Балнеология


Категория на документа: Икономика


токсично действие, както редица лекарства. Лечебен фактор е самият химичен състав на минералната вода съдържащи се в нея градивни елементи: минерали, микро- и макроелементи, благодарение на което тя действа непосредствено върху структурата на клетките, като ги регенерира.
* Химичните йони на минералните води действат по-активно в

сравнение със същите, намиращи се в лекарствата.
* Лечебното действие на минералните води е многостранно,
докато при медикаментите то е в повечето случаи едностранно.
* Балнеолечението може да предотврати в много случаи
оперативното лечение.
* Подобрението е дългосрочно.
* Бутилирането дава възможност питейното лечение да се
използва и в домашни условия.
* Минералните води са чисти и стерилни, тъй като извират от
дълбоките земни пластове и в определени дози могат да заместват питейните води, които в повечето случаи са замърсени и съдържат някои вредни елементи.

Не трябва да забравяме, че някои минерални води съдържат радиоактивни елементи и елементи, които са полезни само в малки дози, а в големи са вредни, затова трябва всеки път да се прави консултация с лекар преди използването на минерални води за лечение или за пиене. [2]

На 02.08.2000 г., по иниациатива на местното население в гр. Поморие се проведе предварителна среща по създаване на Национална асоциация по балнеолечение и оздравителен туризъм по т. нар. "Проект за балнеологията". Присъстваха представители от Министерството на народното здраве и парламентарната комисия по народно здраве, представители на санаторно - курортни комплеси в България, лекари и представители на множество други организации от страната. В хода на проведената дискусия участниците в нея изразиха едно общо становище, че съществува необходимост от организация, която да оказва съдействие за запазване и развитие на традициите на балнеологията в България; да спомага за подобряването на условията за научно.изследователска дейност в сферата на балнеологията; да сътрудничи със законодателната , държавната и местната власт за изготвяне на Национална стратегия по балнеология; да сътрудничи за привличане на чуждестранни инвестиции за развитие на балнеологията и др. Така се зароди идеята да бъде учредена Национална асоциация по балнеология и да е с широко национално представителство. [www.bab-bg /org]

Българска асоциация по балнеотуризъм (БАБ)

Целите на БАБ са:

1. Запазване и развитие на балнеологията в България.
2. Изработване и изпълнение на националната стратегия по

балнеология и балнеотуризъм в сътрудничество с

законодателната и изпълнителната власт.
Задачите, които ще изпълнява БАБ, са задачите, които е необходимо да бъдат решени, за да се развива успешно балнеотуризма у нас:
1. Разработване на маркетингова и рекламна дейност за представяне на българската балнеология, като основа на лечебния туризъм на националния и световния туристически пазар.
2. Привличане на български и чуждестранни инвестиции за развитие на балнеоложките бази в България.
3. Съдействие за подобряване на условията за научно-изследователска и проектна дейност в сферата на балнеологията.
4. Обмен на научна информация.
5. Унифициране на информационната система за българските курорти и приобщаване към европейските стандарти.
6. Сътрудничество с Европейската асоциация по балнеология за представяне на националните интереси в европейските организации.
7. Организация по уеднаквяване на законовата уредба с тази на Европейския съюз. Категоризация на балнеоложките центрове с европейски знаци и включване в международните каталози.
8. Кандидатстване на Асоциацията за членство в европейските структури по балнеология.
9. Съдействие за квалификация и преквалификация на български кадри в специално създадени учебни центрове на Европейския съюз.

Дейността на БАБ обхваща:

1. Съдействие и подпомагане развитието на материалната база и инфраструктурата.
2. Регистриране и ефективно използване на човешките ресурси за развитие на балнеотуризма
3. Опазване на околната среда - съхраняване, развитие и възпроизводство на природните ресурси
4. Подпомагане и контрол по спазване на туристическите стандарти и качеството на туристическото обслужване
5. Подпомагане образованието и квалификацията на кадрите, стимулиране на високо образователно равнище и професионална компетентност, въвеждане на нови технологии и "ноу-хау"
6. Осигуряване на информационно-рекламна и издателска дейност
7. Участие в туристическата реклама и промоция на продукта на вътрешния и международния пазар
8. Връзки с обществеността - пресконференции, медийна политика, провеждане на публични мероприятия
9. Мотивиране на търговската етика в дейността на субектите, независимо от формата на собственост и насърчаване на лоялната конкуренция между тях.
БАБ се опитва да бъде координатор и проводник на съвременни идеи, на базата на широко участие на представители от медицинските среди, на частния бизнес, туроператори, хотелиери, научни работници.[3]Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Балнеология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.