудовия пазар и нейни основни участници са заетите лица и безработните.

Данните направени за състоянието на трудовия пазар определя нивото на безработица в дадена страна, а именно демографският прираст на населението, структурните промени в производството и други. Можем да кажем, че безработицата е резултат от нарушеното равновесие на съответния пазар, където предлагането на труд надхвърля съответното търсено количество.

Съществува и една трета част от населението на дадена страна, която неможем да включим нито към заетите, нито към безработните. Тя се нарича извънработна сила и е третата група, формираща населението. В нея влизат лицата, занимаващи се с домакинство, учащи се, пенсионерите, отказалите се от полагане на труд поради заболяване и всички останали можещи, но нежелаещи да полагат труд.

Нивото на безработица може да се измери по два показателя:
- Абсолютен размер на безработните лица - хора без работа, които са изявили желание да работят и са се регистрирали в бюрото по труда.
- Равнище или норма на безработица - определя се чрез процентното съотношение на броя на безработните към размера на активната работна сила.

Броя на безработните лица, както и на нормата на безработица, може да се определи по два начина: чрез административната система за регистриране на безработните лица, изградена към Националната служба по заетостта; и чрез редовно провеждане статистически наблюдения на работната сила.

Всички лица, които не са заети, направили са регистрация за безработни в бюрото по труда по местоживеене, активно търсят работа и са готови да започнат веднага, щом им се предложи възможност ги причисляваме към безработицата, определяна към административната система за регистриране.

2. Причини за безработицата.

Един от въпросите оспорван между икономистите е този за причините, които пораждат безработицата.

Според Карл Маркс безработицата се дължи на нарастването на органическия състав на капитала, в резултат на което намалява относителния дял на променливия капитал, който определя в една страна колко работници могат да бъдат заети. За големия брой безработни оказват влияние още удълженото работно време и засилването на интензивността на труда.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Безработица - същност, видове и причини 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.