Аутсорсингов план


Категория на документа: Икономика


* Постоянни отчети, показващи съответствие между постигнатите резултати и предварително установените стандарти.

Представителите на аутсорсера и сътрудниците на аутсорси, считат резултатите от сътрудничеството за ползотворни.

Договорните задължения могат да се променят единствено със съгласието и на двете страни.

Сътрудниците на организацията приемат целите на предприеманите промени като нужда да се реализира проекта.

Прогнозиране на перспективите за сътрудничество между аутсорси и аутсорсера

Аутсорсинга носи някои предимства на страните:

* За аутсорси - по-добро изпълнение;

* За аутсорсера - успешно реализиране на аутсорсинговият проелт;

* За сътрудниците им - подобряване качеството на изпълнението;

Сътрудници, които точно да определят задачите и осъществят общо ръководство на операциите, изпълнението, които се делегират на аутсорсера - управителният съвет.

Аутсорсерът може да съдейства на възложителя за разработване на реалистични цели:

* За аутсорсинговия проект;

* За изпълнение на планираните задачи

* За ориентация към постигане на желаните резултати;

Аутсорсинговия проект не предполага извеждане на HR извън организацията. Проведени са предварителни неформални разговори за опознаване и обем на мнения за перспективите на изгражданото сътрудничество. Аутсорсерът възприема задълженията си изключително отговорно.

Определяне на типа и продължителността на отношенията с аутсорсера, съответстващи на целите на организацията-аутсорси

Броя на привлечените аутсорсери и тяхната специализация е само един. Мащабът на аутсорсинговия процес е цялата база данни на фирмата. Като мотиви за сътрудничество се приема липсата на нужните технологии за реализация, и спестяване на много разходи. Типа на взимоотношенията, в рамките на които ще се осъществява сътрудничеството е съвместен.

Оценка на аутсорсинговия екип за готовността на организацията да прилага аутсорсинг

Ролята, която играе висшият мениджмънт за формиране на аутсорсинговия екип е тази, че екипа се определя от аутсорсера. Сътрудниците притежават опит в управлението на аутсорсинговите отношения. Те притежават знания за реализация на стратегически ефективни отношения на партньорствата. Сътрудниците, отговорни за внедряване на аутсорсинг-релациите разбират ясно ключовите фактори за успешна работа в алианса.

Проблемите, които могат да възникнат и да попречат или да предотвратят изпълнението на плана са свързани предимно с несъвместимост на технологиите. Съществуват различни алтернативи за избягване или неутрализиране на потенциалните проблеми.

Организациите-членки на аутсорсинговия алианс могат заедно да достигнат по-големи резултати, отколкото по отделно.

В бъдеще има възможност да се повиши степента на интеграция на отношенията. Ориентацията към сътрудничеството води до понижаване на равнището на риск за организацията. Комуникационният механизъм, позволяващ създаването на атмосфера на взаимно разбирателство между партньорите е сътрудничеството. Може да се твърди, че целите на аутсорсинга и очакваните изгоди от неговото приложение са ясно определени и постижими. Всяка от страните, въвлечени в аутсорсинговия процес получава изгодите, които очаква.

Разработване и подписване на Декларация за мисията, стратегията и целите на аутсорсинга

Декларацията следва да описва аутсорсваните функции IT и база данни. Целите на организацията са свързани с подобряване на предлаганите услуги. Стратегията за развитие на организацията е разширяване на дейността и възможностите на информационната система. Моделът на взаимодействие между аутсорси и аутсорсера е съвместно сътрудничество. Съществуват връзки между делегирания процес и ядрото на дейност на организацията. Стратегическата причина, подтикнали ръководството на организацията да изпозва аутсорсинг е повишаване на капацитета на IT. Мащабът на използване на аутсорсинга е международен. Като риск, възникващ в резултат на сътрудничеството между организациите е изтичане на конфиденциална информация. Продължителността на взаимоотношенията между страните е дългосрочна. Предполагаемите изгоди, получавани от страните в резултат от повишаване качеството на изпълнение на делегираната за изпълнение функция :

* За аутсорси - подобряване на дейността;

* За аутсорсера - заплащане;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.