Балканфарма


Категория на документа: Икономика


Комуникационни инструменти, които дружеството използва са реклама, промоции, ценова и неценова политика за насърчаване на продажбите и др.

В процеса на реализация на произведените лекарства, важно място заема рекламата на компанията пред потенциалните клиенти. Според руското правителство рекламирането на лекарствените продукти, отпускани без и със рецепта, става по различен начин:
- За лекарствени продукти, които се продават без лекарско предписание:

Рекламирането на утвърдените индикации и дозировки на продуктите към крайните потребители се извършва чрез мас-медии, електронни медии и аптечна промоция "директно към клиента". Рекламните материали са на разрешителен режим. Поради особеностите на тези лекарства при промоцията им по правило не се използват лекарствени мостри.
- За лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание.

Рекламата на лекарствени продукти по лекарско предписание се ограничава до излагане на продуктови реклами в специализираните медицински издания и монографии. Допуска се и директна промоция от обучени представители (с висше медицинско или фармацевтично образование), които посещават лицата, практикуващи медицинска професия (лекари, стоматолози и фармацевти) и им предоставят продуктова информация и промоционни материали. Използването на безплатни мостри се ограничава само до новите продукти и до предоставянето максимум на две мостри.

"Балканфарма" участва, подпомага и спонсорира много мероприятия, конгреси, конференции и семинари на медицински общности в страната, където също промотира своите продукти. Компанията традиционно подкрепя общественополезните здравни инициативи и активно сътрудничи с утвърдени международни фармацевтични компании (като GlaxoSmithKline, Novartis, Holotropic) както въз основа на съвместна лицензна дейност, така и на партньорска промоция.

Важен инструмент, който се използва е и "обратната информация", която се получава чрез интервюта и проучвания в медицинските среди, както сред лекари и фармацевти, така и сред пациенти.

Успехите на продуктите на "Балканфарма" АД на руския пазар се дължат най - вече на съвременния вид мениджмънт, на агресивната частна инициатива, на модерния маркетингов подход и отличната система от дистрибуция, които се прилагат. За 2006 г. "Балканфарма" получи почетна грамота от Руската търговско - промишлена палата за активно участие в развитието на икономическото сътрудничество между България и Русия.
7. Контрол на дейността зад граница

Контролът върху дейността на предприятието, се осъществява от действащото законодателство в страната, чрез Министерството на Здравеопазването(МЗ) и Изпълнителната агенция по лекарствата(ИАЛ), от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина(ЗЛАХМ) и приетите подзаконови нормативни актове към него. Те "играят" ролята на органи за надзор върху качеството, ефективността и безопасността на лекарствата.

МЗ издава разрешенията за търговия на едро с лекарства(внос, износ) и упражнява контрол върху лекарствата. Вносът на лекарства в страната се осъществява от производители на или търговци на едро с лекарства, получили разрешения по реда на ЗЛАХМ, съгласно Постановление № 233 на МС от 08.11.2000г. за външнотърговския режим на Република Русия.

ИАЛ разрешава производството на лекарства и употреба на лекарствени продукти, прави предложения за издаване разрешение за търговия на едро с лекарства, извършва експертиза за оценка на качеството и за разрешаваните за употреба лекарства, разрешава продажбата на лекарства, осъществява контрол върху производството, търговията, клиничните изпитания и рекламата на лекарства. Това става въз основа на фармакологична експертиза, оценка на т.нар. "досие на лекарството", с подробности относно състава му, начина му на въздействие, противопоказания. Едва, когато преминат всички процедури се издава разрешителен акт, това лекарство да получи:
* разрешение за употреба;
* вписване в регистъра;
* извършване на съответна дейност - търговия, внос, износ

Руската ИАЛ има право на проверки на съдържанието на лекарствата, срока на годност, опаковка, етикетите, последващ контрол, който включва принудителни административни мерки за бързо спиране, разпространението на продукти по аптечната мрежа при установяване на опасен за здравето ефект - т. нар. "система за блокиране и изтегляне на лекарството".

Между българската изпълнителна агенция по лекарствата и руската агенция съществува единна информационна система, като всяка държава е задължена да предоставя налични данни в Националната агенция, която е координационният орган.

Съгласно ЗЛАХМ (глава осма, чл. 83) вносът на лекарства в страната, се извършва в съответствие с външнотърговския режим на Русия, с писменото съгласие на Изпълнителната агенция по лекарствата. Разрешението за внос се издава само на производители или търговци, които имат разрешение за производство или за търговия на едро с лекарства, получено по реда на този закон. Могат да се внасят само разрешени за употреба в страната, лекарствени продукти.

Търговията с лекарствени продукти е регламентирана в чл. 195 и сл. от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина ( ЗЛПХМ) и Наредба номер 39 от 13.09.2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика ( ДДП ).

Контрол върху фармацевтичната дейност се оказва и от ДПП - Добрата производствена практика за лекарствените продукти. Това е система от принципи и правила, публикувани от регулаторните органи, за да послужат на производителите на лекарства и медицински изделия. Тя гарантира, че лекарствените продукти са произведени и контролирани последователно според стандартите за качество, подходящи за тяхното предназначение. ДПП обхваща целия производствен процес и започва с получаването на суровините и компонентите, тяхното съхранение и обработка, същинският производствен процес, опаковането и дистрибуцията. Лабораториите също са обект на различните раздели на ДПП. Същността на ДПП е управление на качеството и системите по качество. На базата на ДПП "Балканфарма" обновява и модернизира своите три производствени площадки през 2000 - та година.

Продуктите трябва да отговарят на стандартите на ISO. Те служат за предпазване на потребителите на стоките, като гарантират тяхното качество и безопасност. Стандартите на ISO се разработват от експерти, от индустрията и представят основните правила, в съответните направления в производството.

"Балканфарма" успешно преминава сертификационен одит и получава сертификат в съответствие с международния стандарт ISO 14001:2004, под акредитацията на UKAS, Великобритания. Това е международно признат сертификат с обхват : " Научно развойна дейност и производство на лекарства, ветеринарно медицински продукти и хранителни добавки ".

Друго притежание е сертификат ISO 9001: 2008. Той документира политиката по качеството на фирмата и стандартните оперативни процедури. Тази процедура гарантира, че на съответните работни места се работи с валидни варианти на документи, документите са четими и лесно разпознавани, разпостранението на документите се контролира.

8. Необходими документи за износ и партньори

За Русия, "Балканфарма" разполага с необходимите разрешения и лиценз за търговия на едро. Тъй като страната е от държавите, нечленки на ЕС, на дружеството се изисква допълнително разрешение(лиценз) от Министерството на външните работи, за вноса им. Също така износът трябва да се декларира на митническите власти. Декларацията включва подробности за класификацията на стоките, които се изнасят. Заедно с пратките, се изпраща търговска фактура и списък на стоките. Също така и документ, подписан от квалифицирано медицинско лице, който дава гаранция, че медикаментите на холдинга отговорят на изискванията и стандартите на ДПП.

Друг необходимо условие за внос в Русия е регистрация на търговските марки на лекарствата на "Балканфарма" в Патентното ведомство в Москва.

За вносът на лекарства в Русия, е необходимо продуктите на дружеството да отговарят на определени условия, което става чрез сертификат форма "A" - за произхода на дадена стока. Чрез него се доказва, че изнасяната стока е изцяло произведена в страната или е претърпяла достатъчна степен на преработка, съобразно приетите преференциални схеми. Сертификатът е изготвен в съответствие с изискванията на Общата система за преференции, попълва се на английски език и се заверява от БТПП(Българска търговско - промишлена палата).

За всяка отделна пратка се издава самостоятелен сертификат за произход. Ако дадена стока се изнася примерно с три камиона, необходимо е стоката от всеки камион да бъде придружена с отделен сертификат за произход.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Балканфарма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.