Аутсорсингов план


Категория на документа: ИкономикаСистема за контрол

Контролът върху човешките ресурси се състои в това, че се провежда задължително интервю, изискване на необходимите документи и квалификация за назначаване на съответната длъжност. За някои от длъжностите е необходимо преминаването на кандидатите през тест за оценка на уменията и качествата. Контрола върху материалните ресурси следи за наличността на всички необходими материали. Контрола на доставчиците става чрез подписания договор между тях и фирмата. Финансите на фирмата се контролират чрез ежедневни или ежеседмични финансови отюети.

Постановка на проблема - аутсорсинг

Необходимост от повишаване на ефективността на организацията в сферата на :
* IT
* Маркетинга
* Иновациите

Определяне на функциите, които не влизат в ядрото на дейността на организацията

Ключови сфери на дейност на организацията - производство на дамско официално облекло.

Неосновната сфера на дейност са поддръжка на IT система.

Процедура за избор на компания-аутсорсер

Показатели на които трябва да отговаря аутсорсера:
* Наличие на необходимата за реализиране надейностите ресурсна база.
* Опит в реализацията на аутсорсинг-проекти.
* Специализация в изпълнение на аутсорсинговите функции.
* Гъвкави условия на аутсорсинговия договор.
* Осигуряване на тясно взаимодействие с аутсорсера с цел предотвратяване на загубата на контрол на делегираната за изпълнение функция (процес).
* Опит в сферата на дейност на организацията-възложител.
* Наличие на методики и технологии в прогнозирането и преодоляването на възможните препятствия и проблеми.
* Осигуряване на постоянно фокусирано обучение на персонала.
* Предоставяне на гаранции за предотвратяване на конфликти на интереси с други потенциални клиенти.
* Провеждане на постоянна изследователска дейност.
* Положителна динамика на развитие на трансферираната чрез аутсорсинг функция.
* Наличие на адекватна стратегия за управление на човешките ресурси, предоставяща възможност за ефективно преместване на персонала.
* Корпоративна култура на аутсорсера, хармонично съчетаваща се с културата на организацията-поръчител на аутсорсинга.
* Конкурентоспособни цени на продуктите, предоставяни от аутсорсера.

Аутсорсването или аутсорсинга на счетоводни услуги е едно много добро решение за оптимизиране на разходите на фирмата.

Аутсорсинга в най-общ смисъл означава възлагане на определени дейности или услуги, извършвани от фирмата на външни изпълнители. Например такива дейности могат да бъдат както услуги, които представляват целия процес на управление на бизнеса, така и само някоя определена дейност или услуга. Наблюденията в сферата на аутсорсването посочват, че при правилна организация, възлагането на определени дейности и услугина външни изпълнители може да окаже положителен ефект върху бизнеса. Най-често срещаната практика е възлагането на счетоводни услуги на външни изпълнители.

При избор на решение за аутсорсване на счетоводни услуги са на лице следните предимства:
** Намаляване на разходите за персонал
* При възлагане на счетоводни услуги на външен изпълнител, разходи за заплати на персонал, зает в счетоводството няма
* Ако за даден период от време обемът на работата ви намалее, задължението за изплащане на заплата на счетоводния персонал не отпада. Докато при избор на счетоводна къща, може да се премине към по-нисък абонаментен план.
* В случай на невъзможност на счетоводителя да изпълнява задълженията си поради временна нетрудоспособност, ще се наложи намиране на заместник. Ввсичко това създава неудобство за ръководството и съществува риск от не добре свършена работа, от което може да пострада бизнесът.
** Оптимизиране на административните разходи
* За да съществува и работи добре един счетоводен отдел са неизбежни определени разходи за оборудване, като работно помещение, офис мебели техника,консумативи, счетоводен софтуер,канцеларски материали, комунални разходи и др.
* Наличната офис техника изисква поддръжка, наличните счетоводен и ТРЗ софтуер изискват заплащане на годишен лиценз. Всичко това води до допълнителни, значителни по размер разходи.
При избора на аутсорсване на счетоводни услуги, всички тези ангажименти и разходите за тяхното осигуряване ще отпаднат.
3. Печели се повече време за управление на бизнеса
Когато се използва услугата аутсорсинг на счетоводни услуги не се наема само един счетоводител, а екип от счетоводители.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.