Аутсорсинг


Категория на документа: Икономика


Стратегически - не подходящ момент на аут -г
- Риск ,попада в стратегическите - географско разположение на офшорния аут-г
- Подкрепа на държавата
- Законодателство на промишлената среда
- Културна несъвместимост
Операционни - появяват се процес на реализация .Свързани с планиране , подготовка на документация.Разработване на документация,проследяване ианали на допълнителни дейности.
Финансови - инфлационно образуване,недооценяване - услугата да се предоставя на нереално ниски цени,недооценяване.

Общи рискове -
-Политически - политическа сила в законодателството.
-Иновационни рискове-Обща икономическа обстановка
-Рискове произтичащи от служители

Рискове при разработване на самия процес
-за да е успешен аутс-га ,трябва да се разработи меморандум за сътрудничество- декларират желанието на сътрудническо какви са целите .Представителите на двете организации трябва да са равностойни
-рискове при реализация-оперативни рискове на организация,недобра комуникация,начин на осъществяване на текущ контрол.
Конкурентни предимства- концентрация в/у основните цели на аутс-га,концепция в/у основните цели на бизнеса.Подобряване на имиджа и подобряване на търговската марка.Ускорено излизане на нови пазари.
Недостатъци - понижаване на мотивацията на сътрудниците - проблем на аутсорси и неподготвени мениджъри.Възможност увеличаване на разходи.

Бизнес процес -
Типове процеси в бизнеса -
Дейвън Порт - дефинирал бизнес процеса като : бизнес процеса е структориран и обмислен , набор от дейности необходими за специфичен продукт за определен клиент или пазар.Процесите са тази структура чрез която структурата предоставя на своите клиент стойност .Структурата от дейности ,трябва да има същото физическо измерение.
Хами - съвкупност от различни видове дейност,в рамките на който на входа се използват един или повече видове ресурси,и като резултат на

Повечето процеси за просфункционални (имат пресечни точки,от тях зависят и те зависят от тях).
Класификация на бизнес процесите
Всички процеси резултират в нещо - някой от тях са свързани със стока или услуга за крайния потребител.
Категория на бизнес процеси в бизнеса
- Основни процеси - текущата дейност на продукти и услуги,осигуряват всички етапи на жизнения цикъл на продукта
- Спомагателни процеси - процеси който са насочени към осигурявани към основните процеси.Формират инфраструктурата на организацията
- Управленски бизнес процеси - обект на професионалните аутсорсинг.Вертикални по своята същност,управление на информация ,управление на финанси ,управление на взаимоотношения.

Пренасяне на управленския инструментариум на аутсорсинга в администрацията
- Уточнение от гледна точка на управление на администрацията
- административен процес се разглежда като взаимодействие на работи

Основни етапи за развитие на аутсорсинга
1 етап - осъзнаване и постановка на проблеми
1 етап - първично определяне на основни функции,който подлежат на дилеитане ,трансфериране чрез аутсорсинт
3 етап - избор на утсорсер - в този етап влиза запитване за вземане на оферти.Предватително формулиране на критерии на аутсорсер,

самия фактически резултата от подбора (предварителни етапи)
4 етап - формиране на екип за реализиране на аутсорсер
5 етап - разработване на комуникационни механизми
6 етап - анализирана на ефективността на алтернативните варианти - аутсорсинг инсорсинг + окончателен избор на функциите подлежащи на предаване чрез изпълнение чрез аутсорсинг.
7 етап - една организация стратегически ориентирана трябва да извърши прогнозиране на резултатите.Прогнозиране на резултатите и переспективите за развитие на партньорството.
8 етап - дифиниране на съответстващи на целите тип и продължителност на отношенията на аутсорсера.
9 етап - оценка на готовността на организацията на аутсорцинга.Заедно с психологическия климат може да се коментира финансовите възможности,времето за трансфер на информация
10 етап - разработване на критерии за ефективност на съвместната дейност.
11 етап - разработване и подписване на мисия , визия ,стратегия -
12 етап - разработване на процедури и действия в кнепредвидени ситуации и механизми за прекратяване на сътрудничество.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аутсорсинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.