Аутсорсингов план


Категория на документа: Икономика


* Доставчици - Платовете се доставят от заводите в Сливен, Трявна, Марица, Пловдив, София;
* Потребители - жени на възраст между 25-40 години, с високи доходи;
* Дистрибутори - За реализация на своите продукти фирмата разчита на своята магазинна мрежа и на своите дистрибутори в градовете Русе, Варна, Търговище и Шумен;
* Аутсорсери - Отдел счетоводство;
Бариери за влизане и излизане от отрасъла:
* Икономически - конкуренция, необходимост от висок капитал за реализация;
* Технологически - необходимост от специализарани технологии;
Ефективност на действащите прешдприятия в отрасъла - конкуренцията, произвеждаща официално дамско облекло не е много голяма, което е от голямо значение за бизнеса.

Управление и човешки ресурси

Фирмата се управлява от Станислав Стоянов и Маргарита Йорданова, като техните основни задължения и отговорности са да ръководят и контролират цялостната дейност на фирмата и отчетите от дейността. И двамата мениджъри са с дългогодишен стаж в областта, съответно С. Стоянов - 10г., М. Йорданова - 6г. те са на възраст 33г. и 29г. Образованието им е висше икономическо, като в процеса на работата си са придобили и други умения: умения за достигане до клиента, умения за работа в екип, умение за вземане на решение в непредвидени ситуации. Заплатата им се формира на база на условията в трудовия договор, дял от печалбата, пемии и други привилегии.

Като бизнес философия на мениджмънта може да се посочи увеличаването на финансовите приходи, а това се посга чрез добра организация и качество, отговарящо на изискванията на клиентите. Стратегията на фирмата за постигане на още по-добри резултати е да стимулира и мотивира персонала си да работи съвестно, като се дават премии и допълнителни възнаграждения за добре свършена работа. По този начин персонала става съпричастен към общата идея за повишаване на ефективността от работата за постигане на по-високи резултати.

Във фирмата работят различни категории персонал, от който всички служители притежават необходимата квалификация за съответната длъжност, на която са назначени. За постъпване на работа във фирмата, задължително се провежда интервю и се изискват необходимите документи. Като важни качества, които трябва да притежават кадрите са както работа в екип, така и носене на самостоятелна отговорност. На новопостъпилия се провежда въвеждащо обучение в срок от 1 месец. За адаптация на новопостъпилите, мениджърите също са предвидили около месец. Работната заплата на всеки служител в Маги-Ка ООД се формира на база на сключения трудов договор, квалификацията на служителите и в зависимост от задълженията които им се възлагат. В края на всяка година се провежда атестация на персонала, като фактори за оценка са възложените задачи и постигнатите резултати.Тази атестация се отразява на тези служители които покажат добри резултати, като им предоставя възможност за повишение в длъжност или повишение на трудовото възнаграждение.

Организацията не разчита на количеството работна ръка, а на нейното качество. Тя много държи на лоялността и професионалните умения на екипа си. Ангажира се с осигуряването на безопасна, здравословна и комфортна работна среда. Поощрява свободното и открито общуване, творчеството и работата в екип.

В град Разград са разположени няколко шивашки предприятия. Съществува и Техникум по облекло. Това в много отношения улеснява наемането на квалифициран персонал при умерени разходи за заплати. Предвидено е според изискванията на производството да бъде нает следния персонал по трудов договор:

> Шивачки - 8 човека. Всяка от тях ще се специализира в определена производствена операция. Една от тях ще бъде назначена за отговорник на цеха с първоначална заплата от 400 лв. Първоначалните заплати на останалите 7 шивачки ще са 350 лв.

> Гладачки - 2 човека. Първоначална заплата 350 лв.

За наетите по трудов договор фирмата предвижда 35% отчисления за ДОО и 5% за фонд ПКБ.

На хонорар към фирмата ще работят и:

> Моделиер. Първоначално възнаграждение - 500 лв.

> Крояч. Първоначално възнаграждение - 450 лв.

> Настройчик. Първоначално възнаграждение - 350 лв.

Продукт и пазар

Продуктите, произвеждани от Маги-Ка ООД са предназначени за жени на въздаст предимно между 25 - 40 години. Свойствата на продукта, ценени от потребителя са стойността, дизайна и качеството. Сегментацията на пазара по демографски показатели: жени на възраст между 25 и 40 години на професии с по-висока квалификация и с по-високи доходи. Фирмата е патентовала търговска марка на продуктите си - Slim line. Стоките са с високо качество, което не може да се намери във всички магазини.

Цялото население на региона, приходящите, временно пребиваващите, бизнес-партньорите на фирмата както от страната, така и от чужбина,чуждестранните туристи - всички те биха могли да бъдат потребители на фирмата.

Потенциален пазар - обхваща всеки, който би могъл да има интерес към продуктите на Маги-Ка ООД. Следователно освен жените включва и мъжете, които в последно време се очертават като чест клиент на фирмените магазини. Те купуват облекла или принадлежности към тях (игли, колани и др.) за своите жени или приятелки по случай празници, тържества, рождени дни или просто поради необходимост. Множество покупки (особено през месеците март, април и май) се извършват от абитуриенти.

Наличният пазар включва всеки, който освен интерес, има също възможност да си позволи произвежданата от фирмата стока или услуга. Както вече бе споменато, продуктите на Маги-Ка ООД не са предназначени за масовия купувач. Те са насочени към високостатусни и високодоходни групи от обществото. Типичният клиент на фирмата е сравнително млада (25-40 годишна), с високо образование, с подчертан стил и предпочитания към модните и луксозни стоки жена.

Продажби

Нарастването на продажбите през месеците ноември и март се дължат на участието на фирмата в различни панаири, изложения и договаряния. Обикновенно тогава фирмите извършват покупки в големи обеми, защото се запасяват за периодите на най-голямо търсене - ноември-декември и април-май. Тези форми на реализация фирмата ще използва и занапред и може да се прогнозира запазване и растеж на продажбите. Обикновено през горепосочените два месеца фирмата реализира продажбите си посредством магазинната си мрежа и диструбуторите. За реализацията на произвежданите от шивашкия цех изделия фирмата може да разчита и на множеството си бизнес-партньори, както от страната така и от чужбина. Над тридесет са фирмите, с които фирма Маги-Ка ООД поддържа бизнес контакти.

Фирмата е с пазарен дял 15% , като има за цел да се увеличи до 20%.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсингов план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.