Безработица и инфлация


Категория на документа: Икономика


6. Безработица и инфлация

Макроикономиката е наука за състоянието на стопанството и неговите проблеми - икономически цикли , икономически разтеж , безработица и инфлация.
Безработица - всяко отклонение от използването на фактора труд и оптималното използване на работната среда. Тя е феномен на индустриалното пространство и е свързана с цикличното развитие.
Форми на безработицата:
- Открита ( регистрираните безработни);
- Скрита ( регистрираните в бюрото по труда , които получават доход);
- Количествена ( почасова работа);

НБ = регистрираните безработни . 100

икономически активните лица

Форми на откритата безработица:
- Сезонна - количеството на търсения и предлагания труд се колебае ( стопанство , туризъм , строителство);
- Фрикционна - безработица на търсене на желаната работа или работник;
- Структурна - проблем на стопанството ... В народното стопанство има достатъчно работни места , но има разминаване в структурата на предлагането и търсенето на работна ръка;
- Циклична ( конюнтурна) - при колебаене в натоварването на производителния потенциал;

Причини за структурна безработица:

В тесен смисъл:

- Направени сигнали на ограничеността
- Сигментиране на трудовия пазар ( има базов и помощен персонал)
- Недостатъчна мобилност в структурата

В широк смисъл:
- Свързана с недостиг на работни места
- Стегнационна (рецесионна)
- Технологическа ( машината измества човека)
- Демографска ( повече хора , по-малко работни места)

Причини за безработицата според:

- Класика и неокласика - прекалено завишени заплати при изключен пазарен механизъм;
- Кейнсианството- търсенето на блага е ниско и затова не се търси работна ръка и има занижени заплати;

Теория за ефективните заплати- Твърде ниските заплати в едно стопанство водят до отрицателна селекция в предприятието ( остава само неквалифицирания персонал)

Законът на Оукън

Закон на Оукън - зависимост между натварването на производителния потенциал и безработицата.

Закон - Отклонението на фактическата безработица от естествената е
по -голямо , когато разликата между потенциалния и фактически брутен вътрешен продукт.

Uf - Un = a (BNP p - BNP f)

Uf ( фактическа безработица) - Un естествена безработица) = a ( политическите , социалноикономическите и институционалните условия в народното стопанство) (BNP p (производствен потенциал на безработицата ) - BNP f( фактическо натоварване на потенциала)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Безработица и инфлация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.