Аутсорсингов план


Категория на документа: ИкономикаАутсорсинговите услуги позволяват на организацията да бъде - по-успешна, по-печеливша, по-конкурентоспособна, по-ефективна, по-производителна. Тези параметри и техните количествени критерии са съгласувани с ръководството на организацията-клиент. До една година сътрудничеството ще започне да носи измерими, в съответствие с взетите критерии за ефективност изгоди. Постигането на целите на сътрудничество са напълно постижими. Предимствата на аутсорсинга пред другите подходи е, че е най-изгодния вариант.

Разработване на процедури за действие в непредвидени ситуации и прекратяване на сътрудничеството между аутсорси и аутсорсера

Възможни причини за прекратяване на сътрудничеството между страните са - фалит на една от страните, неизпълнени задължения и др. Аутсорсерът гарантира непрекъснатост на процесите при каквито и да е обстоятелства. Начинът за прилагане на аутсорсинг е чрез договор.Механизъм за връщане на сътрудник отново в организацията е чрез нов трудов договор.

Подписване на договор за аутсорсинг

Фирмата предоставя на аутсорсера цялото водене на счетоводството. План-график - съгласуван със страните план, включващ реда и сроковете за изпълнение на работите по договора за аутсорсинг и неговите етапи - половин или една година.В договора са включени - определяне на минималното равнище на оказаните услуги, граници за конфиденциалност на информацията, граници за изпълнение на задълженията от двете страни,стимули и глоби, количествени критерии за ефективност, стандарти, механизми за гъвкавост, механизми за отчетност, решения за възникващи проблеми.

Управление на процеса на предаване на функциите от организацията-аутсорси към аутсорсера

Сътрудници няма да бъдат извеждани извън организацията. Механизми за привличане и задържане на човешки ресурси - освобождаване от работа по някакви причини.

Сътрудниците, чиито функции се предават за аутсорсинг ще бъдат освободени.

Управление на взаимоотношенията между аутсорси и аутсорсер

Топ мениджърите и сътрудниците притежават знания и навици за реализиране на аутсорсинговия проект. Не съществува необходимост от допълнително обучение и преквалификация на персонала. Мениджмънта на организацията-възложител следи удовлетвореността на подчинените си от предлаганите от аутсорсера услуги, чрез обратна връзка. Така получава актуална информация. Мениджмънтът следи набора от цели, задачи, изисквания към всеки процес, чрез аутсорстваща фирма.Мониторингът се реализира самостоятелно.

Заключение

Възможността да се получи точна и вярна картина за финансово-икономическия ефект от стартирането, разширяването или пренасочването на една икономическа дейност е силната страна на всеки фирмен план.

Очевидно за мнозина вече е, че липсата на ясна цел и стратегия, липсата на разработени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни прогнози и планове са в основата на икономическата безпътица, пред която са изправени не едно и две предприятия.

С оглед на гореказаното основният извод от представената разработка е, че важен е самият процес на планиране на дейността и може би не толкова или единствено само получените резултати. Правилното преценяване на всички потенциални проблеми, възможности и заплахи са добра гаранция за успех. Анализът на всички функционални звена на дейността, съчетано с един обстоен и целенасочен стратегически поглед върху обстановката са друг съществен плюс за бизнес планирането.

Получаването на прогнозни данни за себестойността на продукцията, разходите за производство, очакваната печалба и парични потоци спомагат за вземането на обосновани и точни управленски решения.

Използвана литература

* Парашкевова, А. и Парашкевова, Л., Ръководство по аутсорсинг, Варна, 2009
* Вътрешнофирмена документация

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.